Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - RZP/33/2020

logo

Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach RPO WP na lata 2014-2020 na „Świadczenie usługi  w zakresie analizy danych systemu informatycznego projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”.

                                                    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia,
z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor jako Zamawiający niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:

                                                                                Artura Radziaka
                                                                              ul. Kartuska 30/9,
                                                                                 81-002 Gdynia

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym,
a oferta nie podlega odrzuceniu.  
Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w Ogłoszeniu:
C - cena – 80%,
D – doświadczenie w zakresie świadczenia usług informatycznych kluczowego personelu oddelegowanego do realizacji zamówienia – 20%.
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 85 680,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych /100).
Wykonawca uzyskał:
- 80 punktów w kryterium „Cena”,
- 20 punktów w kryterium „D – doświadczenie w zakresie świadczenia usług informatycznych kluczowego personelu oddelegowanego do realizacji zamówienia” .
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły inne oferty.
Ponadto Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 17.06.2020
Data udostępnienia informacji: 17.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.06.2020 15:51 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska