Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - RZP/117/2020

logo
Znak sprawy: RZP/117/2020


Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zgodnie z którym ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 30 tys. Euro oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (z dnia 22 sierpień 2019r.) na „Dostawa latarek życia wspierających ergonomię i bezpieczeństwo pracy” w ramach projektu pn. „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni”.

                                                                    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor jako Zamawiający, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:
                                                                                                 
                                                                                                  PESTAR Sp. z o. o. 
                                                                                                  ul. Iwaszkiewicza 15
                                                                                                  83-200 Starogard Gdański
                                                                                                    
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, który złożył ofertę nr 1, spełnia wymagania zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w Zaproszeniu tj. Kryterium: „C – Cena” – 100 pkt, Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 3.327,78 zł brutto (słownie: trzy tysiące trzysta dwadzieścia siedem złotych 78/100) i jest ceną najniższą. Wykonawca uzyskał 100 punktów w kryterium „Cena”. Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły inne oferty. Ponadto Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani żaden
Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 02.11.2020
Data udostępnienia informacji: 02.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 02.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.11.2020 09:13 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska