Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - znak sprawy: DA.2501.67.2019Gdynia, dnia 17.10.2019 roku

Znak sprawy: DA.2501.67.2019
WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) na „Świadczenie usług fizjoterapeutycznych dla dzieci uczestników projektu, uczęszczających do żłobków: „Koniczynka” oraz „Niezapominajka -Pogórze” Znak sprawy: DA.2501.67.2019

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor jako Zamawiający niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu w świetle treści art. 91 ust. 1 ustawy została uznana i wybrana:
do realizacji I części zamówienia: oferta nr 2 złożona przez:

Kalamed Gabinet Fizjoterapii Karolina Kleist – Lamk
ul. Sosnowa 4/1
83-404 Nowa Karczma

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, spełnia wymagania zawarte
w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, a oferta nie podlega odrzuceniu.
Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w Ogłoszeniu:
C - cena – 100%
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 38400,00 zł brutto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta złotych 00/100).
Wykonawca uzyskał 100 punktów w kryterium „Cena”.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do realizacji części I zamówienia nie zostały złożone inne oferty;
do realizacji II części zamówienia: oferta nr 1 złożona przez:

Fizjoterapia Marta Synoracka
ul. Adm. J. Unruga 59E/6
81-181 Gdynia

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia wymagania zawarte
w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, a oferta nie podlega odrzuceniu.
Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w Ogłoszeniu:
C - cena – 100%
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 19200,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100).
Wykonawca uzyskał 100 punktów w kryterium „Cena”.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do realizacji części II zamówienia nie zostały złożone inne oferty.
Ponadto Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Klupa
Ostatnio zmodyfikował: Anna Klupa
Data wytworzenia informacji: 17.10.2019
Data udostępnienia informacji: 17.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.10.2019 21:48 Inne Anna Klupa
17.10.2019 21:47 Dodanie informacji Anna Klupa