Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdyni, ul. Porębskiego 21,  tel. 58 625 57 09, ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty wskazanej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  na robotę budowlaną:
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 43 W GDYNI UL. PORĘBSKIEGO 21 ORAZ WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-BUDOWLANYCH W WYBRANYCH POMIESZCZENIACH
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 43 W GDYNI, UL. PORĘBSKIEGO 21
Oferty  należy składać w sekretariacie szkoły. 
Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2017 r. o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.11.2017 r. o godz. 11.00. 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. Nie dopuszcza się składania ofert cząstkowych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 60 %, termin wykonania zamówienia – 20%, okres udzielonej gwarancji – 20%
Uprawniony do kontaktu z oferentami – Waldemar Elwart, TEL. 58 625 57 09.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 608741-N-2017. Data zamieszczenia ogłoszenia: 27.10.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Judyta Śliwińska
Wprowadził informację: Daniel Dauks
Ostatnio zmodyfikował: Daniel Dauks
Data wytworzenia informacji: 10.11.2017
Data udostępnienia informacji: 27.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.11.2017 16:50 Aktualizacja treści Daniel Dauks
30.10.2017 13:32 Aktualizacja treści Daniel Dauks
30.10.2017 13:32 Aktualizacja treści Daniel Dauks
30.10.2017 13:13 Aktualizacja treści Daniel Dauks
30.10.2017 10:16 Aktualizacja treści Daniel Dauks
27.10.2017 21:26 Dodanie informacji Daniel Dauks