Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe 2011

I. ZAMAWIAJĄCY

Przedszkole NR 43 „Jantarek”ul. inż.J.Śmidowicza 59, 81-127 Gdynia NIP:,9580033712  REGON: 221144067

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej obejmującej:

a.      projekt technologii węzła

b.      projekt rozdzielenia instalacji elektrycznej i zasilania węzła z odrębnym opomiarowaniem

c.      kosztorysy z podziałem na poszczególne branże

d.      specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

2.      W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w ilości 4 sztuki w papierze i postaci pliku w  PDF

3.      Zamawiający  nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

               Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 19.04.2011 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

               Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

               Oferta powinna być:


              - opatrzona pieczątką firmową,

               - posiadać datę sporządzenia,

               - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

               - podpisana czytelnie przez wykonawcę.


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.      Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: inż.J.Śmidowicza 59, 81-127 Gdynia do dnia 14.04.2011 do godziny 11.00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

1.      Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  19 kwietnia 2011 , a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:30 w siedzibie Przedszkola
Nr 43 „Jantarek” w Gdyni .

2.      Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3.      Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5.      Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.jantarek43.pl

VI. OCENA OFERT

1.      Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

               1 - cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.jantarek43.pl oraz na bip

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Aleksiak pod numerem telefonu 0586253285 oraz adresem email: przedszkole_sp43@wp.pl

IX.   ZAŁĄCZNIKI:

1.      Oświadczenie w trybie art.22.1 ustawy o zamówieniach publicznych

2.      Oświadczenie w trybie  art.24.1 ustawy prawo zamówień publicznych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Aleksiak
Wprowadził informację: Jadwiga Całus
Ostatnio zmodyfikował: Jadwiga Całus
Data wytworzenia informacji: 11.04.2011
Data udostępnienia informacji: 11.04.2011
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.04.2011 14:46 Dodanie informacji Jadwiga Całus