Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji budowy budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem i kolejką

  Gdynia: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji budowy budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym
pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę
BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Numer ogłoszenia: 505168 - 2013;
data zamieszczenia: 06.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdyni , Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, woj. pomorskie.
•·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji budowy budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji budowy budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę. Zakres rzeczowy usługi obejmuje nadzór nad : a)dokumentacją projektową, b)wykonaniem robót budowlanych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową . Inwestycja pn. Budowa budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę będzie wykonywana w modelu zaprojektuj i wybuduj. Realizacja zaprojektowania i wykonania robót budowlanych odbywała się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający zawarł z Wykonawcą Robót, wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 5.000.000 EURO. Termin zawarcia umowy 2 grudzień 2013 r. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 10 do siwz. Zakres prac, przewidzianych w ramach zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, określa Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 11 do siwz. Dokumentacja związana z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę znajduje się na stronie internetowej: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/5998_88741.html?page=&artg=1 http://forumkultury.gdynia.pl/index_pliki/Page734.html.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 78.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 15.000 zł, (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•o    wymagane jest wykazanie wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług polegających na sprawowaniu Nadzoru Inwestorskiego dla zakończonych i odebranych, zgodnie z obowiązującymi w dacie odbioru przepisami powszechnie obowiązującego prawa, robót budowlanych obejmujących budowę obiektu użyteczności publicznej, w tym jedna z nadzorowanych robót musi spełniać w pełni lub części stałą funkcję kina lub teatru lub sali koncertowej lub sali wielofunkcyjnej (widowiskowej) pełniącej funkcję kinową albo teatralną albo estradową, jedna z nadzorowanych realizacji musi obejmować garaż podziemny na min. 100 pojazdów, a jedna z nadzorowanych realizacji musi być o wartości brutto minimum 20.000.000 zł; oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane należycie
•·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•o    wymagane jest dysponowanie następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: a) 1 osobą na stanowisku Koordynatora Nadzoru Inwestorskiego posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 10 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi na stanowisku kierownika projektu inwestycyjno-budowlanego lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub inżyniera kontraktu, w ramach realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej, o wartości łącznej kontraktów na kwotę minimum brutto 20.000.000 zł., b) 1 osobą na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót branży konstrukcyjnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robót budowlanych na stanowisku Inspektora Nadzoru, w ramach realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej, c) 1 osobą, na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robót budowlanych na stanowisku Inspektora Nadzoru, w ramach realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej, d) 1 osobą na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robót budowlanych na stanowisku Inspektora Nadzoru, w ramach realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej, e) 1 osobą na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robót budowlanych na stanowisku Inspektora Nadzoru, w ramach realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej, f) 1 osobą na stanowisku Inspektora Nadzoru Robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu robót budowlanych na stanowisku Inspektora Nadzoru, w ramach realizacji co najmniej 2 robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej, g) 1 osobą posiadającą doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji i korespondencji kontraktowej dla usług Inwestora Zastępczego lub Inżyniera Kontraktu lub Nadzoru Inwestorskiego lub kompleksowego (wielobranżowego) Nadzoru Inwestorskiego lub w standardach FIDIC dla robót budowlanych obejmujących budowę lub przebudowę lub remont obiektu użyteczności publicznej. Zamawiający nie dopuszcza łączenia w/w uprawnień przez pojedyncze osoby. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust.2 aktualnie obowiązującej ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.) uprawnienia budowlane udzielane są w specjalności j.w. Zamawiający dopuszcza wykazanie osoby, posiadającej ważne uprawnienia budowlane, udzielone na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje osobą spoza terytorium RP, osoba ta musi: - posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług w/w branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby, - posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w/w branży budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby, - posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, - spełniać opisane wyżej wymagania.
•·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•o    wymagane jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 800.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
INNE, NIEZBĘDNE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ: 1) Formularz OFERTA, wg wzoru zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do siwz. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. 2) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 3) Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom o treści odpowiadającej załącznikowi nr 9 do siwz wraz ze wskazaniem zakresu wykonywanych prac przez podwykonawców. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców 4) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 10 do siwz
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/5998_88741.html?page=&artg=1;http://forumkultury.gdynia.pl/index_pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Forum Kultury Sp. z o.o.; 81-372 Gdynia; ul. Armii Krajowej 24 tel: 58 781 83 30 , faks: 58 781 83 32.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Forum Kultury Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 24.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1.Umowa zostanie zawarta od dnia podpisania umowy na okres realizacji dokumentacji i robót budowlanych oraz okres rękojmi i gwarancji. Termin pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji wraz z odbiorem końcowym inwestycji planuje się do dnia 30 czerwca 2015 r. Okres gwarancji 60 miesięcy. 2.Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi przez cały okres trwania zaprojektowania i wykonania robót budowlanych oraz w okresie gwarancji. 3.Szczegółowe zapisy określa § 4 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 10 do siwz. 4.Termin wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany terminu wykonania umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, na czas niezbędny do ostatecznego zakończenia inwestycji. O tym fakcie Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie. Wartość wynagrodzenia pozostaje bez zmian. 5. Termin, o ktorym mowa w pkt II.2) może uleć zmianie w zależności od rozstrzygnięcia postępowania. 6. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku Gdyńskiej Szkoły Filmowej wraz z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego w Gdyni z kolejką na Kamienną Górę współfinansowane jest w ramach inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Pomorskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Priorytet III, Działanie 3.3. 7. ZAMAWIAJĄCYM jest Gmina Miasta Gdyni; 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 reprezentowana przez: Forum Kultury Sp. z o.o.; 81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24 tel: 58 781 83 30 , faks: 58 781 83 32 www.forumkultury.gdynia.pl.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
SIWZ
 
ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SIWZ

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z BUDOWĄ BUDYNKU GDYŃSKIEJ SZKOŁY FILMOWEJ WRAZ Z PARKINGIEM PODZIEMNYM POD PLACEM GRUNWALDZKIM I ZAGOSPODAROWANIEM PLACU GRUNWALDZKIEGO W GDYNI Z KOLEJKĄ NA KAMIENNĄ GÓRĘ ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ:
http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/6893_88741.html?podk=5998

http://forumkultury.gdynia.pl/index_pliki/Page734.html

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Markos Pagudis
Wprowadził informację: Dominika _Roter
Ostatnio zmodyfikował: Dominika _Roter
Data wytworzenia informacji: 06.12.2013
Data udostępnienia informacji: 02.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2014 10:37 Dodanie informacji Dominika _Roter
23.12.2013 12:13 Dodanie informacji Dominika _Roter
06.12.2013 13:52 Dodanie informacji Dominika _Roter