Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok.270 (±5) samochodów w Gdyni Etap I między ul. Tetmajera a ul. Legionów – strefa A

Polska-Gdynia: Roboty w zakresie oczyszczania terenu
                                        2018/S 153-350201

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni
PL
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Gdynia
81-382
Polska
Osoba do kontaktów: Markos Pagudis
Tel.: +48 587818330
E-mail: sekretariat@arg.gdynia.pl
Faks: +48 587818332
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.arg.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://gdynia.pl/bip/profil-nabywcy-2,6437

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.gdynia.pl/bip/agencja-rozwoju-gdyni-sp-z-o-o,790/agencja-rozwoju-gdyni-sp-z-o-o,516194
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Pełnomocnik Zamawiającego: Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.
PL
ul. Armii 24
Gdynia
81-372
Polska
Osoba do kontaktów: Markos Pagudis
Tel.: +48 587818330
E-mail: sekretariat@arg.gdynia.pl
Faks: +48 587818332
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.arg.gdynia.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 24
Gdynia
81-372
Polska
Osoba do kontaktów: Markos Pagudis
Tel.: +48 587818332
E-mail: sekretariat@gdynia.pl
Faks: +48 587818330
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdynia.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa: 
Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (plus minus 5) samochodów w Gdyni Etap I – część Parku Centralnego między ul. Tetmajera a ul. Legionów – strefa A
Numer referencyjny: RZP/1/2018

II.1.2) Główny kod CPV
45111213

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis: 
Przedmiotem zamówienia jest Budowa Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (plus minus 5) samochodów w Gdyni - Etap I – część Parku Centralnego między ul. Tetmajera a ul. Legionów – strefa A.
 
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 251 165.67 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45112710

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL6
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia
 
II.2.4) Opis zamówienia
1.Zakres rzeczowy prac obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową.
2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:
a)projekt budowlany – załącznik nr A do siwz,
b)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr B do siwz,
c) przedmiar robót - załącznik C do siwz.
 
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: okres udzielonej rękojmi i gwarancji / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 251 165.67 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 9
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe 
Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Termin wykonania zamówienia 9 miesięcy od dnia przekazania terenu budowy Termin przekazania terenu budowy i rozpoczęcia robót nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Składane na wezwanie zamawiającego:
1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
5)oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 7 do SIWZ;
6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 7 do SIWZ;
7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz.1785 z późn.zm) o treści odpowiadającej załącznikowi nr 7 do SIWZ;
1.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty zgodnie z § 7 Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postęp. o udzielenie zamów. (Dz.U. z 2016 r. poz.1126) oraz Rozdz. 6 pkt 2.1 do 2.5 SIWZ.
2.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w§5 pkt 1-6 i pkt 9 Rozporządzenia RM.
3.Składane przez Wykonawcę bez wezwania Zamawiającego:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postęp. o udzielenie zamów. w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internet.informacji, o której mowa w art.86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (tj. Dz.U.z 2017 r. poz 229 z późn.zm.) z innymi Wykonawcami biorącymi udział w postęp. o udzielenie zam. o treści odpowiadającej zał.nr 4 do SIWZ.
 
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:
a) wykazania wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o najmniej dwóch robót budowlanych o wartości minimum 1 000 000,00 PLN brutto każda polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji obiektów architektonicznych wraz z zagospodarowaniem lub rewitalizacją terenów zieleni. Przez „tereny zieleni” należy rozumieć tereny, o których mowa w art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 142 z późn.zm.)
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i/lub korzystających z zasobów innych podmiotów, wymagany warunek musi być spełniony przez jednego Wykonawcę. Nie jest dopuszczalne sumowanie przez Wykonawcę, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu doświadczenia w zakresie opisanym powyżej przez różne podmioty.
Oraz
b) skierowania przez Wykonawcę do realizacji zamówienia następujących osób:
— 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi określonymi w Rozdziale 1 pkt 1 i 2 siwz
— 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi określonymi w Rozdziale 1 pkt 1 i 2 siwz,
— 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi określonymi w Rozdziale 1 pkt 1 i 2 siwz,
— 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi określonymi w Rozdziale 1 pkt 1 i 2 siwz,
— 1 osoby posiadającej uprawnienia budowlane, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi określonymi w Rozdziale 1 pkt 1 i 2 siwz,
— 1 osoby posiadającej wyższe wykształcenie w zakresie ogrodnictwa lub architektury krajobrazu oraz pięcioletnie doświadczenie przy projektowaniu terenów zieleni
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek może być spełniony łącznie przez Wykonawców.
Zamawiający dopuszcza posiadanie ww. uprawnień przez jedną osobę.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016r., poz. 65 z późn.zm.).
 
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy: 
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
 
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Procedura przyspieszona - Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający wyznaczył termin składania ofert krótszy niż termin określony w ustawie Prawo zamówień publicznych, ponieważ opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne nr 2018/S 100-227503 w dniu 29.5.2018 r. i zamieścił je w profilu nabywcy na co najmniej 35 dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej,
Uzasadnienie prawne: art. 43 ust. 2b pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579z późn. zm.)
 
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 100-227503

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/09/2018
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 01/11/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/09/2018
Czas lokalny: 09:45
Miejsce:
W sekretariacie Agencji Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 24
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.
 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe: 
Pzp oznacza ustawę z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn.zm., RM oznacza Rozp. Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126).
1] Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i ust.5 pkt 1 i 8 Pzp.;
2] Zamawiający zastosuje 24aa Pzp.
3] Dokumenty składane z ofertą:
a) zobowiązanie podmiotów, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych polega wykonawca, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi zał. nr 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby składany dokument określał w szczególności informacje, o których mowa w §9 ust. 1 pkt 1-4 RM.
b) Formularz Oferta, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Zał. nr 1 do SIWZ. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz Oferta.
c) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 Pzp w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
d) Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
4) Do dnia 3.9.2018 do godz. 9:30 należy złożyć w postaci elektronicznej zgodnie z rozdz. 7 pkt 5-11 i rozdz. 11 pkt 6 SIWZ, oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 Pzp oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postęp.określonych przez zamawiającego, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE)2016/7 z dnia 5.1.2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zwanym dalej JEDZ (Dz.Urz. UE nr L3 z 6.1.2016, str. 16). JEDZ wypełniony przez zamawiającego stanowi zał.nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Zamawiający ogranicza wymagane informacje na temat kryteriów kwalifikacji do jednego pytania, na które odpowiedź brzmi tak lub nie,co oznacza, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w cz. IV.
5] Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: a) wykaz robót budowlanych o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5 do SIWZ, zgodnie z §2 ust. 4 pkt 1 RM, b) wykaz osób, o treści odpowiadającej zał. nr 6 do SIWZ, zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 10 RM.
6] Szczegółowe informacje dot.postępowania, w tym warunków udziału i składanych dokumentów są zamieszczone pod adresem: https://www.gdynia.pl/bip/agencja-rozwoju-gdyni-sp-z-o-o,790/agencja-rozwoju-gdyni-sp-z-o-o,516194.
7] Przewiduje udzielenie zam., o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 %wartości zam.podst. poleg. na powtórzeniu podobnych robót budowlanych i zgodnych z jego przedmiotem.Zam.polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedm. zam. podst., tj. robót budowlanych polegających na „Budowie Parku Centralnego z parkingiem podziemnym na ok. 270 (±5) samochodów w Gdyni” - Etap I – część Parku Centralnego między ul. Tetmajera a ul. Legionów – strefa A. W przypadku posiadania środków finansowych na ten cel lub zaistnienia takiej konieczności
 
VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówieńpublicznych.
 
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/08/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Markos Pagudis
Wprowadził informację: Wioletta Rompa
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Rompa
Data wytworzenia informacji: 10.08.2018
Data udostępnienia informacji: 10.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.10.2018 14:06 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
10.09.2018 15:52 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
04.09.2018 12:14 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
04.09.2018 11:49 Dodanie informacji Wioletta Rompa
14.08.2018 10:19 Zmiana załącznika Wioletta Rompa
14.08.2018 10:12 Zmiana załącznika Wioletta Rompa
10.08.2018 12:30 Aktualizacja treści Wioletta Rompa
10.08.2018 12:26 Aktualizacja treści Wioletta Rompa