Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - K/16/2020 dla części 11 i 12

 logo
                                                                                                                 Gdynia, dnia 27.11.2020 r.

Znak sprawy: K/16/2020
                                                                                                                                                   
                                                
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie art. 46c Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 1845) na „Dostawę środków wspierających działania zapobieganiu epidemii” w ramach projektu „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni”
 
                                                             INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor  jako Zamawiający, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą w zakresie części 11 w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez:

                                                                                OZONEMD
                                                    Radosław Sękowski, Łukasz Pikus, Michał Puchalski s.c.
                                                               ul. Kościelna 19 66-415 Kłodawa
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, spełnia wymagania zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w Zaproszeniu tj.  Kryterium: „C – Cena” – 100 pkt,
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 1 800 zł brutto (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych  00/100) i jest ceną najniższą.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone niżej wymienione oferty i przyznano im następującą punktację: pełna treść informacji w załączniku

                   
                                                             INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor  jako Zamawiający, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą w zakresie części 12 w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr 1 złożona przez:

                                                                   PAPILIO Katarzyna Fortuna
                                                    ul. Konfederatów Barskich 40C 35-321 Rzeszów

Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, który złożył ofertę nr 11, spełnia wymagania zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w Zaproszeniu tj.  Kryterium: „C – Cena” – 100 pkt,
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 1 898 zł brutto (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 00/100) i jest ceną najniższą.

Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęły inne oferty. Ponadto Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty ani żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Katarzyna Sobolewska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Sobolewska
Data wytworzenia informacji: 27.11.2020
Data udostępnienia informacji: 27.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.11.2020 13:42 Dodanie informacji Katarzyna Sobolewska