Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę 5 kompletów napędów asynchronicznych wraz z wyposażeniem elektrycznym dla trolejbusów.

Nr sprawy: 2/S/2011

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIA

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego poniżej wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 STYCZNIA 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na dostawę 5 kompletów napędów asynchronicznych wraz z wyposażeniem elektrycznym dla trolejbusów wprowadzanych do eksploatacji w Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni.

 

 

Rozdział I.

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

ul. Zakręt do Oksywia 1

81-244 Gdynia

tel.  (058) 669 42 01

fax (058) 669 42 02

strona internetowa: www.pktgdynia.pl

e-mail: pkt@pktgdynia.pl

 

Rozdział II.

Tryb udzielenia zamówienia.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w ramach zamówienia sektorowego poniżej wartości określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

 

Rozdział III.

Opis przedmiotu zamówienia.

 

1.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 5 kompletów napędów asynchronicznych wraz z wyposażeniem elektrycznym do wskazanych przez Zamawiającego modernizowanych trolejbusów wprowadzanych do eksploatacji w Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o. w Gdyni.

 

3.    WARUNKI TECHNICZNE STAWIANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO  zostały szczegółowo podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

 

3.    Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy pełną dokumentację techniczną oraz DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) w terminie 30 dniu od ostatnie dostawy urządzeń.

 

3.1.   W specyfikacji technicznej Wykonawca poda dokładny opis techniczny oferowanych urządzeń.

3.2.   Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli z zakresu diagnostyki oraz obsługi dostarczonych urządzeń co najmniej 5 pracowników Zamawiającego

 

4.    Z postępowania wyklucza się urządzenia prototypowe.

 

5.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

6.    Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

7.    Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

Rozdział IV.

Termin wykonania zamówienia.

 

1.    Do 30 marca 2012 r. z tym, że:

1.1.      pierwszy komplet urządzeń stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia zostanie dostarczony Zamawiającemu do 31 marca 2011 r.

1.2.      drugi komplet urządzeń stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia zostanie dostarczony Zamawiającemu do 31 maja 2011 r.

1.3.      pozostałe trzy komplety urządzeń stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia zostaną dostarczone Zamawiającemu na jego pisemne wezwanie (zamówienie) złożone z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

2.    Ukończenie prac związanych z uruchomieniem pojazdu, zabudowanego pierwszą dostarczoną do 31 marca 2011 r. aparaturą, nie może przekroczyć daty 30.06.2011 r.

2.1.         termin ukończenia prac związanych z uruchomieniem każdego następnego pojazdu zabudowanego daną aparaturą musi nastąpić w terminie 2/dwóch miesięcy od momentu jej dostarczenia do Zamawiającego.

Rozdział V.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 

1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

1.1. którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

 

1.5. spełniają pozostałe wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ.

 

2.   Zamawiający uzna za spełnianie warunków, jeżeli Wykonawca złoży:

 

2.1.         Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 15 Regulaminu – podpisane przez wykonawcę (zał. nr 1 do SIWZ),

2.2.         formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę (zał. nr 2 do SIWZ),

2.3.         wykaz dostaw wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (zał. nr 3 do SIWZ) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie.

2.4.         wzór umowy podpisany i wypełniony w części dotyczącej Wykonawcy (zał. nr 4 do SIWZ)

2.5.         aktualny odpis z właściwego dla Wykonawcy rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2.6.         dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,

2.7.         wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawę minimum 4 kpl napędów asynchronicznych wraz montażem[1] (modernizacją taboru) odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania na łączną kwotę minimum 800.000 zł. brutto z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SIWZ, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie

2.8.         informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę minimum 1.000.000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2.9.         polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 1.000.000 zł.

 

3.    Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia

 

Rozdział VI.

Wymagania dotyczące wadium.

 

1.            Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2.            Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 30.000,00 zł.

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

3.            Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

3.1.      w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem, przed upływem terminu składania ofert, na rachunek bankowy Zamawiającego -

3.2.         w poręczeniach bankowych

3.4.         w gwarancjach ubezpieczeniowych,

 

Rozdział VII.

Termin związania ofertą.

 

1.            Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

2.            Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Rozdział VIII.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 

1.            Oferty należy składać do dnia: 04 lutego 2011 r.  do godz. 9:50

w siedzibie Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

ul Zakręt do Oksywia 1

81-244 Gdynia - wyłącznie w pok. nr 102 (sekretariat)

 

2.            Oferta winna być złożona w kopercie oznaczonej następująco:

 

Nazwa i pieczęć oferenta.

 

„Przetarg nieograniczony na dostawę 5 kompletów napędów asynchronicznych trolejbusów dla PKT Sp. z o.o. w Gdyni”.

„Nie otwierać przed 04 lutego 2011 r., godz. 10.00”.

 

3.            Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04 lutego 2011 r., o godz. 10:00.

w siedzibie Zamawiającego – adres jak w rozdziale I.

pok. nr 200 (sala konferencyjna)

 

4.    Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

 

Rozdział IX.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

 

1.            Kryteria oceny ofert – zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

 

1.1.         oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

 

1.2.         oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

 

1.3.         wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

 

2.            Kryteria oceny ofert – stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium.

 

3.            Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe oceniane będą odpowiednio – proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0 – 100 (100% = 100 pkt).

 

4.            Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione w tabeli:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena (C)

100%

 

5.            Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

 

6.            Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

 

7.            Ilość punktów w kryterium „najniższa cena” zostanie przyznana z zastosowaniem następującego wzoru arytmetycznego:

                                                                            Pbo = Cn : Cb x 100%

Pbo – ilość punktów badanej oferty

Cn – najniższa z zaoferowanych cen brutto

Cb – cena brutto badanej oferty

 

8.            Wynik – oferta, która uzyska maksymalną liczbę przyznanych punktów, obliczonych wg powyższego wzoru, zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 14.01.2011
Data udostępnienia informacji: 14.01.2011
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.02.2011 14:30 Dodanie informacji Marcin Połom
31.01.2011 14:28 Aktualizacja treści Marcin Połom
31.01.2011 14:27 Dodanie informacji Marcin Połom
26.01.2011 14:09 Dodanie informacji Marcin Połom
14.01.2011 13:40 Dodanie informacji Marcin Połom