Ogłoszenie na usługi społeczne - realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej

logo


Gdynia, 15.01.2021 r.
Nr postępowania RZP/250/2020

                                                                             Informacja o złożonych ofertach

Dotyczy: postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp do zamówienia publicznego pn. „Usługa realizacji kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Gminy Miasta Gdyni, powiatu puckiego oraz powiatu wejherowskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”.


Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia „Usługa realizacji kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Gminy Miasta Gdyni, powiatu puckiego oraz powiatu wejherowskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego” - kwotę 298 363,30 zł brutto.

W prowadzonym postepowaniu w wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:

PEŁNA TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji podanych podczas otwarcia ofert zobowiązany jest złożyć Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Gdynia, dnia 08.01.2021 r.

 Nr postępowania RZP/250/2020

                                                                                                     


                                                                UWAGA TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA - treść w załączniku                                                                                                                                                                                                                                     Gdynia, dnia 31.12.2020 r.
                                                   
                                                                                                     OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

                                                                                     NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI
                                                                               POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzone w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp pn. usługa realizacji kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej
profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Gminy Miasta Gdyni, powiatu puckiego oraz powiatu wejherowskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego” (Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy, Poddziałanie 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Projekt realizowany jest w oparciu o Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2 Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor, zaprasza do złożenia oferty
cenowej.
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia,
adres mailowy: sekretariat@gcz.gdynia.pl,
fax 58 880 83 25
strona internetowa: https://gcz.gdynia.pl/
https://bip.um.gdynia.pl/gdynskie-centrum-zdrowia,7210/gdynskie-centrumzdrowia,485070
znak sprawy: RZP/250/2020

Pełna treść ogłoszenia w załączniku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Łaskarzewska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 31.12.2020
Data udostępnienia informacji: 31.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.01.2021 13:24 Aktualizacja treści Aleksandra Łaskarzewska
16.01.2021 13:24 Aktualizacja treści Aleksandra Łaskarzewska
08.01.2021 13:08 Aktualizacja treści Aleksandra Łaskarzewska
31.12.2020 13:24 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska