Remont pomieszczeń sanitarnych

  

Remont pomieszczeń sanitarnych
Numer ogłoszenia: 132766 - 2010; data zamieszczenia: 17.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedszkole Samorządowe Nr 48 , ul. Adm. Józefa Unruga 86, 81-181 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6254638, faks 058 6254638.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole48.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń sanitarnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont 3 pomieszczeń sanitarnych w budynku Przedszkola Samorządowego nr 48, ul. Adm. Unruga 48 Prace demontażowe: - demontaż grzejników wraz z podejściami, - demontaż urządzeń sanitarnych, - demontaż instalacji wodno - kanalizacyjnej i c.o. w obrębie remontowanego pomieszczenia sanitarnego. Prace montażowe instalacyjne: - montaż nowej instalacji wodno - kanalizacyjnej, - montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania, - montaż urządzeń sanitarnych z wykonaniem poprawności działania, - montaż wentylacji mechanicznej, - montaż grzejników wraz z podejściami i głowicami termostatycznymi, - wykonanie prób instalacyjnych i odbiorów technicznych, - wykonanie izolacji cieplnej rurociągów. Prace budowlane poinstalacyjne: - przekucia otworów w stropach i ścianach, - wykucie bruzd pod przewody instalacyjne, - uzupełnienie (murowanie bruzd), - uzupełnienie (murowanie otworów w stropach i ścianach), - wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. - obudowa instalacji płytami k-g..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym wykonali co najmniej 3 remonty pomieszczeń sanitarnych, o wartości netto minimum 40.000 zł każda.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Dysponują 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie do kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej, Kosztorys ofertowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy / Zamawiającego w następujących przypadkach: - zmiany podwykonawcy za zgodą zamawiającego, (nowy podwykonawca musi spełniać takie same warunki jak podwykonawca pierwotny), - konieczność wykonania części robót innymi sposobami niż założono w projekcie lub harmonogramie robót, zastosowania wariantowych materiałów i równoważnych technologii wykonania, na następujących warunkach - uzyskania zgody Zamawiającego i Jego nadzoru - konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia podczas wykonywania prac remontowych, zagrożeń mających istotny wpływ na bezpieczny pobyt dzieci w placówce, na następujących warunkach - uzyskania zgody Zamawiającego i Jego nadzoru. - nadzwyczajna zmiana stosunków cen, kosztów, opłat, praw, na warunkach wprowadzonych niezależnie od stron umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przedszkole48.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedszkole Samorządowe nr 48, ul. Adm. Unruga 86, 81-181 Gdynia. Gabinet wicedyrektora znajdujący się na parterze..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Przedszkole Samorządowe nr 48, ul. Adm. Unruga 86, 81-181 Gdynia. Gabinet dyrektora I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Smolik
Wprowadził informację: Ewa _Zakrzewska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Gardocka
Data wytworzenia informacji: 05.03.2009
Data udostępnienia informacji: 05.03.2009
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2013 13:13 Korekta Katarzyna Gardocka
18.05.2010 08:44 Aktualizacja treści Ewa _Zakrzewska