Informacja z otwarcia ofert Usługi sprzątania budynków wielorodzinnych przy ul. Wawrzyniaka 4, Płk. Dąbka 241, Radosnej 2,4,6,8

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot.: postękania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Usługi sprzątania budynków wielorodzinnych przy ul. Wawrzyniaka 4, Płk. Dąbka 241, Radosnej 2, 4, 6, 8

Zamawiający: TBS „Czynszówka” Sp. z o.o. w Gdyni, ul. 10 Lutego 33

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 1 września 2017 r. o godz. 1015

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 180.000 brutto

Do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:


Nr oferty      Nazwa (firma) i adres wykonawcy                                               Cena                 Termin płatności                Zatrudnienie osób bezrobotnych

1.               WIROKO Czesław Obarzanek ul. Hutnicza 34, 81-061 Gdynia      117.033,00 zł                21 dni                                        2 osoby

2.               Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN-BUD Sp.J ul. Halicka 10,
                   81-506 Gdynia                                                                       167.898,36 zł                21 dni                                        2 osoby

3.                Lireco Krzysztof Komajda   ul. Grochowa 10 81-017 Gdynia        305.685,66 zł                21 dni                                        2 osoby


Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Roman Witowski
Wprowadził informację: Karina Żukowska
Data wytworzenia informacji: 01.09.2017
Data udostępnienia informacji: 01.09.2017