Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - RZP/230/2020

logo                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Gdynia, 11.01.2021 r.

Nr postępowania RZP/230/2020
 
 
                                                                                              
Dotyczy: postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp do zamówienia publicznego pn. świadczenie usług w zakresie realizacji kompleksowego programu edukacyjnego dla  uczestników projektu zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gdyni, powiatu puckiego oraz powiatu wejherowskiego stanowiącego Zadanie 4 w ramach projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”.
 
 
                                                                 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor jako Zamawiający niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr 1 – jedyna oferta złożona w postępowaniu przez:

                                                                             KALAMED Gabinet Fizjoterapii Karolina Lamk
                                                                                      Al. Zwycięstwa 220, 81-547 Gdynia
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia wymagania zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, a oferta nie podlega odrzuceniu.
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 1 400 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100).
Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w Ogłoszeniu:
C - cena – 100%. W ramach „kryterium cena” oferta uzyskała 100,00 pkt.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 11.01.2021
Data udostępnienia informacji: 12.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.01.2021 16:35 Aktualizacja treści Aleksandra Łaskarzewska
12.01.2021 16:35 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska