Wybór oferty - w trybie przetargu nieograniczonego "Przebudowa Bloku Żywieniowego Przedszkola nr 4 w Gdyni"

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 € na robotę budowlaną pn: „Przebudowa Bloku Żywieniowego w Przedszkolu nr 4  w Gdyni - etap II".

Dnia 15.09.2015 r.  Dyrektor zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 09.06.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Przebudowa Bloku Żywieniowego w Przedszkolu nr 4 w Gdyni – etap II oraz wybór oferty nr 2 złożonej przez  SMARTCO Wojciech Orlik  ul. Abrahama 15/10  80-307 GDAŃSK z ceną brutto 330.334,70 zł gwarancja 61 m-cy – pkt. 20

Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty. 
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza Wykonawcę: tj. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe GRAMAL Sychowski Dariusz ul. Olchowa 10 BOLSZEWO, który złożył ofertę nr 1, ponieważ nie spełnieni warunków  udziału w postępowaniu.
Uzasadnienie
Wykonawca miał wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem upływu składania ofert a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na przebudowie i modernizacji lokalu o wartości netto minimum 100.000 zł każda robota z potwierdzeniem, że roboty zostały wykonane należycie. W ofercie została wykazana 1 robota. W związku z powyższym na podstawie art. 26 ust. 3 Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia  wykazu w terminie  do 12 czerwca 2015 r. godz. 1200          i do tego dnia wykaz nie został uzupełniony. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Pozostałą ofertę nr 2 oceniano wg kryteriów przyjętych przez Zamawiającego tj.  cena oferty brutto 90 %, okres udzielonej gwarancji 10%.
Oferta nr 2 - SMARTCO Wojciech Orlik  ul. Abrahama 15/10  80-307 GDAŃSK z ceną brutto 330.334,70 zł /10 pkt./ gwarancja 61 m-cy  /10 pkt/  Razem 20 pkt.
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez SMARTCO Wojciech Orlik  ul. Abrahama 15/10  80-307 GDAŃSK z ceną brutto 330.334,70 zł gwarancja 61 m-cy  która otrzymała łącznie najwyższą liczbę punktów oraz jako jedyna spełniała warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający informuje iż zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub pocztą elektroniczną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Wasińczuk
Wprowadził informację: Joanna Woźnicka
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Woźnicka
Data wytworzenia informacji: 15.06.2015
Data udostępnienia informacji: 15.06.2015
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.06.2015 14:18 Aktualizacja treści Joanna Woźnicka
15.06.2015 14:15 Dodanie informacji Joanna Woźnicka