Wynik postępowania Usługa Sprzątania budynków wielorodzinnych przy ul. Wawrzyniaka 4, Płk. Dąbka 241, Radosnej 2,4,6,8

Usługi sprzątania budynków wielorodzinnych przy ul. Wawrzyniaka 4, Płk. Dąbka 241, Radosnej 2, 4, 6, 8

OGŁOSZENIE O WYNIKU

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych „Usługa sprzątania budynków wielorodzinnych przy ul. Wawrzyniaka 4, Płk. Dąbka 241, Radosnej 2, 4, 6, 8 w wyniku czynności badania i oceny ofert jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę: WIROKO Czesław Obarzanek 81,061 Gdynia, ul. Hutnicza 34 z ceną brutto: 111.573,00 zł Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ tj.: cena brutto oferty 60%, termin płatności 20%, zatrudnienie osób bezrobotnych 20%. Oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert. Oferta Wykonawcy otrzymała najwyższą liczbę punktów tj.: 100 pkt.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający przedstawia nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Oferta nr 1
WIROKO Czesław Obarzanek ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia
Cena brutto: 111.573,00 zł (poprawiono na podst. Art. 87 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp) 60 pkt.
Termin płatności: 21 dni, 20 pkt.
Zatrudnienie osób bezrobotnych: 2 osoby, 20 pkt.
Razem punktów 100.

Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN-BUD Sp.J., ul. Halicka 10, 81-506 Gdynia
Cena brutto: 167.898,36 zł, 39,87 pkt.
Termin płatności: 21 dni, 20 pkt.
Zatrudnienie osób bezrobotnych: 2 osoby, 20 pkt.
Razem punktów 79,87

Oferta nr 3
Lireco Krzysztof Komajda, ul. Grochowa 10 81-017 Gdynia
Cena brutto: 305.685,66 zł, 21 pkt.
Termin płatności: 21 dni, 20 pkt.
Zatrudnienie osób bezrobotnych: 2 osoby, 20 pkt.
Razem punktów 61,89

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Karina Żukowska
Data wytworzenia informacji: 11.09.2017
Data udostępnienia informacji: 11.09.2017