Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - K/16/2020 dla części III

logo


Znak sprawy: K/16/2020
                                             
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie art. 46c Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 1845) na „Dostawę środków wspierających działania zapobieganiu epidemii” w ramach projektu „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni”.
 
 
                                                   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia,
z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor  jako Zamawiający, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą w zakresie części 3 w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr 7 złożona przez:
 
                           GRUPA ETNA sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna,
                                  ul. Towarowa 22, 42-600 Tarnowskie Góry
 
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, który złożył ofertę nr 7, spełnia wymagania zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w Zaproszeniu tj.  Kryterium: „C – Cena” – 100 pkt,
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 3 078,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) i jest ceną najniższą.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano im następującą punktację:pełna treść informacji w załączniku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Katarzyna Sobolewska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Sobolewska
Data wytworzenia informacji: 03.12.2020
Data udostępnienia informacji: 03.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.12.2020 13:44 Dodanie informacji Katarzyna Sobolewska