Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - RZP/83/2020


logo
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem” w ramach projektu pn. „Aktywny Rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni”  Zamówienie nr: RZP/83/2020       
 
                                                          INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor  jako Zamawiający, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:
                                                                                       DOTLOGIC SP Z O.O.
                                                                                       ul. Świętojańska 87/5
                                                                                       81-389 Gdynia
 
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia wymagania zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w Zaproszeniu tj.  Kryterium: „C – Cena” – 100 pkt.
 
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 11842,69 zł brutto (słownie: jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 69/100) i jest ceną najniższą.
 
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu nie zostały złożone inne oferty.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 30.09.2020
Data udostępnienia informacji: 01.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.10.2020 11:19 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska