Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - RZP/125/2020 dla części I i II

logo
Gdynia, dnia 23.11.2020 roku

                                                                                                                                     Znak sprawy: RZP/125/2020
                                                                                                                   Wykonawcy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) dla zamówienia pn. „Przeprowadzenie warsztatów grupowych oraz szkoleń z zakresu radzenia sobie z trudnymi emocjami, redukcji stresu, ergonomii i bezpieczeństwa podczas wykonywania czynności służbowych, wdrażania rozwiązań umożliwiających przezwyciężenie problemów w organizacji i osiąganie założonych rezultatów oraz skutecznego komunikowania się w sytuacjach kryzysowych” w ramach projektu nr RPPM 05.04.02.-22-0027/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 „Zatrudnienie”, Działania 5.4 „Zdrowie na rynku pracy” znak sprawy RZP/125/2020

                                                      INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor jako Zamawiający niniejszym informuje, że w zakresie części 1 za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:
                                                                     Skills Development
                                                                   Aleksandra Hamerska

                                                                     ul. Wolności 20a/1
                                                                        81-327 Gdynia
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia wymagania zawarte
w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, a oferta nie podlega odrzuceniu.
Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w Ogłoszeniu:
C - cena – 100%
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 21 700,00 zł brutto
(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset złotych 00/100).
Wykonawca uzyskał 100 punktów w kryterium „Cena”.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły inne oferty.
Ponadto Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

                                                     INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor jako Zamawiający niniejszym informuje, że w zakresie części 2 za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:
                                                                       Kalamed Gabinet Fizjoterapii
                                                                                   Karolina Lamk
                                                                 Al. Zwycięstwa 220, 81-547 Gdynia
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia wymagania zawarte
w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, a oferta nie podlega odrzuceniu.  
Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w Ogłoszeniu:
C - cena – 100%
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 14 000,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy  00/100).
Wykonawca uzyskał 100 punktów w kryterium „Cena”.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły inne oferty.
Ponadto Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 23.11.2020
Data udostępnienia informacji: 23.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 23.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.11.2020 13:09 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska