Cenowe rozeznanie rynku - kwalifikacja, włączenie i ocena medyczna efektów uczestnictwa w programie profilaktyki cukrzycy typu 2

logo                       
                                         
                                                             ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, posiadająca NIP: 586- 23-12-326 reprezentowana przez: Gdyńskie Centrum Zdrowia, z siedzibą w Gdyni, 81-395 Gdynia, przy ul. Władysława IV 43, posiadające Regon 367221863, jako Zamawiający przeprowadza rozeznanie cenowe rynku, celem określenia wartości zamówienia na świadczenie usług z zakresu kwalifikacji, włączenia do projektu i oceny medycznej efektów projektu uczestników zamieszkałych na terenie powiatu puckiego oraz powiatu wejherowskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego” (Oś Priorytetowa 5. Zatrudnienie, Działanie 5.4. Zdrowie na rynku pracy, Poddziałanie 5.4.1. Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Projekt realizowany jest w oparciu o Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący prewencji cukrzycy typu 2 stanowiący Załącznik nr 2 do Rozeznania cenowego rynku.
                                                        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu kwalifikacji, włączenia do projektu i oceny medycznej efektów projektu uczestników zamieszkałych na terenie powiatu puckiego oraz powiatu wejherowskiego w ramach projektu pn. „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”
Zamawiający dzieli zamówienie na dwie części:
a) Część I – świadczenie usług z zakresu kwalifikacji, włączenia do projektu i oceny medycznej efektów projektu uczestników zamieszkałych na terenie powiatu puckiego
b) Część II – świadczenie usług z zakresu kwalifikacji, włączenia do projektu i oceny medycznej efektów projektu uczestników zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego tj. w gminach miejskich: Wejherowo, Reda, Rumia oraz w gminach wiejskich: Wejherowo, Luzino, Szemud.

pełna treść opisu przedmiotu zamówienia w załączniku

Informacje ogólne.
1. Kierując się zasadą ponoszenia wydatków w sposób celowy, oszczędny, przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów Zamawiający kieruje niniejsze zapytanie w ramach rozeznania cenowego rynku, w celu oszacowania wartości zamówienia na zakup usług jak wyżej.
2. Niniejsze rozeznanie ma na celu przeprowadzenie szacowania wartości zamówienia. Przedstawione rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego oraz nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) jak również nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert cenowych.
Oczekiwany termin oraz sposób przekazania wartości zamówienia.
Zamawiający oczekuje przekazania określenia wartości zamówienia do dnia 14.12.2020 roku do godz. 12:00 na adres e-mail: sekretariat@gcz.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Katarzyna Sobolewska
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Łaskarzewska
Data wytworzenia informacji: 25.11.2020
Data udostępnienia informacji: 25.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.12.2020 13:52 Aktualizacja treści Aleksandra Łaskarzewska
25.11.2020 10:25 Dodanie informacji Katarzyna Sobolewska