Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dot. budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym i kolejką na Kamienną Górę

  Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gdyni Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54
Miejscowość: Gdynia Kod pocztowy: 81-382 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Forum Kultury Sp. z o.o. Tel.: +48 587818330
Osoba do kontaktów: Markos Pagudis
E-mail: m.pagudis@forumkultury.gdynia.pl Faks: +48 587818332
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
2 / 19
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej
wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w
Gdyni z kolejką na Kamienną Górę
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku
Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem
Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę.
1. Zakres rzeczowy prac obejmuje:
a) wykonanie dokumentacji projektowej,
b) wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową .
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać wg wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym, w
następującym zakresie:
a) wykonanie dokumentacji projektowej, obejmującej projekty budowlane we wszystkich branżach oraz projekty
wykonawcze we wszystkich branżach wraz z załącznikami (przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze
zestawienie kosztów, informacja BIOZ,
b) wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz docelowej organizacji ruchu.
c) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganych
przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, rzeczoznawcami ppoż., sanit.-hig., bhp, ochroną
środowiska i innych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
e) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę,
f) zapewnienia nadzoru autorskiego autora/autorów projektu w całym okresie realizacji zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)
g) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,
h) wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
i) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na użytkowanie,
j) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieprzeziernego ogrodzenia terenu budowy o wysokości 2m.
Ogrodzenie pełne w kolorze szarym.
Zabrania się umieszczania reklam na ogrodzeniu terenu budowy, w tym reklam Wykonawcy.
Na ogrodzeniu zostaną zamontowane wizualizacje - dostawa i montaż po stronie Zamawiającego. Z tytułu
uszkodzenia ogrodzenia w związku z montażem wizualizacji Wykonawca nie będzie rościł żadnych żądań.
4. Wykonawca zobowiązany jest przy budowie ścieżki rowerowej uwzględnić, w szczególności „Standardy
Dostępności dla Miasta Gdyni", Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013 r.
oraz opracowanie „Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku,
Gdyni i Sopocie" Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 7148/12/VI/M z dnia 10.07.2012 r.
5. Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem zorganizować teren budowy i zaplecza,
uzgodnić z gestorami sieci zasilanie terenu budowy w wodę i energię elektryczną.
6. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w organizacji zaplecza budowy 2 pomieszczeń biurowych
dla zespołu nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do ewentualnego wykonania tymczasowych dróg i tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia wszystkich robot, ich utrzymania przez okres wynikający z harmonogramu
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3 / 19
termino-rzeczowo-finansowego oraz demontażu po tym okresie ( materiały z demontażu stanowią własność
wykonawcy).
8. Wykonawca uzyska zgodę właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego.
9. Zamawiający nie zapewnia terenu na składowanie materiałów z rozbiórki i wyburzeń, materiałów i elementów
do wbudowania, ziemi na odkład.
10. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia i zakończenia robot właściwym
gestorom sieci i zarządcy dróg.
11. Dokumentację należy wykonać na nośniku elektronicznym CD/USB - 1 egz. oraz w formie papierowej w
następujących ilościach:
a) projekt budowlany - 3 egz.,
b) projekt wykonawczy- 3 egz.,
c) projekty tymczasowej organizacji ruchu - 3 egz.,
d) projekty docelowej organizacji ruchu - 3 egz. ( w tym egzemplarz z oryginalnym uzgodnieniem),
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz.,
f) przedmiary robót - 3 egz.,
g) kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztów - 3 egz.
12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
a) Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 11 do siwz,
b) Karta Informacyjna Przedsięwzięcia - załącznik nr 12 do siwz,
c) Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem i kolejką - załącznik nr 13 do
siwz,
d) Wstępne badania geodezyjne - Załącznik nr 14 do siwz.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71200000
Dodatkowe przedmioty 71220000
45100000
45111200
45111291
45233200
45000000
45215000
45300000
45310000
45311000
45314320
45330000
45400000
45420000
71248000
42418200
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
4 / 19
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
MN.271.106.2013
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_UMGDYNIA
Dane referencyjne ogłoszenia: 2013-132188 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 192-330599 z dnia: 03/10/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
30/09/2013 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
5 / 19
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
sekcja I pkt I.1 Nazwa, adresy i
punkty kontaktowe
Zamiast:
81-382 Gdynia
Powinno być:
81-372 Gdynia
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
sekcja I pkt I.1 Adresy internetowe
Zamiast:
Ogólny adres instytucji
zamawiającej: http://www.forumkultury.gdynia.pl/
Dostęp elektroniczny do informacji:
http://www.gdynia.pl/bip/roboty/
budowlane
Powinno być:
Ogólny adres instytucji
zamawiającej:
http://www.gdynia.pl/
Dostęp elektroniczny do
informacji: http://www.gdynia.pl/
bip/BIPInfo/5998_88741.html?
page=&artg=1
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub
zakupu
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest
zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych związanych z budową
budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej
wraz z parkingiem podziemnym
pod Placem Grunwaldzkim i
zagospodarowaniem Placu
Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką
na Kamienną Górę.
1. Zakres rzeczowy prac obejmuje:
a) wykonanie dokumentacji
projektowej,
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest
zaprojektowanie i wykonanie robót
budowlanych związanych z budową
budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej
wraz z parkingiem podziemnym
pod Placem Grunwaldzkim i
zagospodarowaniem Placu
Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką
na Kamienną Górę.
1. Zakres rzeczowy prac obejmuje:
a) wykonanie dokumentacji
projektowej,
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
6 / 19
b) wykonanie robót budowlanych
zgodnie ze sporządzoną
dokumentacją projektową .
2. Przedmiot zamówienia należy
wykonać wg wytycznych zawartych
w programie funkcjonalnoużytkowym,
w następującym
zakresie:
a) wykonanie dokumentacji
projektowej, obejmującej projekty
budowlane we wszystkich branżach
oraz projekty wykonawcze we
wszystkich branżach wraz z
załącznikami (przedmiary, kosztorysy
inwestorskie oraz zbiorcze
zestawienie kosztów, informacja
BIOZ,
b) wykonanie projektów tymczasowej
organizacji ruchu oraz docelowej
organizacji ruchu.
c) wykonanie specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych,
d) uzyskanie wymaganych
opinii, sprawdzeń, uzgodnień
i zatwierdzeń dokumentacji
projektowej wymaganych przepisami
prawa, w tym uzgodnienia z
Zamawiającym, rzeczoznawcami
ppoż., sanit.-hig., bhp, ochroną
środowiska i innych niezbędnych do
uzyskania pozwolenia na budowę.
e) uzyskanie przez Wykonawcę w
imieniu Zamawiającego pozwolenia
na budowę,
f) zapewnienia nadzoru autorskiego
autora/autorów projektu w całym
okresie realizacji zamówienia
zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, a w szczególności
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243
poz. 1623 z późn. zm.)
g) wykonanie robót budowlanych
zgodnie z dokumentacją projektową i
pozwoleniem na budowę,
h) wykonanie Planu Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia,
i) wykonanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej,
pozwalającej na uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie,
j) uzyskanie przez Wykonawcę
w imieniu Zamawiającego
b) wykonanie robót budowlanych
zgodnie ze sporządzoną
dokumentacją projektową .
2. Przedmiot zamówienia należy
wykonać wg wytycznych zawartych
w programie funkcjonalnoużytkowym,
w następującym
zakresie:
a) wykonanie dokumentacji
projektowej, obejmującej projekty
budowlane we wszystkich branżach
oraz projekty wykonawcze we
wszystkich branżach wraz z
załącznikami (przedmiary, kosztorysy
inwestorskie oraz zbiorcze
zestawienie kosztów, informacja
BIOZ,
b) wykonanie projektów tymczasowej
organizacji ruchu oraz docelowej
organizacji ruchu.
c) wykonanie specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych,
d) uzyskanie wymaganych
opinii, sprawdzeń, uzgodnień
i zatwierdzeń dokumentacji
projektowej wymaganych przepisami
prawa, w tym uzgodnienia z
Zamawiającym, rzeczoznawcami
ppoż., sanit.-hig., bhp, ochroną
środowiska i innych niezbędnych do
uzyskania pozwolenia na budowę.
e) uzyskanie przez Wykonawcę w
imieniu Zamawiającego pozwolenia
na budowę,
f) zapewnienia nadzoru autorskiego
autora/autorów projektu w całym
okresie realizacji zamówienia
zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, a w szczególności
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243
poz. 1623 z późn. zm.)
g) wykonanie robót budowlanych
zgodnie z dokumentacją projektową i
pozwoleniem na budowę,
h) wykonanie Planu Bezpieczeństwa
i Ochrony Zdrowia,
i) wykonanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej,
pozwalającej na uzyskanie
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie,
j) uzyskanie przez Wykonawcę
w imieniu Zamawiającego
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
7 / 19
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie.
3. Wykonawca zobowiązany jest
do wykonania nieprzeziernego
ogrodzenia terenu budowy o
wysokości 2m.
Ogrodzenie pełne w kolorze szarym.
Zabrania się umieszczania reklam
na ogrodzeniu terenu budowy, w tym
reklam Wykonawcy.
Na ogrodzeniu zostaną
zamontowane wizualizacje - dostawa
i montaż po stronie Zamawiającego.
Z tytułu uszkodzenia ogrodzenia w
związku z montażem wizualizacji
Wykonawca nie będzie rościł
żadnych żądań.
4. Wykonawca zobowiązany jest
przy budowie ścieżki rowerowej
uwzględnić, w szczególności
„Standardy Dostępności dla Miasta
Gdyni", Zarządzenie Prezydenta
Miasta Gdyni nr 10740/13/VI/U z
dnia 17.05.2013 r. oraz opracowanie
„Aktualizacja i integracja standardów
technicznych dla infrastruktury
rowerowej w Gdańsku, Gdyni i
Sopocie" Zarządzenie Prezydenta
Miasta Gdyni nr 7148/12/VI/M z dnia
10.7.2012 r.
5. Wykonawca zobowiązany jest
własnym kosztem i staraniem
zorganizować teren budowy i
zaplecza, uzgodnić z gestorami sieci
zasilanie terenu budowy w wodę i
energię elektryczną.
6. Wykonawca zobowiązany jest
do uwzględnienia w organizacji
zaplecza budowy 2 pomieszczeń
biurowych dla zespołu nadzoru
inwestorskiego i autorskiego.
7. Wykonawca zobowiązany jest
do ewentualnego wykonania
tymczasowych dróg i tymczasowej
organizacji ruchu na czas
prowadzenia wszystkich robot, ich
utrzymania przez okres wynikający
z harmonogramu termino-rzeczowofinansowego
oraz demontażu po
tym okresie ( materiały z demontażu
stanowią własność wykonawcy).
8. Wykonawca uzyska zgodę
właściwego organu na czasowe
zajęcie pasa drogowego.
9. Zamawiający nie zapewnia
terenu na składowanie materiałów
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie.
3. Wykonawca zobowiązany jest
do wykonania nieprzeziernego
ogrodzenia terenu budowy o
wysokości 2m.
Ogrodzenie pełne w kolorze szarym.
Zabrania się umieszczania reklam
na ogrodzeniu terenu budowy, w tym
reklam Wykonawcy.
Na ogrodzeniu zostaną
zamontowane wizualizacje - dostawa
i montaż po stronie Zamawiającego.
Z tytułu uszkodzenia ogrodzenia w
związku z montażem wizualizacji
Wykonawca nie będzie rościł
żadnych żądań.
4. Wykonawca zobowiązany jest
przy budowie ścieżki rowerowej
uwzględnić, w szczególności
„Standardy Dostępności dla Miasta
Gdyni", Zarządzenie Prezydenta
Miasta Gdyni nr 10740/13/VI/U z
dnia 17.05.2013 r. oraz opracowanie
„Aktualizacja i integracja standardów
technicznych dla infrastruktury
rowerowej w Gdańsku, Gdyni i
Sopocie" Zarządzenie Prezydenta
Miasta Gdyni nr 7148/12/VI/M z dnia
10.07.2012 r.
5. Wykonawca udzieli co najmniej
36 miesięcznej rękojmi na wykonaną
dokumentację projektową
6. Wykonawca zobowiązany jest
własnym kosztem i staraniem
zorganizować teren budowy i
zaplecza, uzgodnić z gestorami sieci
zasilanie terenu budowy w wodę i
energię elektryczną.
7. Wykonawca zobowiązany jest
do uwzględnienia w organizacji
zaplecza budowy 2 pomieszczeń
biurowych dla zespołu nadzoru
inwestorskiego i autorskiego.
8. Wykonawca zobowiązany jest
do ewentualnego wykonania
tymczasowych dróg i tymczasowej
organizacji ruchu na czas
prowadzenia wszystkich robot, ich
utrzymania przez okres wynikający
z harmonogramu termino-rzeczowofinansowego
oraz demontażu po
tym okresie (materiały z demontażu
stanowią własność wykonawcy).
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
8 / 19
z rozbiórki i wyburzeń, materiałów i
elementów do wbudowania, ziemi na
odkład.
10. Wykonawca zobowiązany
jest zgłosić zamiar rozpoczęcia i
zakończenia robot właściwym
gestorom sieci i zarządcy dróg.
11. Dokumentację należy wykonać
na nośniku elektronicznym CD/USB
- 1 egz. oraz w formie papierowej w
następujących ilościach:
a) projekt budowlany - 3 egz.,
b) projekt wykonawczy- 3 egz.,
c) projekty tymczasowej organizacji
ruchu - 3 egz.,
d) projekty docelowej organizacji
ruchu - 3 egz. ( w tym egzemplarz z
oryginalnym uzgodnieniem),
e) specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót - 3 egz.,
f) przedmiary robót - 3 egz.,
g) kosztorysy inwestorskie oraz
zbiorcze zestawienie kosztów - 3
egz.
12. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi:
a) Program funkcjonalno-użytkowy -
załącznik nr 11 do siwz,
b) Karta Informacyjna
Przedsięwzięcia - załącznik nr 12 do
siwz,
c) Wielobranżowy Projekt
Koncepcyjny Gdyńskiej Szkoły
Filmowej z parkingiem i kolejką -
załącznik nr 13 do siwz,
d) Wstępne badania geodezyjne -
Załącznik nr 14 do siwz.
9. Wykonawca uzyska zgodę
właściwego organu na czasowe
zajęcie pasa drogowego.
10. Zamawiający nie zapewnia
terenu na składowanie materiałów
z rozbiórki i wyburzeń, materiałów i
elementów do wbudowania, ziemi na
odkład.
11. Wykonawca zobowiązany
jest zgłosić zamiar rozpoczęcia i
zakończenia robot właściwym
gestorom sieci i zarządcy dróg.
12. Dokumentację należy przekazać
Zamawiającemu na nośniku
elektronicznym CD/USB - 1
egz. oraz w formie papierowej w
następujących ilościach:
a) projekt budowlany - 4 egz.,
b) projekt wykonawczy- 4 egz.,
c) projekty tymczasowej organizacji
ruchu - 4 egz.,
d) projekty docelowej organizacji
ruchu - 4 egz. ( w tym egzemplarz z
oryginalnym uzgodnieniem),
e) specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót - 4 egz.,
f) przedmiary robót - 4 egz.,
g) kosztorysy inwestorskie oraz
zbiorcze zestawienie kosztów - 4
egz.
13. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi:
a) Program funkcjonalno-użytkowy -
załącznik nr 11 do siwz,
b) Wielobranżowy Projekt
Koncepcyjny Gdyńskiej Szkoły
Filmowej z parkingiem- załącznik nr
12 do siwz,
c) Koncepcja kolejki na Kamienną
Górę - załącznik nr 13 do siwz,
d) Opinia geotechniczna - Załącznik
nr 14 do siwz.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.2) Główne warunki finansowe
i uzgodnienia płatnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących:
Zamiast:
1. Rozliczenie umowy nastąpi
fakturami częściowymi.
2. Podstawę do rozliczenia i
wystawienia faktur będzie stanowić
protokół odbioru dokumentacji
projektowej wraz z uzyskanym
pozwoleniem na budowę, podpisany
przez obie strony.
3. Rozliczenie robót budowlanych
następować będzie miesięcznie,
Powinno być:
1. Rozliczenie umowy nastąpi
fakturami częściowymi.
2. Podstawę do rozliczenia i
wystawienia faktur będzie stanowić
protokół odbioru dokumentacji
projektowej wraz z uzyskanym
prawomocnym pozwoleniem
na budowę budynku Gdyńskiej
Szkoły Filmowej wraz z parkingiem
podziemnym pod Placem
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
9 / 19
zgodnie z aktualnym
harmonogramem rzeczowofinansowym,
o którym mowa w
§ 2 wzoru umowy, na podstawie
protokołów odbioru faktycznie
wykonanych robót częściowych wraz
z rozliczeniem zatwierdzonym przez
Zamawiającego, po zakończeniu
danego miesiąca podpisanych
przez obie strony. Protokoły
odbiorów częściowych wraz z
rozliczeniem zaakceptowane
przez Zamawiającego stanowią
podstawę wystawienia faktury
przez Wykonawcę. Rozliczenia
częściowe realizowane będą do 90
% zaawansowania finansowego
całego przedmiotu umowy. Po
osiągnięciu tej wartości ostatnią
płatnością jest rozliczenie końcowe.
Podstawę ostatecznego rozliczenia
wykonania umowy i wystawienia
faktury końcowej stanowić będzie
protokół odbioru końcowego
sporządzony po uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie obiektu
wraz z rozliczeniem rzeczowo -
finansowym, zatwierdzonym przez
Inspektora Nadzoru i podpisanym
przez Wykonawcę i Zamawiającego.
Grunwaldzkim i zagospodarowaniem
Placu Grunwaldzkiego w Gdyni,
podpisanym przez obie strony.
2.a. Podstawę do rozliczenia i
wystawienia faktur będzie stanowić
protokół odbioru dokumentacji
projektowej wraz z uzyskanym
prawomocnym pozwoleniem na
budowę kolejki na Kamienną Górę,
podpisanym przez obie strony.
3. Rozliczenie robót budowlanych
następować będzie fakturami
częściowymi raz w miesiącu,
na koniec miesiąca, zgodnie z
procentowym zaawansowaniem
rzeczywiście wykonanych robót,
potwierdzonych protokołami
odbioru częściowymi, podpisanych
przez obie strony wraz z
rozliczeniem zatwierdzonym
przez Zamawiającego i
Nadzór Inwestorski, zgodnie
z aktualnym harmonogramem
terminowo-rzeczowo-finansowym,
zaakceptowanym przez Bank
Gospodarstwa Krajowego, o
którym mowa w § 2. Protokoły
odbiorów częściowych wraz z
rozliczeniem zaakceptowane
przez Zamawiającego i Nadzór
Inwestorski stanowią podstawę
wystawienia faktury przez
Wykonawcę. Rozliczenia częściowe
realizowane będą do 90%
zaawansowania finansowego
całego przedmiotu umowy. Po
osiągnięciu tej wartości ostatnią
płatnością jest rozliczenie końcowe.
Podstawę ostatecznego rozliczenia
wykonania umowy i wystawienia
faktury końcowej stanowić będzie
protokół odbioru końcowego
sporządzony po uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie obiektu
wraz z rozliczeniem rzeczowo -
finansowym, zatwierdzonym przez
Nadzór Inwestorski i podpisanym
przez Wykonawcę i Zamawiającego.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i
finansowa
Zamiast:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: wymagane jest
posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej
3.000.000,00 PLN; wymagane jest
Powinno być:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów: wymagane jest
posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej
3.000.000,00 PLN; wymagane jest
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
10 / 19
posiadanie środków finansowych w
wysokości co najmniej 3.000.000,00
PLN; lub zdolności kredytowej w
wysokości co najmniej 3.000.000,00
PLN.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów: W celu
oceny spełniania przez Wykonawcę
warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych, zamawiający żąda,
aby wykonawca załączył do oferty
następujące dokumenty :
1) oświadczenie o spełnianiu
warunków określonych w art. 22
ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych, według wzoru,
stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,
2) informację banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych w
kwocie co najmniej 3.000.000,00 zł
lub zdolność kredytową Wykonawcy
w wysokości co najmniej 3.000.000
zł, wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
3) opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia o wartości co najmniej
3.000.000 zł,
4) pisemne zobowiązanie podmiotów
oddających do dyspozycji
Wykonawcy niezbędne zasoby
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, w
przypadku, gdy Wykonawca
polega na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów niezależnie od
charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Przykładowy wzór
zobowiązania stanowi załącznik nr 8
do siwz.
Zamawiający wymaga, aby składany
dokument wskazywał:
zakres dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
posiadanie środków finansowych w
wysokości co najmniej 3.000.000,00
PLN; lub zdolności kredytowej w
wysokości co najmniej 3.000.000,00
PLN.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów: W celu
oceny spełniania przez Wykonawcę
warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych, zamawiający żąda,
aby wykonawca załączył do oferty
następujące dokumenty :
1) oświadczenie o spełnianiu
warunków określonych w art. 22
ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych, według wzoru,
stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,
2) informację banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej,
w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych w
kwocie co najmniej 3.000.000,00 zł
lub zdolność kredytową Wykonawcy
w wysokości co najmniej 3.000.000
zł, wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
3) opłaconą polisę, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia o wartości co najmniej
3.000.000 zł,
4) pisemne zobowiązanie podmiotów
oddających do dyspozycji
Wykonawcy niezbędne zasoby
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, w
przypadku, gdy Wykonawca
polega na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów niezależnie od
charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Przykładowy wzór
zobowiązania stanowi załącznik nr 8
do siwz.
Zamawiający wymaga, aby składany
dokument wskazywał:
zakres dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
11 / 19
sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
charakter stosunku, jaki będzie łączył
wykonawcę z innym podmiotem,
zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunku, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy, wymaga się przedłożenia
dokumentów, o których mowa w
ppkt 6 i 7 pkt 1 w rozdziale 4 siwz,
dotyczącej tych podmiotów.
sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
charakter stosunku, jaki będzie łączył
wykonawcę z innym podmiotem,
zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Zamiast:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
wiedza i doświadczenie:
1. wymagane jest wykazanie
wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, co najmniej 3
robót budowlanych polegających
na zaprojektowaniu i wykonaniu
obiektów użyteczności publicznej,
w tym jedna robota musi spełniać
w pełni lub części stałą funkcję kina
lub teatru lub sali koncertowej lub
sali wielofunkcyjnej (widowiskowej)
pełniącej funkcję kinową albo
teatralną albo estradową, jedna
z wykonanych realizacji musi
obejmować garaż podziemny
na min. 100 pojazdów, a jedna
z wykonanych realizacji musi
być o wartości brutto minimum
20.000.000 PLN. Wykazane roboty
muszą być zakończone i odebrane,
zgodnie z obowiązującymi w dacie
odbioru przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, zarówno
przez inwestora jak i przez właściwe
rzeczowo organy administracji
publicznej,
z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych
robót, określających, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
Powinno być:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
wiedza i doświadczenie:
1. wymagane jest wykazanie
wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, co najmniej 3
robót budowlanych polegających
na zaprojektowaniu i wykonaniu
obiektów użyteczności publicznej,
w tym jedna robota musi spełniać
w pełni lub części stałą funkcję kina
lub teatru lub sali koncertowej lub
sali wielofunkcyjnej (widowiskowej)
pełniącej funkcję kinową albo
teatralną albo estradową, jedna
z wykonanych realizacji musi
obejmować garaż podziemny
na min. 100 pojazdów, a jedna
z wykonanych realizacji musi
być o wartości brutto minimum
20.000.000 PLN. Wykazane roboty
muszą być zakończone i odebrane,
zgodnie z obowiązującymi w dacie
odbioru przepisami powszechnie
obowiązującego prawa,,
z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych
robót, określających, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
lub
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
12 / 19
lub
2. wymagane jest wykazanie
wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie:
-minimum 3 usług polegających na
wykonaniu dokumentacji projektowej
obiektów użyteczności publicznej,
w tym jedna musi spełniać w pełni
lub części stałą funkcję kina lub
teatru lub sali koncertowej lub sali
wielofunkcyjnej (widowiskowej)
pełniącej funkcję kinową albo
teatralną albo estradową, jedna
z wykonanych realizacji musi
obejmować garaż podziemny na min.
100 pojazdów;
oraz
-minimum 3 robót budowlanych,
polegających na wykonaniu obiektów
użyteczności publicznej, w tym
jedna robota musi spełniać w pełni
lub części stałą funkcję kina lub
teatru lub sali koncertowej lub sali
wielofunkcyjnej (widowiskowej)
pełniącej funkcję kinową albo
teatralną albo estradową jedna
z wykonanych realizacji musi
obejmować garaż podziemny na
min. 100 pojazdów, wykazane roboty
muszą być zakończone i odebrane,
zgodnie z obowiązującymi w dacie
odbioru przepisami powszechnie
obowiązującego prawa, zarówno
przez inwestora jak i przez właściwe
rzeczowo organy administracji
publicznej,
a jedna z wykonanych realizacji
musi być o łącznej wartości brutto
tych usług i robót budowlanych
brutto minimum 20.000.000
PLN, z załączeniem dowodów,
czy wykazane usługi zostały
wykonane należycie, oraz dowodów
dotyczących najważniejszych
robót, określających czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
Wykonawca może wykazać się
doświadczeniem łączonym zarówno
z ppkt 1 jak i z ppkt 2.
osoby zdolne do wykonania
zamówienia:
2. wymagane jest wykazanie
wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie:
-minimum 3 usług polegających na
wykonaniu dokumentacji projektowej
obiektów użyteczności publicznej,
w tym jedna musi spełniać w pełni
lub części stałą funkcję kina lub
teatru lub sali koncertowej lub sali
wielofunkcyjnej (widowiskowej)
pełniącej funkcję kinową albo
teatralną albo estradową, jedna
z wykonanych realizacji musi
obejmować garaż podziemny na min.
100 pojazdów;
oraz
-minimum 3 robót budowlanych,
polegających na wykonaniu obiektów
użyteczności publicznej, w tym
jedna robota musi spełniać w pełni
lub części stałą funkcję kina lub
teatru lub sali koncertowej lub sali
wielofunkcyjnej (widowiskowej)
pełniącej funkcję kinową albo
teatralną albo estradową jedna
z wykonanych realizacji musi
obejmować garaż podziemny na
min. 100 pojazdów, wykazane roboty
muszą być zakończone i odebrane,
zgodnie z obowiązującymi w dacie
odbioru przepisami powszechnie
obowiązującego prawa,
a jedna z wykonanych realizacji
musi być o łącznej wartości brutto
tych usług i robót budowlanych
brutto minimum 20.000.000
PLN, z załączeniem dowodów,
czy wykazane usługi zostały
wykonane należycie, oraz dowodów
dotyczących najważniejszych
robót, określających czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone,
Wykonawca może wykazać się
doświadczeniem łączonym z ppkt 1 i
z ppkt 2.
osoby zdolne do wykonania
zamówienia:
wymagane jest dysponowanie
osobami, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia na
stanowiskach:
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
13 / 19
wymagane jest dysponowanie
osobami, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia na
stanowiskach:
projektanta, posiadającego
uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności
architektonicznej,
projektanta, posiadającego
uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,
kierownika budowy, posiadającego
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjnobudowlanej
bez ograniczeń, z co
najmniej 5 letnim doświadczeniem,
która pełniła funkcję kierownika
budowy przy co najmniej 2 robotach
budowlanych obejmujących budowę
lub przebudowę lub remont obiektu
budowlanego o wartości netto
minimum 10.000.000 PLN łącznie
kierownika robót, posiadającego
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń,
kierownika robót, posiadającego
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust.2
aktualnie obowiązującej ustawy
prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (tekst jednolity z 2010 r.,
Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn.
zm.) uprawnienia budowlane
udzielane są w specjalności
j.w. Zamawiający dopuszcza
wykazanie osoby, posiadającej
ważne uprawnienia budowlane,
udzielone na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
uprawniające do wykonywania prac
objętych przedmiotem zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca
dysponuje osobą spoza terytorium
RP, osoba ta musi:
projektanta, posiadającego
uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności
architektonicznej,
projektanta, posiadającego
uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,
kierownika budowy, posiadającego
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjnobudowlanej
bez ograniczeń, z co
najmniej 5 letnim doświadczeniem,
która pełniła funkcję kierownika
budowy przy co najmniej 2 robotach
budowlanych obejmujących budowę
lub przebudowę lub remont obiektu
budowlanego o wartości netto
minimum 10.000.000 PLN łącznie
kierownika robót, posiadającego
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeń,
kierownika robót, posiadającego
uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust.2
aktualnie obowiązującej ustawy
prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. (tekst jednolity z 2010 r.,
Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn.
zm.) uprawnienia budowlane
udzielane są w specjalności
j.w. Zamawiający dopuszcza
wykazanie osoby, posiadającej
ważne uprawnienia budowlane,
udzielone na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
uprawniające do wykonywania prac
objętych przedmiotem zamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca
dysponuje osobą spoza terytorium
RP, osoba ta musi:
- posiadać wykształcenie i
kwalifikacje wymagane do
świadczenia usług w/w branży
budowlanej w kraju zamieszkania tej
osoby,
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
14 / 19
- posiadać wyksztłacenie i
kwalifikacje wymagane do
świadczenia usług w/w branży
budowlanej w kraju zamieszkania tej
osoby,
- posiadać decyzję o uznaniu
kwalifikacji zawodowych w/w branży
budowlanej w kraju zamieszkania tej
osoby,
- posiadać decyzję o uznaniu
kwalifikacji zawodowych w w/w
branży budowlanej zgodnie z ustawą
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych
w państwach członkowskich Unii
Europejskiej lub posiadać prawo do
świadczenia usług transgranicznych,
- spełniać opisane wyżej wymagania.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
W celu oceny spełniania przez
Wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych, zamawiający
żąda, aby wykonawca załączył do
oferty następujące dokumenty :
1) oświadczenie o spełnianiu
warunków określonych w art. 22
ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych, według wzoru,
stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,
2) wykaz robót budowlanych
lub usług i robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania, o treści odpowiadającej
załącznikowi nr 5 do siwz,
3) dowody dotyczące
najważniejszych robót, wykazanych
w załączniku nr 5 do siwz,
określające, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty
oraz wskazujące, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;
Dowodami, o których mowa powyżej,
są:
poświadczenie;
inne dokumenty - jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o
- posiadać decyzję o uznaniu
kwalifikacji zawodowych w/w branży
budowlanej w kraju zamieszkania tej
osoby,
- posiadać decyzję o uznaniu
kwalifikacji zawodowych w w/w
branży budowlanej zgodnie z ustawą
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych
w państwach członkowskich Unii
Europejskiej lub posiadać prawo do
świadczenia usług transgranicznych,
- spełniać opisane wyżej wymagania.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
W celu oceny spełniania przez
Wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych, zamawiający
żąda, aby wykonawca załączył do
oferty następujące dokumenty :
1) oświadczenie o spełnianiu
warunków określonych w art. 22
ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych, według wzoru,
stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,
2) wykaz robót budowlanych
lub usług i robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania, o treści odpowiadającej
załącznikowi nr 5 do siwz,
3) dowody dotyczące
najważniejszych robót, wykazanych
w załączniku nr 5 do siwz,
określające, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty
oraz wskazujące, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;
Dowodami, o których mowa powyżej,
są:
poświadczenie;
inne dokumenty - jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
w/w poświadczenia;
W przypadku gdy zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
roboty budowlane, wskazane w
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
15 / 19
obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
w/w poświadczenia;
W przypadku gdy zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
roboty budowlane, wskazane w
wykazie, o którym mowa w pkt 1
ppkt 2) rozdziału 4, zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania w/w
dowodów.
Wykonawca, w miejsce
poświadczeń, może przedłożyć
dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie robót budowlanych lub
usług i robót budowlanych zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i ich
prawidłowe ukończenie.
4) wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakres wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacji o
podstawie do dysponowania tymi
osobami, o treści odpowiadającej
załącznikowi nr 6 do siwz,
5) oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, o treści odpowiadającej
załącznikowi nr 7 do siwz,
6) pisemne zobowiązanie podmiotów
oddających do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, w
przypadku, gdy Wykonawca
polega na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów niezależnie od
charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Przykładowy wzór
zobowiązania stanowi załącznik nr 8
do siwz.
Zamawiający wymaga, aby składany
dokument wskazywał:
zakres dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
wykazie, o którym mowa w pkt 1
ppkt 2) rozdziału 4 siwz, zostały
wcześniej wykonane, wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania w/w
dowodów.
Wykonawca, w miejsce
poświadczeń, może przedłożyć
dokumenty potwierdzające należyte
wykonanie robót budowlanych lub
usług i robót budowlanych zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i ich
prawidłowe ukończenie , określone
w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. Nr 226, poz.
1817).
4) wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakres wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacji o
podstawie do dysponowania tymi
osobami, o treści odpowiadającej
załącznikowi nr 6 do siwz,
5) oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, o treści odpowiadającej
załącznikowi nr 7 do siwz,
6) pisemne zobowiązanie podmiotów
oddających do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, w
przypadku, gdy Wykonawca
polega na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów niezależnie od
charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków. Przykładowy wzór
zobowiązania stanowi załącznik nr 8
do siwz.
Zamawiający wymaga, aby składany
dokument wskazywał:
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
16 / 19
sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
charakter stosunku, jaki będzie łączył
wykonawcę z innym podmiotem,
zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
W przypadku udostępnienia:
- osób zdolnych do wykonania
zamówienia należy imiennie
wskazać osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia,
- wiedzy i doświadczenia należy
wskazać konkretną formę
uczestnictwa w realizacji zamówienia
(np. podwykonawstwo, doradztwo,
konsultacje).
W przypadku składania oferty przez
Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagane oświadczenia i
dokumenty muszą być złożone przez
tego Wykonawcę, który wykazuje
spełnienie warunków udziału w
postępowaniu w ww. zakresie.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
(rozdział 3 pkt 1 siwz), polega na
zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26
ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt 3
w rozdziale 4 siwz.
zakres dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
charakter stosunku, jaki będzie łączył
wykonawcę z innym podmiotem,
zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
W przypadku udostępnienia:
- osób zdolnych do wykonania
zamówienia należy imiennie
wskazać osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia,
- wiedzy i doświadczenia należy
wskazać konkretną formę
uczestnictwa w realizacji zamówienia
(np. podwykonawstwo, doradztwo,
konsultacje).
W przypadku składania oferty przez
Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagane oświadczenia i
dokumenty muszą być złożone przez
tego Wykonawcę, który wykazuje
spełnienie warunków udziału w
postępowaniu w ww. zakresie.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.1) Numer referencyjny
nadany sprawie przez instytucję
zamawiającą:
Zamiast:
MN.271.106.2013
Powinno być:
RZP/2/2013
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe
Zamiast:
1. Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do
30.6.2015, w tym:
dokumentacja projektowa wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę:
4 miesiące od dnia podpisania
umowy
Powinno być:
1. Termin wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do
30.6.2015, w tym:
a) dokumentacja projektowa wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę
budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej
wraz z parkingiem podziemnym
pod Placem Grunwaldzkim i
zagospodarowaniem Placu
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
17 / 19
realizacja prac budowlanych: od dnia
przekazania terenu budowy do dnia
15.5.2015 r.
dokumentacja powykonawcza i
dokumenty odbiorowe, uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie : od dnia
16.5.2015 r. do dnia 30.6.2015 r.
Termin rozpoczęcia, o ktorym
mowa w pkt II.3) może uleć zmianie
w zależności od rozstrzygnięcia
postępowania.
2.Inne, niezbędne dokumenty,
które wykonawca ubiegający się o
zamówienie publiczne zobowiązany
jest złożyć:
1)Formularz Oferta, wg wzoru
zamawiającego, o treści
odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do
siwz.
W przypadku składania oferty przez
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
wykonawcy składają jeden formularz
Oferta.
2) Pełnomocnictwo zgodnie
z art. 23 ust. 2 ustawy prawo
zamówień publicznych w przypadku
składania oferty przez wykonawców
ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia.
3) Wstępny harmonogram
terminowo-rzeczowo-finansowy
realizacji prac,
4) Szacunkowe zestawienie kosztów
inwestycji o treści odpowiadającej
Załącznikowi nr 15 do siwz
5) Wykaz części zamówienia,
których wykonanie wykonawca
zamierza powierzyć
podwykonawcom o treści
odpowiadającej załącznikowi nr
9 do siwz wraz ze wskazaniem
zakresu wykonywanych prac przez
podwykonawców.
W przypadku składania oferty przez
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany wykaz może być złożony
wspólnie lub oddzielnie przez
wykonawców.
3. Inne informacje dodatkowe:
1) Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zamówień
uzupełniających.
2) O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
nie podlegają wykluczeniu z
Grunwaldzkiego w Gdyni : 4
miesiące od dnia podpisania umowy
b) realizacja prac budowlanych
na budowę budynku Gdyńskiej
Szkoły Filmowej wraz z parkingiem
podziemnym pod Placem
Grunwaldzkim i zagospodarowaniem
Placu Grunwaldzkiego w Gdyni: od
dnia przekazania terenu budowy do
dnia 15.05.2015 r.,
c) dokumentacja projektowa wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowę
kolejki na Kamienną Górę oraz
realizacja prac budowlanych do dnia
15.05.2015 r.
d) dokumentacja powykonawcza i
dokumenty odbiorowe, uzyskanie
pozwolenia na użytkowanie : od dnia
16 maja 2015 r. do dnia 30.06.2015
r. Termin rozpoczęcia, o którym
mowa w pkt II.3) może uleć zmianie
w zależności od rozstrzygnięcia
postępowania.
2.Inne, niezbędne dokumenty,
które wykonawca ubiegający się o
zamówienie publiczne zobowiązany
jest złożyć:
1)Formularz Oferta, wg wzoru
zamawiającego, o treści
odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do
siwz.
W przypadku składania oferty przez
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
wykonawcy składają jeden formularz
Oferta.
2) Pełnomocnictwo zgodnie
z art. 23 ust. 2 ustawy prawo
zamówień publicznych w przypadku
składania oferty przez wykonawców
ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia.
3) Harmonogram terminoworzeczowo-
finansowy realizacji prac,
4) Szacunkowe zestawienie kosztów
inwestycji o treści odpowiadającej
Załącznikowi nr 15 do siwz
5) Wykaz części zamówienia,
których wykonanie wykonawca
zamierza powierzyć
podwykonawcom o treści
odpowiadającej załącznikowi nr
9 do siwz wraz ze wskazaniem
zakresu wykonywanych prac przez
podwykonawców.
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
18 / 19
postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych.
3) Zamawiający dokona oceny
spełniania warunków udziału
w postępowaniu, na podstawie
oświadczeń i dokumentów złożonych
przez Wykonawcę oraz stwierdzi
brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1.
4) Wykonawcy, którzy ubiegają się
wspólnie o udzielenie zamówienia
warunki określone w pkt 1 rozdziału
3 SIWZ mogą spełniać łącznie.
Żaden z Wykonawców nie może
podlegać wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy.
5) Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
podmiotów niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
6) W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na
zasobach których Wykonawca
polega na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty.
7) Przed podpisaniem umowy
wykonawca zobowiązany jest do:
a) wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
b) przedłożenia Zamawiającemu
ostatecznego harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego
wykonania przedmiotu zamówienia.
W przypadku składania oferty przez
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia,
wymagany wykaz może być złożony
wspólnie lub oddzielnie przez
wykonawców.
3. Inne informacje dodatkowe:
1) Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zamówień
uzupełniających.
2) O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych.
3) Zamawiający dokona oceny
spełniania warunków udziału
w postępowaniu, na podstawie
oświadczeń i dokumentów złożonych
przez Wykonawcę oraz stwierdzi
brak podstaw do wykluczenia z
powodu niespełniania warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1.
4) Wykonawcy, którzy ubiegają się
wspólnie o udzielenie zamówienia
warunki określone w pkt 1 rozdziału
3 SIWZ mogą spełniać łącznie.
Żaden z Wykonawców nie może
podlegać wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy.
5) Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
podmiotów niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
6) W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na
zasobach których Wykonawca
polega na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
19 / 19
c) dostarczenia Zamawiającemu
kopii uprawnień oraz aktualnych
zaświadczeń o przynależności
do właściwej Izby Samorządu
Zawodowego / dokumentów
potwierdzających uznanie kwalifikacji
lub możliwości świadczenia usług
transgranicznych, dla osób, o których
mowa w rozdziale 3 pkt 1 siwz,
a wskazanych w ofercie, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia.
odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem odpowiednio
przez Wykonawcę lub te podmioty.
7) Przed podpisaniem umowy
wykonawca zobowiązany jest do:
a) wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
b) przedłożenia Zamawiającemu
aktualnego harmonogramu
terminowo-rzeczowo-finansowego
wykonania przedmiotu zamówienia.
c) dostarczenia Zamawiającemu
kopii uprawnień oraz aktualnych
zaświadczeń o przynależności
do właściwej Izby Samorządu
Zawodowego / dokumentów
potwierdzających uznanie kwalifikacji
lub możliwości świadczenia usług
transgranicznych, dla osób, o których
mowa w rozdziale 3 pkt 1 siwz,
a wskazanych w ofercie, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia.
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Zamiast: Powinno być:
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/10/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-136997

Zmiana SIWZ nr 1 z 9.10.2013 r.

SIWZ uwzględniający zmiany nr 1 z 9.10.2013 r.

Zał. nr 15 do zmiany SIWZ nr 1 z 9.10.2013 r.


WYJAŚNIENIA NR 1


ZMIANA SIWZ NR 2


ZAŁ. NR 1 DO ZMIANY SIWZ NR 2ZAŁ. NR 2 DO ZMIANY SIWZ NR 2
ZMIANA SIWZ NR 3 


ZAŁ. NR 11 DO ZMIANY SIWZ NR 3WYJAŚNIENIA NR 2


ZAŁĄCZNIK DO WYJAŚNIEŃ NR 2


WYJAŚNIENIA NR 3


ZMIANA SIWZ NR 4


ZAŁ. NR 15 DO ZMIANY SIWZ NR 4


WYJAŚNIENIA NR 4


WYJAŚNIENIA NR 5INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330599-2013:TEXT:PL:HTML
Polska-Gdynia: Usługi architektoniczne i podobne
2013/S 192-330599
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Miasta Gdynial. Marszałka Piłsudskiego 52/54Punkt kontaktowy: Forum Kultury Sp. z o.o.Osoba do kontaktów: Markos Pagudis81-382 GdyniaPOLSKATel.: +48 587818330E-mail: m.pagudis@forumkultury.gdynia.plFaks: +48 587818332
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.gdynia.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowejwraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego wGdyni z kolejką na Kamienną Górę.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Roboty budowlane
Dz.U./S S192
03/10/2013
330599-2013-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2/12
03/10/2013S192
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2/12
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: GminaMiasta Gdyni.
Kod NUTS PL6
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynkuGdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniemPlacu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę.
1. Zakres rzeczowy prac obejmuje:
a) wykonanie dokumentacji projektowej,
b) wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową .
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać wg wytycznych zawartych w programie funkcjonalno-użytkowym, wnastępującym zakresie:
a) wykonanie dokumentacji projektowej, obejmującej projekty budowlane we wszystkich branżach oraz projektywykonawcze we wszystkich branżach wraz z załącznikami (przedmiary, kosztorysy inwestorskie oraz zbiorczezestawienie kosztów, informacja BIOZ,
b) wykonanie projektów tymczasowej organizacji ruchu oraz docelowej organizacji ruchu.
c) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej wymaganychprzepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, rzeczoznawcami ppoż., sanit.-hig., bhp, ochronąśrodowiska i innych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.
e) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę,
f) zapewnienia nadzoru autorskiego autora/autorów projektu w całym okresie realizacji zamówienia zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2010 Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.)
g) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę,
h) wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
i) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na uzyskanie ostatecznej decyzji opozwoleniu na użytkowanie,
j) uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania nieprzeziernego ogrodzenia terenu budowy o wysokości 2m.
Ogrodzenie pełne w kolorze szarym.
Zabrania się umieszczania reklam na ogrodzeniu terenu budowy, w tym reklam Wykonawcy.
Na ogrodzeniu zostaną zamontowane wizualizacje - dostawa i montaż po stronie Zamawiającego. Z tytułuuszkodzenia ogrodzenia w związku z montażem wizualizacji Wykonawca nie będzie rościł żadnych żądań.
4. Wykonawca zobowiązany jest przy budowie ścieżki rowerowej uwzględnić, w szczególności „StandardyDostępności dla Miasta Gdyni", Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 10740/13/VI/U z dnia 17.05.2013 r.oraz opracowanie „Aktualizacja i integracja standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej w Gdańsku,Gdyni i Sopocie" Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 7148/12/VI/M z dnia 10.7.2012 r.
5. Wykonawca zobowiązany jest własnym kosztem i staraniem zorganizować teren budowy i zaplecza,uzgodnić z gestorami sieci zasilanie terenu budowy w wodę i energię elektryczną.
Dz.U./S S192
03/10/2013
330599-2013-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3/12
03/10/2013S192
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3/12
6. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w organizacji zaplecza budowy 2 pomieszczeń biurowychdla zespołu nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do ewentualnego wykonania tymczasowych dróg i tymczasowej organizacjiruchu na czas prowadzenia wszystkich robot, ich utrzymania przez okres wynikający z harmonogramutermino-rzeczowo-finansowego oraz demontażu po tym okresie ( materiały z demontażu stanowią własnośćwykonawcy).
8. Wykonawca uzyska zgodę właściwego organu na czasowe zajęcie pasa drogowego.
9. Zamawiający nie zapewnia terenu na składowanie materiałów z rozbiórki i wyburzeń, materiałów i elementówdo wbudowania, ziemi na odkład.
10. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia i zakończenia robot właściwym
gestorom sieci i zarządcy dróg.
11. Dokumentację należy wykonać na nośniku elektronicznym CD/USB - 1 egz. oraz w formie papierowej wnastępujących ilościach:
a) projekt budowlany - 3 egz.,
b) projekt wykonawczy- 3 egz.,
c) projekty tymczasowej organizacji ruchu - 3 egz.,
d) projekty docelowej organizacji ruchu - 3 egz. ( w tym egzemplarz z oryginalnym uzgodnieniem),
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 egz.,
f) przedmiary robót - 3 egz.,
g) kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztów - 3 egz.
12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
a) Program funkcjonalno-użytkowy - załącznik nr 11 do siwz,
b) Karta Informacyjna Przedsięwzięcia - załącznik nr 12 do siwz,
c) Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny Gdyńskiej Szkoły Filmowej z parkingiem i kolejką - załącznik nr 13 dosiwz,
d) Wstępne badania geodezyjne - Załącznik nr 14 do siwz.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71200000, 71220000, 45100000, 45111200, 45111291, 45233200, 45000000, 45215000, 45300000, 45310000,45311000, 45314320, 45330000, 45400000, 45420000, 71248000, 42418200
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 27 000 000 i 30 000 000 PLN
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Dz.U./S S192
03/10/2013
330599-2013-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4/12
03/10/2013S192
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4/12
Rozpoczęcie 29.11.2013. Zakończenie 30.6.2015
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
600.000 PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych).
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:
1. Rozliczenie umowy nastąpi fakturami częściowymi.
2. Podstawę do rozliczenia i wystawienia faktur będzie stanowić protokół odbioru dokumentacji projektowej wrazz uzyskanym pozwoleniem na budowę, podpisany przez obie strony.
3. Rozliczenie robót budowlanych następować będzie miesięcznie, zgodnie z aktualnym harmonogramemrzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 2 wzoru umowy, na podstawie protokołów odbioru faktyczniewykonanych robót częściowych wraz z rozliczeniem zatwierdzonym przez Zamawiającego, po zakończeniudanego miesiąca podpisanych przez obie strony. Protokoły odbiorów częściowych wraz z rozliczeniemzaakceptowane przez Zamawiającego stanowią podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę. Rozliczeniaczęściowe realizowane będą do 90 % zaawansowania finansowego całego przedmiotu umowy. Po osiągnięciutej wartości ostatnią płatnością jest rozliczenie końcowe. Podstawę ostatecznego rozliczenia wykonania umowyi wystawienia faktury końcowej stanowić będzie protokół odbioru końcowego sporządzony po uzyskaniupozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z rozliczeniem rzeczowo - finansowym, zatwierdzonym przezInspektora Nadzoru i podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oudzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówieniapublicznego.
3. Jeżeli oferta ww. wykonawców zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawiezamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania brakupodstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o którychmowa w art. 24 ust. 1 ustawy zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty :
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczeniaw oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminuskładania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,wymagany dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
Dz.U./S S192
03/10/2013
330599-2013-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5/12
03/10/2013S192
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5/12
c) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca niezalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenielub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeniazdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,wymagane zaświadczenie musi być złożone przez każdego Wykonawcę.
e) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,wymagana informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę.
f) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,wymagana informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę
g) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 - 11 ustawy,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,wymagana informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy wokolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył dooferty:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. oochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należydo grupy kapitałowej, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 4 do siwz.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentów:
1) o których mowa w pkt 1 lit. b), c), d), f):
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) w pkt 1 lit. e) i g) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejscazamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt4-8,10 i 11 ustawy;
Dz.U./S S192
03/10/2013
330599-2013-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6/12
03/10/2013S192
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6/12
Dokumenty, o których mowa w w pkt 3.1) lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1) lit. b, powinien być wystawiony niewcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.1 i 3.2, zastępuje się je dokumentemzawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lubgospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibęlub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenia , w przypadku pkt 3.1) lit. a i c oraz pkt 3.2)powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiastw przypadku pkt 3.1) lit. b, powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminuskładania ofert.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: wymagane jest posiadanieubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotemzamówienia na kwotę co najmniej 3.000.000,00 PLN; wymagane jest posiadanie środków finansowych wwysokości co najmniej 3.000.000,00 PLN; lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 3.000.000,00PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu oceny spełniania przez Wykonawcęwarunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty :
1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,
2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiadarachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie co najmniej 3.000.000,00zł lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 3.000.000 zł, wystawiona nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczonyod odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia owartości co najmniej 3.000.000 zł,
4) pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na okreskorzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy idoświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościachfinansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do siwz.
Zamawiający wymaga, aby składany dokument wskazywał:
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega nazasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożeniadokumentów, o których mowa w ppkt 6 i 7 pkt 1 w rozdziale 4 siwz, dotyczącej tych podmiotów.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dz.U./S S192
03/10/2013
330599-2013-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7/12
03/10/2013S192
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7/12
wiedza i doświadczenie:
1. wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanychpolegających na zaprojektowaniu i wykonaniu obiektów użyteczności publicznej, w tym jedna robotamusi spełniać w pełni lub części stałą funkcję kina lub teatru lub sali koncertowej lub sali wielofunkcyjnej(widowiskowej) pełniącej funkcję kinową albo teatralną albo estradową, jedna z wykonanych realizacji musiobejmować garaż podziemny na min. 100 pojazdów, a jedna z wykonanych realizacji musi być o wartości bruttominimum 20.000.000 PLN. Wykazane roboty muszą być zakończone i odebrane, zgodnie z obowiązującymi wdacie odbioru przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zarówno przez inwestora jak i przez właściwerzeczowo organy administracji publicznej,
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane wsposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowoukończone,
lub
2. wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
-minimum 3 usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej obiektów użyteczności publicznej,w tym jedna musi spełniać w pełni lub części stałą funkcję kina lub teatru lub sali koncertowej lub saliwielofunkcyjnej (widowiskowej) pełniącej funkcję kinową albo teatralną albo estradową, jedna z wykonanychrealizacji musi obejmować garaż podziemny na min. 100 pojazdów;
oraz
-minimum 3 robót budowlanych, polegających na wykonaniu obiektów użyteczności publicznej, w tym jednarobota musi spełniać w pełni lub części stałą funkcję kina lub teatru lub sali koncertowej lub sali wielofunkcyjnej(widowiskowej) pełniącej funkcję kinową albo teatralną albo estradową jedna z wykonanych realizacji musiobejmować garaż podziemny na min. 100 pojazdów, wykazane roboty muszą być zakończone i odebrane,zgodnie z obowiązującymi w dacie odbioru przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zarówno przezinwestora jak i przez właściwe rzeczowo organy administracji publicznej,
a jedna z wykonanych realizacji musi być o łącznej wartości brutto tych usług i robót budowlanych bruttominimum 20.000.000 PLN, z załączeniem dowodów, czy wykazane usługi zostały wykonane należycie, orazdowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należytyoraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
Wykonawca może wykazać się doświadczeniem łączonym zarówno z ppkt 1 jak i z ppkt 2.
osoby zdolne do wykonania zamówienia:
wymagane jest dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia nastanowiskach:
projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,
projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościkonstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem, która pełniła funkcjękierownika budowy przy co najmniej 2 robotach budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remontobiektu budowlanego o wartości netto minimum 10.000.000 PLN łącznie
kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych ikanalizacyjnych bez ograniczeń,
Dz.U./S S192
03/10/2013
330599-2013-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8/12
03/10/2013S192
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8/12
kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust.2 aktualnie obowiązującej ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekstjednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) uprawnienia budowlane udzielane są w specjalnościj.w. Zamawiający dopuszcza wykazanie osoby, posiadającej ważne uprawnienia budowlane, udzielone napodstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do wykonywania prac objętych przedmiotemzamówienia.
W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje osobą spoza terytorium RP, osoba ta musi:
- posiadać wyksztłacenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług w/w branży budowlanej w krajuzamieszkania tej osoby,
- posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w/w branży budowlanej w kraju zamieszkania tejosoby,
- posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiejlub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych,
- spełniać opisane wyżej wymagania.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, aby wykonawca załączył do ofertynastępujące dokumenty :
1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych,według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz,
2) wykaz robót budowlanych lub usług i robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przedupływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz zpodaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do siwz,
3) dowody dotyczące najważniejszych robót, wykazanych w załączniku nr 5 do siwz, określające, czy robotyte zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztukibudowlanej i prawidłowo ukończone;
Dowodami, o których mowa powyżej, są:
poświadczenie;
inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanieuzyskać w/w poświadczenia;
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie,o którym mowa w pkt 1 ppkt 2) rozdziału 4, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązkuprzedkładania w/w dowodów.
Wykonawca, w miejsce poświadczeń, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanierobót budowlanych lub usług i robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłoweukończenie.
4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zakierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia iwykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, orazinformacji o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6 do siwz,
5) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymaganeuprawnienia, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 7 do siwz,
Dz.U./S S192
03/10/2013
330599-2013-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9/12
03/10/2013S192
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9/12
6) pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów naokres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzyi doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościachfinansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do siwz.
Zamawiający wymaga, aby składany dokument wskazywał:
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
W przypadku udostępnienia:
- osób zdolnych do wykonania zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć wwykonywaniu zamówienia,
- wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretną formę uczestnictwa w realizacji zamówienia (np.podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje).
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego Wykonawcę, który wykazuje spełnieniewarunków udziału w postępowaniu w ww. zakresie.
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (rozdział 3 pkt1 siwz), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmiotyte będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia wodniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 3 w rozdziale 4 siwz.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
MN.271.106.2013
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
Dz.U./S S192
03/10/2013
330599-2013-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
10/12
03/10/2013S192
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
10/12
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 400 PLN
Warunki i sposób płatności: Przelew na rachunek bankowy na konto: Nordea Bank Polska SA II O/Gdynianr: PL 42 1440 1101 0000 0000 1045 6746 . Po odbiór SIWZ należy zwracać sie z potwierdzeniem wpłaty narachunek, po uprzednim pisemnym zamówieniu SIWZ i uzgodnieniu terminu i sposobu odbioru SIWZ.
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.11.2013 - 09:30
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 12.11.2013 - 09:45
Miejscowość:
w sekretariacie Sp. z o.o. Forum Kultury , 81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zaprojektowanie i wykonanie robótbudowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnympod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na KamiennąGórę" współfinansowane jest w ramach inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Pomorskiego RegionalnegoProgramu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.3.
VI.3)
Informacje dodatkowe
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.6.2015, w tym:
dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę: 4 miesiące od dnia podpisania umowy
realizacja prac budowlanych: od dnia przekazania terenu budowy do dnia 15.5.2015 r.
dokumentacja powykonawcza i dokumenty odbiorowe, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie : od dnia16.5.2015 r. do dnia 30.6.2015 r.
Termin rozpoczęcia, o ktorym mowa w pkt II.3) może uleć zmianie w zależności od rozstrzygnięciapostępowania.
2.Inne, niezbędne dokumenty, które wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jestzłożyć:
1)Formularz Oferta, wg wzoru zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do siwz.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,wykonawcy składają jeden formularz Oferta.
2) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania ofertyprzez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
3) Wstępny harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy realizacji prac,
4) Szacunkowe zestawienie kosztów inwestycji o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 15 do siwz
Dz.U./S S192
03/10/2013
330599-2013-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
11/12
03/10/2013S192
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
11/12
5) Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom otreści odpowiadającej załącznikowi nr 9 do siwz wraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych prac przezpodwykonawców.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
3. Inne informacje dodatkowe:
1) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowaniana podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
3) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczeń idokumentów złożonych przez Wykonawcę oraz stwierdzi brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnianiawarunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
4) Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt 1 rozdziału 3SIWZ mogą spełniać łącznie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1ustawy.
5) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych dowykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnegołączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iżbędzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tymcelu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okreskorzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innychpodmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopiedokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność zoryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
7) Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest do:
a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
b) przedłożenia Zamawiającemu ostatecznego harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego wykonaniaprzedmiotu zamówienia.
c) dostarczenia Zamawiającemu kopii uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwejIzby Samorządu Zawodowego / dokumentów potwierdzających uznanie kwalifikacji lub możliwości świadczeniausług transgranicznych, dla osób, o których mowa w rozdziale 3 pkt 1 siwz, a wskazanych w ofercie, które będąuczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17a02-672 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Adres internetowy: http://uzp.gov.plFaks: +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dz.U./S S192
03/10/2013
330599-2013-PL
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
12/12
03/10/2013S192
http://ted.europa.eu/TED
Państwa członkowskie - Roboty budowlane -Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
12/12
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej IzbyOdwoławczej.
2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczegoprzysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Szczegółowo kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówieńpublicznych.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczejul. Postępu 17a02-672 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel.: +48 224587801Adres internetowy: http://uzp.gov.plFaks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 30.9.2013

SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, SIWZ - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZAŁĄCZNIKI OD NR 11. DO 18. MOŻNA POBRAĆ POPRZEZ PONIŻSZY LINK:
http://forumkultury.gdynia.pl/index_pliki/Page734.html

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Markos Pagudis
Wprowadził informację: Dominika _Roter
Ostatnio zmodyfikował: Dominika _Roter
Data wytworzenia informacji: 30.09.2013
Data udostępnienia informacji: 12.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.12.2013 14:56 Dodanie informacji Dominika _Roter
20.11.2013 14:36 Dodanie informacji Dominika _Roter
08.11.2013 12:41 Dodanie informacji Dominika _Roter
05.11.2013 15:59 Aktualizacja treści Dominika _Roter
05.11.2013 15:44 Aktualizacja treści Dominika _Roter
31.10.2013 14:00 Dodanie informacji Dominika _Roter
29.10.2013 13:39 Dodanie informacji Dominika _Roter
22.10.2013 15:22 Aktualizacja treści Dominika _Roter
22.10.2013 14:50 Aktualizacja treści Dominika _Roter
18.10.2013 14:47 Aktualizacja treści Dominika _Roter
18.10.2013 14:38 Aktualizacja treści Dominika _Roter
18.10.2013 14:31 Aktualizacja treści Dominika _Roter
17.10.2013 14:18 Dodanie informacji Dominika _Roter
09.10.2013 16:18 Aktualizacja treści Dominika _Roter
09.10.2013 14:48 Aktualizacja treści Dominika _Roter
04.10.2013 12:51 Aktualizacja treści Dominika _Roter
03.10.2013 21:44 Aktualizacja treści Dominika _Roter
03.10.2013 21:34 Dodanie informacji Dominika _Roter
03.10.2013 20:57 Dodanie informacji Dominika _Roter
03.10.2013 20:42 Dodanie informacji Dominika _Roter