Ogłoszenie o wyniku postępowania na wykonanie robót budowlanych pn.: "PRZEBUDOWA I REMONT KUCHNI ORAZ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA NR 47"

Gdynia, dnia 28.05.2015 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro na wykonanie robót budowlanych pn.: "PRZEBUDOWA I REMONT KUCHNI ORAZ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA NR 47"

Zarządzeniem NR 94/2015 Dyrektora Przedszkola nr 47 w Gdyni z dnia 27.05.2015 r. Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.186.000 euro na wykonanie zadania pn: "PRZEBUDOWA I REMONT KUCHNI ORAZ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA NR 47" oraz wybór nr 2 złożonej przez Pana Brunona Retzlaff prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Brunon Retzlaff Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDRO , ul. Śląska 49 A, Gdynia 81-310 z ceną ryczałtową 286 945,91 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. Oferty oceniano wg kryteriów przyjętych SIWZ: cena oferty brutto 90 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 10 %.

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Budowlano - Usługowe MARPOL - Maciej Wołkanowski -
ul. Pomorska 22e/18, 80-333 Gdańsk

1. cena brutto: - 339.652,63 zł 8,44 pkt
2. okres udzielonej gwarancji i rękojmi - 48 miesięcy 4,00 pkt
RAZEM 12,44 pkt

Oferta nr 2 - Brunon Retzlaff Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HYDRO ul. Śląska 49 A, Gdynia 81-310

1. cena brutto: - 286.945,91 zł 10,00 pkt
2. okres udzielonej gwarancji rękojmi - 52 miesiące 7,00 pkt
RAZEM 17,00 pkt

 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona - Brunon Retzlaff Przedsiębiorstwo wielobranżowe HYDRO ul. Śląska 49 A, Gdynia 81-310, która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Jednocześnie informuje, iż Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego od dnia 29 maja 2015 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Lemanszek
Wprowadził informację: Ewa _Lemanszek
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Lemanszek
Data wytworzenia informacji: 28.05.2015
Data udostępnienia informacji: 28.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.05.2015 08:37 Dodanie informacji Ewa Lemanszek