Przebudowa i remont kuchni oraz zaplecza kuchennego Przedszkola nr 47 w Gdyni

Przebudowa i remont kuchni oraz zaplecza kuchennego Przedszkola nr 47 w Gdyni
Numer ogłoszenia: 59825 - 2015; data zamieszczenia: 28.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Nr 47 , ul. Maciejewicza 9, 81-189 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 58 625 92 34, faks 58 625 92 34.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i remont kuchni oraz zaplecza kuchennego Przedszkola nr 47 w Gdyni.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Roboty budowlane na parterze budynku - zmywalnia, pom. gospodarcze, pom. socjalne: a. roboty rozbiórkowe (ścianki WC), demontaż stolarki drzwiowej i witryny w zmywalni b. poszerzenie otworów drzwiowych, ułożenie nadproży c. skucie płytek ściennych i ścięcie parapetów betonowych w w/w pomieszczeniach d. skucie płytek posadzkowych w obecnej pralni, rozbiórka obudowy z płytek ceramicznych (przy ścianie) e. wyrównanie (skucie i wypełnienie zaprawą) wnęk w posadzce przy oknach w pom. socjalnym, groszkowanie posadzek lastriko w pomieszczeniach f. otworzenie i zamknięcie przewodów wentylacyjnych wg projektu architektury g. wykonanie obudów pionów k.s. i k.t. w lekkiej konstrukcji z płyt GKBI h. montaż stolarki drzwiowej, wymiana witryny w zmywalni, montaż nawiewników w oknach i. ułożenie posadzek z gresu w w/w pomieszczeniach, wykonanie cokołu z kształtek ceramicznych wokół szafy przelotowej na wys. 10cm j. ułożenie płytek ściennych do wys. 2,0m we wszystkich pomieszczeniach oprócz pom. socjalnego (malowanie ścian farbami zmywalnymi) k. malowanie sufitów i ścian 2) Roboty budowlane na parterze i I piętrze budynku - wydawalnia: a. rozbiórka stropu żelbetowego maszynowni w szybie windy A (wydawalnia na piętrze) b. adaptacja otworów na drzwi przystankowe (parter i piętro) c. skucie płytek ściennych i ścięcie parapetów betonowych w w/w pomieszczeniach d. montaż stolarki drzwiowej, montaż nawiewników w oknach e. ułożenie posadzek z gresu w w/w pomieszczeniach, wykonanie cokołu z kształtek ceramicznych wokół szafy przelotowej na wys. 10cm f. ułożenie płytek ściennych do wys. 2,0m w pomieszczeniach g. malowanie sufitów i ścian 3) Roboty budowlane na I piętrze budynku - zmywalnia, magazyn spożywczy, kuchnia: a. roboty rozbiórkowe (ścianki działowe oraz murowane obudowy pionów k.s i k.t.), demontaż stolarki drzwiowej i witryny w zmywalni b. poszerzenie otworów drzwiowych, ułożenie nadproży, zamurowania w ścianach c. skucie płytek ściennych i ścięcie parapetów betonowych w kuchni, obecnej obieralni i w zmywalni d. skucie płytek posadzkowych w zmywalni, kuchni i w obecnej obieralni e. ułożenie w-wy wyrównawczej na posadzkach w kuchni, obieralni, zmywalni oraz groszkowanie posadzek lastriko w pozostałych pomieszczeniach f. otworzenie i zamknięcie przewodów wentylacyjnych wg projektu architektury g. wykonanie obudów pionów kanalizacji technologicznej w lekkiej konstrukcji z płyt GKBI h. montaż stolarki drzwiowej, witryny w zmywalni (z podmurówką), montaż nawiewników w oknach i. ułożenie posadzek z gresu w w/w pomieszczeniach, wykonanie cokołu z kształtek ceramicznych wokół szafy przelotowej na wys. 10cm j. ułożenie płytek ściennych do wys. 2,0m we wszystkich pomieszczeniach oprócz magazynu (malowanie ścian farbami zmywalnymi) k. malowanie sufitów i ścian 4) Roboty budowlane w piwnicy, na parterze i na I piętrze budynku - klatka schodowa B i korytarze -piwnica, parter z przedsionkiem, piętro: a. rozbiórka stropu żelbetowego maszynowni w szybie windy B (korytarz na piętrze) b. adaptacja otworów na drzwi przystankowe (piwnica, parter i piętro) c. oczyszczenie ścian i sufitów ze starej farby, odgrzybienie ścian w przedsionku d. groszkowanie posadzek lastriko w korytarzach i na schodach e. montaż nowych poręczy drewnianych w klatce schodowej B f. ułożenie posadzek z gresu w ww. pomieszczeniach, g. malowanie ścian korytarza i klatki schodowej do wys. 1,6m farbami zmywalnymi - olejna mat, powyżej emulsja akrylowa h. malowanie sufitów i. ułożenie płytek ściennych na froncie szybu windy B w piwnicy 5) Roboty budowlane - przygotowawcze: a. rozbiórka ścianek działowych murowanych z cegły ceramicznej w piwnicy, WC na parterze oraz w obrębie obecnej obieralni na piętrze b. osadzenie nadproża N1 i wycięcie otworu drzwiowego w ścianie nośnej (prefabrykat) klatki schodowej B, c. poszerzenia otworów drzwiowych w remontowanych pomieszczeniach, wykonanie nadproży N2 d. skucie wszystkich płytek ściennych i posadzkowych e. rozbiórka (wycięcie) stropów maszynowni windy A i windy B, ewentualna adaptacja otworu na drzwi przystankowe f. demontaż starych dźwigów windy A i B g. demontaż stolarki drzwiowej i witryn w zmywalniach h. rozbiórka murowanych studzienek przy oknach piwnicznych i. wykonanie prac budowlanych niezbędnych do montażu wind 6) Roboty budowlane - instalacje elektryczne: a. wykonanie instalacji elektrycznej wraz z przeciwporażeniową b. wykonanie oświetlenia ogólnego c. wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego d. montaż gniazd wtyczkowych i wyłączników e. wykonanie instalacji wyłącznika głównego p.poż. f. wykonanie instalacji elektrycznej niezbędnej do użytkowania windy A i B g. wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i badań 7) Roboty sanitarne - instalacja wodociągowa: a. demontaż istniejącej instalacji wodociągowej ( w zakresie objętym opracowaniem) b. wykonanie przewodów rozprowadzających wodę zimną i ciepłą z rur PE wraz z montażem armatury c. płukanie instalacji wodociągowej d. próby szczelności instalacji wodociągowej 8) Roboty sanitarne - instalacja kanalizacji sanitarnej: a. demontaż istniejących podejść i pionów z rur żeliwnych. b. montaż przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej i urządzeń technologicznych (w części objętej opracowaniem) c. montaż przyborów kanalizacji sanitarnej. 9) Roboty sanitarne - instalacja wentylacji mechanicznej: a. wykonanie wentylacji mechanicznej: nawiewno-wywiewnej z grzaniem i wywiewnej b dostawa i montaż centrali wentylacyjnej c. dostawa i montaż wentylatorów d. dostawa i montaż czerpni e. dostawa i montaż przewodów wentylacyjnych z kształtkami f. dostawa i montaż przepustnic g. dostawa i montaż uzbrojenia nawiewno-wywiewnego h dostawa i montaż izolacji termiczno-akustycznej i. sprawdzenie skuteczności działania wentylacji (wydajności wentylacji) 10) Roboty sanitarne - instalacja centralnego ogrzewania: a. demontaż i montaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 20 mm b. wymiana rur przyłączeniowych do grzejników stalowych płytowych o złączach gwintowanych o średnicy 15 mm c. wymiana grzejników d. montaż zaworów i głowic termostatycznych e. próba instalacji c.o. na zimno i gorąco 11) Roboty sanitarne - instalacja gazowa: a. demontaż rurociągów stalowych czarnych o połączeniach spawanych o średnicy 25-32 mm. b. wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych, rura o średnicy nominalnej 25 mm. c. dostosowanie istniejącej instalacji gazowej do odbiorów technologicznych d. próba instalacji gazowej 12) Dostawę i montaż - windy A i B: a. dostawa i montaż windy A i B b. wykonanie niezbędnych pomiarów c. rozruch wind d. odbiór UDT e. serwis windy A i B w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót 13) Dostawę i montaż wyposażenia technologicznego i sprzętu wraz z podłączeniem: a. Szafa przelotowa stalowa dwudzielna, z drzwiami przesuwanymi, na nóżkach o wym. 130x60x180 - 2 szt b. Basen stalowy jednokomorowy, gł.40 cm z baterią - stojąca kolumnowa z wylewką DOC-3 ze spryskiwaczem - 1 szt c. Stół ze zlewem stalowym 2-komorowym z baterią - stojąca kolumnowa z wylewką DOC-3 ze spryskiwaczem - 3 szt d. Kuchnia gastronomiczna gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektr. - 1 kpl e. Zlew stalowy z ociekaczem na szafce z blatem o wym. 185x60cm - 1 szt f. Wanna do celów gospodarczych - 1 szt g. Okap przyścienny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem jarzeniowym o wym. 1850x1000x 550mm -1szt h. Okap przyścienny z łapaczami tłuszczu i oświetleniem jarzeniowym o wym. 2250x1000x 550mm - 1szt i. Taboret gazowy 1- palnikowy - 1 kpl. 14) Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje serwis windy A i B w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót. Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania co najmniej 2 przeglądów gwarancyjnych w każdym roku gwarancji. Czas reakcji serwisu w odpowiedzi na zgłoszenie usterki przez Zamawiającego, przekazane Wykonawcy drogą fax, e-mail, nie może być dłuższy niż 1 dzień roboczy.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie objętym przedmiotem zamówienia określonym w przedmiocie zamówienia, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.51.41.00-1, 45.33.22.00-5, 45.33.30.00-0, 45.33.12.10-1, 45.33.00.00-9, 45.62.26.27-0, 45.31.10.00-0, 45.31.00.00-3, 45.11.11.00-9, 45.26.25.22-6, 45.22.32.10-1, 45.41.00.00-4, 45.42.11.30-4, 45.43.12.00-9, 45.43.11.00-8, 45.44.21.00-8, 45.45.00.00-6, 45.31.31.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 7 000,00 zł, słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu kubaturowego z wyłączeniem hal magazynowych i przemysłowych, o wartości netto minimum 250 000,00 zł, obejmujące roboty instalacji sanitarnej, gazowej i elektrycznej oraz roboty wykończeniowe. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca dysponuje: - 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. - 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. - 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. nr 1409 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 200 000,00 zł. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć: 1) Wypełniony formularz ofertowy 2) Dowód wniesienia wadium. 3) Kosztorys ofertowy. 4) Tabelę elementów. 5) W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 6) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, względnie do podpisywania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 7) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych tych podmiotów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 90
 • 2 - okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy / Zamawiającego w następujących przypadkach: a) terminu zakończenia realizacji robót i zgłoszenia gotowości do odbioru na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem że zmiana ta wynika z okoliczności których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, b) technologii wykonania robót, a co za tym idzie wynagrodzenia Wykonawcy, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem zgody gestora sieci lub użytkownika na taką zmianę, jak również pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie przewidział na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez zmiany technologii robót powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, c) odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie uwzględnił na etapie przygotowania postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót, powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych. d) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SIWZ, e) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego lub Projektanta, przy możliwej modyfikacji wynagrodzenia Wykonawcy, w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania założonego efektu użytkowego, f) zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę, g) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w. ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/6615_.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole nr 47 w Gdyni ul. Maciejewicza 9, 81-189 Gdynia..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2015 godzina 11:30, miejsce: Przedszkole nr 47 w Gdyni ul. Maciejewicza 9, 81-189 Gdynia..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania:
siwz
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 11
Pytania i odpowiedzi na pytanie z dnia 12.05.2015

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Lemanszek
Wprowadził informację: Ewa _Lemanszek
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Lemanszek
Data wytworzenia informacji: 28.04.2015
Data udostępnienia informacji: 28.04.2015
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.05.2015 15:26 Aktualizacja treści Ewa Lemanszek
28.04.2015 10:15 Dodanie informacji Ewa Lemanszek