Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej „Budowy parku centralnego z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w Gdyni

Unia Europejska
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http:// simap.europa.eu
 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Niniejsze ogłoszenie objęte jest przepisami
dyrektywy 2004/18/WE
dyrektywy 2004/17/WE (zamówienia sektorowe)
 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
 
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: AGENCJA ROZWOJU GDYNI SP. Z O.O.
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany) NIP 586 224 27 78
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 24
Miejscowość: Gdynia Kod pocztowy: 81-372 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Tel.: +48 600422641
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
E-mail: konkurs@arg.gdynia.pl Faks: +48 587818332
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.arg.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) http://www.arg.gdynia.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) http://gdynia.pl/bip
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)
Więcej dokumentów można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)
Projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)
 
I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
Sp. z o.o. z wyłącznym udziałem Miasta Gdynia
 
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
w przypadku ogłoszenia publikowanego
przez instytucję zamawiającą
w przypadku ogłoszenia publikowanego
przez podmiot zamawiający
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii
cieplnej
Sektor elektroenergetyczny
Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw
stałych
Sektor wodny
Usługi pocztowe
Usługi kolejowe
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy
lub autobusowy
Działalność dotycząca portów wodnych
Działalność dotycząca portów lotniczych
Inny: (proszę określić)
 
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających:
tak nie
jeżeli tak, więcej informacji o tych instytucjach/podmiotach zamawiających można podać w załączniku A 
PL Formularz standardowy 12 - Ogłoszenie o konkursie 3 / 11
 
Sekcja II: Przedmiot konkursu/opis projektu
 
II.1) Opis:
 
II.1.1) Nazwa nadana konkursowi/ projektowi przez instytucję zamawiającą/ podmiot zamawiający:
KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ „BUDOWY PARKU
CENTRALNEGO z PARKINGIEM PODZIEMNYM NA 270 SAMOCHODÓW w GDYNI
 
II.1.2) Krótki opis:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (±5) samochodów w Gdyni na obszarze wyznaczonym przez al. Marsz. Piłsudskiego oraz ulice: Świętojańską, Partyzantów i Kazimierza Przerwy-Tetmajera, będącym w granicach opracowania (zgodnie z załącznikiem nr I ).
Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem architektonicznym, funkcjonalno–użytkowym, estetycznym i eksploatacyjnym koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, uwzględniającej charakter, kontekst przestrzenny poprzez kompleksowe i spójne ujęcie projektowe. Koncepcja powinna podkreślać znaczenie Parku Centralnego jako inwestycji szczególnie ważnej i wpływającej na podniesienie jakości życia
mieszkańców, w tym osób z ograniczoną sprawnością w zakresie mobilności i percepcji, w oparciu o koncepcję projektowania uniwersalnego.
Uczestnik konkursu zobowiązany jest uwzględnić współczesne podejście do projektowania przestrzeni publicznych, zakładające innowacyjność i wieloaspektowość, w tym m.in. zrozumienie obecnego kontekstu miejsca i dotychczasowego wykorzystania przedmiotowego terenu, zorientowanie procesu projektowego na użytkowników Parku Centralnego oraz obszarów z nim sąsiadujących (szczególną uwagę przykładając do wypracowania rozwiązań minimalizujących potencjalne konflikty funkcjonalno-przestrzenne lub im zapobiegających), ludzką skalę proponowanych rozwiązań, zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego.
 
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 71222000
Dodatkowe przedmioty 71220000
 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
 
III.1) Kryteria kwalifikacji uczestników: (jeżeli dotyczy)
1. Do złożenia pracy konkursowej zostaną zaproszeni Uczestnicy konkursu, którzy spełniają wymagania określone w Regulaminie.
2. Warunki udziału:
2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się uczestnicy konkursu, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8.
Powyższy wymóg dotyczy Uczestnika samodzielnie biorącego udział w konkursie jak i każdego z Uczestników wspólnie biorących udział w konkursie,
b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania wniosków wykonali:
• co najmniej 1 dokumentację projektową obejmującą garaż podziemny na min. 100 pojazdów i 1 dokumentację projektową obejmującą zagospodarowanie terenu zieleni o powierzchni min. 2 ha, w tym nasadzenia drzew i/lub krzewów i/lub zakładanie trawników
W przypadku Uczestników Konkursu ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Uczestników Konkursu
c) skierują do realizacji następujące osoby:
– projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej,
– projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
– projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
– projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej,
– projektanta, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
– 1 osobę posiadającą wyższe wykształcenie w zakresie ogrodnictwa lub architektury krajobrazu oraz pięcioletnie doświadczenie przy projektowaniu terenów zieleni.
W przypadku Uczestników Konkursu ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Uczestników Konkursu.
2.2 Uczestnik konkursu celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału zobowiązany jest złożyć:
a) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do Regulaminu konkursu.
b) Dowody określające czy usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
c) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do Regulaminu konkursu.
2.3 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Uczestnika Konkursu z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda, aby Uczestnik Konkursu złożył:
a) oświadczenie Uczestnika Konkursu o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.
24 ust 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu
konkursu;
b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
f) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
g) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
h) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
W przypadku Uczestników Konkursu ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane dokumenty i oświadczenia musza być złożone przez każdego z Uczestnika Konkursów.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
2.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2.3. powyżej:
1) lit. b) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) lit. c), d), e) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2.4.1. Dokumenty, o których mowa w pkt 2.4. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt 2.4. ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
2.4.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b Rozporządzenia RM, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia RM , powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 Rozporządzenia RM, składa dokument, o którym mowa § 7 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia RM, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
2.5. Inne, niezbędne dokumenty:
a) WNIOSEK o DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE, wg wzoru, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1 do Regulaminu konkursu.
W przypadku Uczestników Konkursu ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Uczestnicy Konkursu składają jeden formularz WNIOSKU.
b) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Uczestników Konkursu ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
 
III.2) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Informacje dotyczące określonego zawodu: tak nie
(jeżeli tak) Proszę określić zawód:

 
Sekcja IV: Procedura
 
IV.1) Rodzaj konkursu:
Otwarty
Ograniczony
Szacunkowa liczba uczestników:
albo
liczba minimalna:  i liczba maksymalna: 
IV.2) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych: (w przypadku konkursu ograniczonego)
 
IV.3) Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
Walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególności; kompozycja założenia przestrzennego, rozwiązania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwiązań konstrukcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem warunków przyrodniczych i krajobrazowych oraz dostosowanie do otoczenia
(w ramach tego kryterium oceniania będzie ludzka skala proponowanych rozwiązań , a także możliwość korzystania z przestrzeni przez wiele osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej) - 65 pkt
Walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, infrastruktury, zieleni oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu
(w ramach tego kryterium ocenia będzie także łatwość utrzymania obiektów, infrastruktury, zieleni, elementów,
zagospodarowania terenu, koszty realizacji i koszty funkcjonowania) - 20 pkt
Racjonalność zaproponowanych rozwiązań komunikacyjnych - 10 pkt
Oryginalność projektu i innowacyjność zastosowanych rozwiązań - 5 pkt
(w ramach tego kryterium ocenianie będzie współczesne podejście do projektowania przestrzeni publicznych, zakładające innowacyjność i wieloaspektowość, w tym m.in. zrozumienie obecnego kontekstu miejsca i dotychczasowego wykorzystania przedmiotowego terenu, zorientowanie procesu projektowego na użytkowników Parku Centralnego oraz obszarów z nim sąsiadujących (szczególną uwagę przykładając do wypracowania rozwiązań minimalizujących potencjalne konflikty funkcjonalno-przestrzenne lub im zapobiegających)
Razem 100 pkt
 
IV.4) Informacje administracyjne:
IV.4.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający: (jeżeli
dotyczy)
RZP/2/2017
 
IV.4.2) Warunki otrzymania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych: (jeżeli dotyczy)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data:     (dd/mm/rrrr)
Dokumenty odpłatne tak nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę:     Waluta:    
Warunki i sposób płatności:
 
IV.4.3) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:
Data: 23/10/2017 (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:00
 
IV.4.4) Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów: (jeżeli
dotyczy)
Data:      (dd/mm/rrrr)
 
IV.4.5) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL
Inny:

IV.5) Nagrody i sąd konkursowy:
 
IV.5.1) Informacje o nagrodzie(nagrodach):
Zostanie przyznana nagroda (nagrody): tak nie
(jeżeli tak) Ilość i wartość przyznawanych nagród: (jeżeli dotyczy)
Pierwsza nagroda w wysokości 30.000,00 zł brutto zostanie przyznana Uczestnikowi konkursu, który w ocenie Sądu Konkursowego w sposób najwłaściwszy spełnił kryteria oceny prac.
Kolejna nagroda (druga nagroda) w wysokości 20.000,00 zł brutto może zostać przyznana Uczestnikowi konkursu, który po uszeregowaniu prac przez Sąd konkursowy zajmie drugie miejsce w Konkursie.
Kolejna nagroda (trzecia nagroda) w wysokości 15.000,00 zł brutto może zostać przyznana Uczestnikowi konkursu, który po uszeregowaniu prac przez Sąd konkursowy zajmie trzecie miejsce w Konkursie.
Laureat I nagrody w konkursie będzie zaproszony do udziału w negocjacjach na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę parku centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (±5) samochodów w Gdyni, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie Konkursu.
 
IV.5.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników: (jeżeli dotyczy)
 
IV.5.3) Zamówienia po konkursie:
Każde zamówienie na usługi następujące po konkursie zostanie udzielone zwycięzcy lub jednemu ze
zwycięzców konkursu: tak nie
 
IV.5.4) Decyzja sądu konkursowego:
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej /podmiotu zamawiającego: tak nie
 
IV.5.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego: (jeżeli dotyczy)
1. Renata Stelmach - Przewodniczący 6. Barbara Kowalska - Sędzia
2. Tomasz Janiszewski - Sędzia referent 7. Marek Łucyk - Sędzia
3. Michał Guć - Sędzia 8. Markos Pagudis - Sędzia
4. Maura Zaworska-Błaszkiewicz - Sędzia 9. Dorota Tuźnik - Sekretarz Sądu Konkursowego
5. Marek Karzyński - Sędzia 10.  
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Konkurs związany z projektem i/lub programem finansowanym ze środków Unii Europejskiej: tak nie
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów) :
 
VI.2) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
link pod którym będzie dostępny regulamin konkursu:
http://gdynia.pl/bip/agencja-rozwoju-gdyni-sp-z-o-o/agencja-rozwoju-gdyni-sp-z-o-o,394317
www.arg.gdynia.pl
Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów:
O wynikach kwalifikacji do udziału w konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie Uczestnicy konkursu
zostaną powiadomieni do dnia 3.11.2017 r
 
 
VI.3) Procedury odwoławcze:
 
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: (URL) https://www.uzp.gov.pl/kio
 
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest znany)
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy:    Tel.: +48 224587801
Osoba do kontaktów:  
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: (URL) https://www.uzp.gov.pl/kio
 
VI.3.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.3.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.3.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych.
 
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy: (URL) https://www.uzp.gov.pl/kio
 
VI.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/09/2017 (dd/mm/rrrr) - ID:2017-135319, ID:2017-135681

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Markos Pagudis
Wprowadził informację: Wioletta Rompa
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Rompa
Data wytworzenia informacji: 02.10.2017
Data udostępnienia informacji: 02.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.02.2019 12:35 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
22.01.2018 15:37 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
12.01.2018 14:04 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
15.12.2017 12:57 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
08.12.2017 15:20 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
01.12.2017 13:28 Dodanie informacji Wioletta Rompa
17.10.2017 13:17 Aktualizacja treści Wioletta Rompa