Konkurs ofert na sprzedaż trolejbusów

Gdynia, 30 listopada 2010

 

KONKURS  OFERT  NA  SPRZEDAŻ

 

I. Nazwa (firma) i adres sprzedającego:

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

ul. Zakręt do Oksywia 1

81-244 Gdynia

tel.  (058) 669 42 01

kax (058) 669 42 02

strona internetowa: www.pktgdynia.pl

e-mail: pkt@pktgdynia.pl

 

II. Określenie przedmiotu sprzedaży.

 

Przedmiotem sprzedaży są trolejbusy należące do Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej sp. z o.o. w Gdyni wymienione w poniższej tabeli:

 

Lp.

Numer ewidencyjny pojazdu

Numer rejestracyjny

Marka

pojazdu

Typ

pojazdu

Rok

produkcji

Minimalna

cena

sprzedaży

A

B

C

D

E

F

G

1.

3326

GDR931A

Jelcz

PR 110E

1987

23.850

2.

3342

GAV5459

Jelcz

PR110E

1988

23.500

3.

3343

GAV7161

Jelcz

PR110E

1988

24.000

4.

3344

GAV7174

Jelcz

PR110E

1988

31.840

5.

3317

GNV1347

Berliet

PR110E

1989

22.800

6.

3349

GNV5413

Berliet

PR110E

1989

30.300

7.

3353

GDP621E

Jelcz

PR110E

1990

27.900

8.

3354

GAV1946

Berliet

PR110E

1991

26.850

9.

3358

GAY6602

Berliet

PR110E

1991

25.630

10.

3360

 

GAY6603

Berliet

PR110E

1991

28.450

11.

3308

GNV3890

Jelcz

120 MTE

1996

25.100

12.

3367

GNY0647

Jelcz

120 MTE

1997

22.700

13.

3368

GNY0821

Jelcz

120 MTE

1997

21.930

14.

3369

GAV6851

 

Jelcz

120 MTE

1997

23.630

15.

3370

GNY2053

Jelcz

120MT

1997

24.350

16.

3371

GNY2806

Jelcz

120MT

1997

22.750

17.

3372

GNY3314

Jelcz

120MT

1997

22.900

18.

3373

GNY9345

Jelcz

120MT

1998

36.300

19.

3374

GNY6226

Jelcz

120MT

1998

34.900

20.

3375

GNN1594

Jelcz

120MT

1998

33.300

21.

3376

GNN1974

Jelcz

120MT

1998

31.950

22.

3377

GNN3628

Jelcz

120MT

1998

33.200

23.

3378

GNN3456

Jelcz

120MT

1998

36.300

 

24.

3379

GA40163

PNTKM/JELCZ

120MT

1999

36.050

 

 

III. Termin sprzedaży:

 

 

poz. z tab. nr 1,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 – pojazdy do sprzedaży (odbioru) po 20.11.2010 r.

         

 

poz. z tab. nr 2,3,6,18 – pojazdy do sprzedaży (odbioru)  po 30.01.2011 r.

 

 

poz. z tab. nr 19,20,21,22,23,24 – pojazdy do sprzedaży (odbioru)  po 31.10.2011 r.

 

IV. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane środki trwałe:

 

Oferowane do sprzedaży trolejbusy można obejrzeć w siedzibie Zamawiającego w Gdyni przy ul Zakręt do Oksywia 1.po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z p. Tadeuszem Dargaczem tel. 58/669 42 21, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 14,00.

 

V. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

 

1.      Jedynym kryterium oceny ofert będzie zaproponowana cena (netto) kupna w/w trolejbusów.

2.      Oferty można składać zarówno na wszystkie trolejbusy łącznie jak i na poszczególne (pojedyncze) sztuki.

3.      Minimalna cena sprzedaży każdego trolejbusu została oszacowana z uwzględnieniem jego rocznika, przebiegu, przeprowadzonych remontów, wyposażenia oraz stopnia żucia.

3.1.         oferty z ceną  niższą od minimalnej ceny zakupu podanej w tabeli (kol. „G”) będą podlegały odrzuceniu.

3.2.         ceny podane w kol. „G” powyższej tabeli są cenami netto wyrażonymi w PLN.

 

VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 

1.            Oferty należy składać do dnia: 15.12.2010r., do godz. 9:50

w siedzibie Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.

ul Zakręt do Oksywia 1

81-244 Gdynia

wyłącznie w pok. nr 102 (sekretariat)

 

2.            Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie oznaczonej następująco:

 

„Konkurs Ofert - Tabor”.

 

„Nie otwierać przed 15.12.2010 r., godz. 10.00”.

 

3.            Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15.12.2010r., o godz. 10:00.

w siedzibie Zamawiającego – adres jak w rozdziale I.

pok. nr 200 (sala konferencyjna)

 

4.    Każdy oferent może złożyć tylko po jednej ofercie. Każda oferta, dla uznania jej za ważną, musi spełniać wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie lub poszczególne trolejbusy.

 

5.    W treści oferty muszą się w szczególności znaleźć:

 

-  imię i nazwisko (lub nazwa) oraz adres oferenta,

-  data sporządzenia oferty,

-  podpisy oferenta (lub osób upoważnionych do reprezentowania oferenta),

-  oferowana cena,

-  oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu ofert (ogłoszeniem), że znany mu jest stan faktyczny i prawny oferowanego do sprzedaży taboru i przyjmuje ten stan bez zastrzeżeń.

 

 

6.    Do oferty muszą być dołączone:

 

-  aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny nie będący osobą fizyczną podmiot nie mający osobowości prawnej.

-  pełnomocnictwo – jeżeli oferent działa przez pełnomocnika,

-  pełnomocnictwo – jeżeli oferent działa przez pełnomocnika,

 

7.   Oferta musi zostać złożona w formie pisemnej i nie może zawierać propozycji odmiennych od przedstawionych w ogłoszeniu.

 

8.   Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.

 

VII. Okres związania ofertą:

 

Oferent przystępujący do konkursu jest związany ofertą do czasu zawarcia umowy sprzedaży lub unieważnienia postępowania.

 

VIII. Badanie ofert:

 

1.   W celu ustalenia ważności ofert - sprzedawca może zwrócić się do oferenta o dodatkowe wyjaśnienia.

 

2.   Informację o złożonych ofertach sprzedawca udostępni oferentom niezwłocznie po weryfikacji ofert.

 

3.   Zwycięzcą konkursu zostanie oferent, który złoży ofertę z najwyższą ceną.

 

4.   Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

 

5.   Sprzedawcy przysługuje prawo zakończenia przetargu bez wyboru żadnej z ofert.

 

IX. Warunki zawarcia umowy sprzedaży:

 

1.   Umowa sprzedaży zostanie zawarta z oferentem, którego oferta zostanie przyjęta, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

 

2.   Sprzedawca ustali z notariuszem termin zawarcia umowy sprzedaży i zawiadomi o tym nabywcę. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 

X. Unieważnienie postępowania:

 

Sprzedawcy przysługuje prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn, a oferentom nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie.

 

XI. Osoba do kontaktów:

 

Szczegółowe informacje na temat oferowanych do sprzedaży trolejbusów można uzyskać u Kierownika Wydziału Obsługi Taboru p. Tadeusza Dargacza, tel. 58/669 42 21, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 14,00.

 

XII. Podstawa prawna publicznego konkursu ofert:

 

Niniejszy konkurs ofert jest prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Piotr Małolepszy
Wprowadził informację: Marcin Połom
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Połom
Data wytworzenia informacji: 30.11.2010
Data udostępnienia informacji: 30.11.2010
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2010 10:03 Dodanie informacji Marcin Połom