Przebudowa i remont kuchni oraz dostosowanie całego obiektu do spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

OGŁOSZENIE O WYNIKU

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: „Przebudowa i remont kuchni oraz dostosowanie całego obiektu do spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego".


    Informuję, że Zamawiający zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w dniu 04.08.2015 r. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 186 000 euro na wykonanie zadania pn: "Przebudowa i remont kuchni oraz dostosowanie całego obiektu do spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego" oraz wybór oferty nr 1 złożonej przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „WIKON" Sp. z o.o.,
ul. Brzoskwiniowa 7, 81-198 Pierwoszyno.
   Do upływu terminu składania ofert złożono 4 oferty. Oferty oceniano wg przyjętych kryteriów tj.: cena oferty brutto 90 %, okres udzielonej gwarancji i rękojmi 10%.

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „WIKON" Sp. z o.o., ul. Brzoskwiniowa 7, 81-198 Pierwoszyno:
1. cena brutto: -                      364 598,37 zł        9,00 pkt
2. okres udzielonej gwarancji -      55 miesięcy        1,00 pkt
                                                             RAZEM 10,00 pkt

Oferta nr 2 - MATI Krzysztof Czarnecki, ul. Łowicka 1, 81-504 Gdynia:
1. cena brutto: -                      625 108,52 zł         5,83 pkt
2. okres udzielonej gwarancji -      55 miesięcy         1,00 pkt
                                                                RAZEM 6,83 pkt

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Usług Instalacyjno-Dekarskich Witold Labuda, ul. Pokoju 3,
84-200 Wejherowo:
1. cena brutto: -                     445 803,36 zł          8,18 pkt
2. okres udzielonej gwarancji -     55 miesięcy          1,00 pkt
                                                                RAZEM 9,18 pkt

Oferta nr 4 - SMARTCO Wojciech Orlik, ul. Abrahama 15/10, 80-307 Gdańsk:
1. cena brutto: -                     534 221,09 zł          6,82 pkt
2. okres udzielonej gwarancji -     49 miesięcy          0,70 pkt
                                                                RAZEM 7,52 pkt

   Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „WIKON" Sp. z o.o., ul.Brzoskwiniowa 7, 81-198 Pierwoszyno, które otrzymało łącznie najwyższą liczbę punktów.

   Jednocześnie zgodnie z art. 94 ust.2 pkt 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane zgodnie z art. 27 ust. 1, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Walaszkowska
Wprowadził informację: Joanna Walaszkowska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Walaszkowska
Data wytworzenia informacji: 05.08.2015
Data udostępnienia informacji: 05.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 05.08.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.08.2015 15:11 Dodanie informacji Joanna Walaszkowska