Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę na dostawę dwóch używanych autobusów m-ki Mercedes typ Citaro.

Nr sprawy: 3/S/2011

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego poniżej wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 STYCZNIA 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na dostawę dwóch używanych autobusów m-ki Mercedes typ Citaro - jednoczłonowych od 11,5  m do 13,5 m, trzydrzwiowych, roczniki od 2000 do 2002 - dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni.

 

Rozdział I.

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

ul. Zakręt do Oksywia 1

81-244 Gdynia

tel.  (058) 669 42 01

fax (058) 669 42 02

strona internetowa: www.pktgdynia.pl

e-mail: pkt@pktgdynia.pl

 

Rozdział II.

Tryb udzielenia zamówienia.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w ramach zamówienia sektorowego poniżej wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

 

Rozdział III.

Opis przedmiotu zamówienia.

 

1.    Opis przedmiotu zamówienia[1]:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. autobusów marki Mercedes typ: Citaro  jednoczłonowych od 11,5  m do 13,5 m,, rocznik od 2000 do 2002. Oferowany autobus musi spełniać wymagania obowiązujących norm prawnych w zakresie dopuszczenia autobusów do ruchu drogowego oraz odpowiadać warunkom dodatkowym określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.

 

2.    Zamówienie realizowane będzie w  częściach.

 

2.1.                  I część zamówienia:

obejmuje dostawę jednego autobusu marki Mercedes typ: Citaro, jednoczłonowego od 11,5  m do 13,5 m, trzydrzwiowego (drzwi sterowane pneumatycznie – siłowniki) otwierane do wewnątrz, rocznik od 2000 do 2002 z terminem dostawy na dzień 15 marca 2011 r.

 

2.2.                  II część zamówienia:

obejmuje dostawę jednego autobusu marki Mercedes typ: Citaro, jednoczłonowego od 11,5  m do 13,5 m, trzydrzwiowego (drzwi sterowane pneumatycznie – siłowniki) otwierane do wewnątrz, rocznik od 2000 do 2002 z terminem dostawy na dzień 15 maja 2011 r.

 

2.6.      WARUNKI TECHNICZNE STAWIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO[2]  zostały szczegółowo podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

 

3.    Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części objętych przedmiotem zamówienia.

 

4.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

5.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

6.    Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

Rozdział IV.

Termin wykonania zamówienia.

 

1.    dla I części zamówienia             do  15 marca 2011 r.

2.    dla II części zamówienia              do        15 maja 2011 r.

 

Rozdział V.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1.1. którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

 

1.5. spełniają pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

 

2.   Zamawiający uzna za spełnianie warunków, jeżeli Wykonawca złoży:

 

2.1.      Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 15 Regulaminu – podpisane przez wykonawcę (zał. nr 1 do SIWZ)

 

2.2.                  formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. nr 2 do SIWZ)

 

2.3.                  wzór umowy podpisany i wypełniony w części dotyczącej Wykonawcy (zał. nr 3 do SIWZ)

 

2.4.      aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

2.5.      dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

 

3.    Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/niespełna.

 

Rozdział VI.

Wymagania dotyczące wadium.

 

1.            Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Rozdział VII.

Termin związania ofertą.

 

1.            Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

2.            Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Rozdział VIII.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 

1.            Oferty należy składać do dnia: 05 lutego 2011 r. do godz. 9:50

w siedzibie Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

ul Zakręt do Oksywia 1

81-244 Gdynia - wyłącznie w pok. nr 102 (sekretariat)

 

2.            Oferta winna być złożona w kopercie oznaczonej następująco:

 

Nazwa i pieczęć oferenta.

 

„Przetarg nieograniczony na dostawę używanych autobusów dla PKT Sp. z o.o. w Gdyni”.

 

„Nie otwierać przed 05 luty 2011 ., godz. 10.00”.

 

3.            Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05 lutego 2011 r., o godz. 10:00.

w siedzibie Zamawiającego – adres jak w rozdziale I.

pok. nr 200 (sala konferencyjna)

 

4.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

 

Rozdział IX.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

1.            Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

 

1.1.         oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

 

1.2.         oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

 

1.3.         wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

 

2.            Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

 

3.            Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe oceniane będą odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0 – 100 (100% = 100 pkt).

 

4.            Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena (C)

100%

 

5.            Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

 

6.            Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

 

7.            Ilość punktów w kryterium „najniższa cena” zostanie przyznana z zastosowaniem następującego wzoru arytmetycznego:

                                                                            Pbo = Cn : Cb x 100%

Pbo – ilość punktów badanej oferty

Cn – najniższa z zaoferowanych cen brutto

Cb – cena brutto badanej oferty

 

8.            Wynik – oferta, która uzyska maksymalną liczbę przyznanych punktów, obliczonych wg powyższego wzoru, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 14.01.2011
Data udostępnienia informacji: 14.01.2011
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.02.2011 14:41 Dodanie informacji Marcin Połom
03.02.2011 15:03 Aktualizacja treści Marcin Połom
03.02.2011 13:31 Dodanie informacji Marcin Połom
17.01.2011 14:42 Dodanie informacji Marcin Połom
14.01.2011 13:36 Aktualizacja treści Marcin Połom
14.01.2011 13:34 Dodanie informacji Marcin Połom