Informacja o rozstrzygnięciu - RPZ/71/2020

logo 
                                                                                                                                                                     Gdynia, dnia 09.09.2020r.
Znak sprawy: RZP/71/2020                                                                                                                                                                 
                               
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni” Zamówienie nr: RZP/71/2020
 
                                                            INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor  jako Zamawiający, niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą, w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez:
                                                                                 OK System Polska S.A.
                                                                                   Al. Jerozolimskie 96
                                                                                   00-807 Warszawa
 
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, spełnia wymagania zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, a oferta nie podlega odrzuceniu. Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryterium opisanym w Zaproszeniu tj.  Kryterium: „C – Cena” – 100 pkt,
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 38 458,00 zł brutto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 00/100) i jest ceną najniższą.

Pełna treść rozstrzygnięcia w załączniku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Kuklińska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 09.09.2020
Data udostępnienia informacji: 09.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.09.2020 14:34 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska