Informacja o rozstrzygnięciu postępowania - RPZ/11/2020

logo
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o, o wartości mniejszej niż kwota określona w rozdziale 6 art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) dla zamówienia pn. „Świadczenie usług psychologicznych dla dzieci uczestników projektu, uczęszczających do żłobka „Koniczynka” w Gdyni” w ramach projektu „Aktywny rodzic – Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni” - Znak sprawy: RPZ/11/2020
 
 
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586-23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, w imieniu którego działa Pani Anna Melki – Dyrektor  jako Zamawiający niniejszym informuje, że za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu została uznana i wybrana oferta nr 2 złożona przez:
 
Ośrodek Nauczania Języków Obcych
Języki Świata
Katarzyna Anna Rokicka
ul. Sieniewicza 49
15-002 Białystok
 
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca, który złożył ofertę nr 2, spełnia wymagania zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi, a oferta nie podlega odrzuceniu.  
Zamawiający przy wyborze w/w oferty kierował się kryteriami opisanymi w Ogłoszeniu:
C - cena – 100%
Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 15.800,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy osiemset złotych00/100).
Wykonawca uzyskał 100 punktów w kryterium „Cena”.
Jednocześnie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Aleksandra Łaskarzewska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 10.03.2020
Data udostępnienia informacji: 10.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.03.2020 13:32 Aktualizacja treści Aleksandra Łaskarzewska
10.03.2020 13:28 Dodanie informacji Aleksandra Łaskarzewska