Ogłoszenie o wyniku przetargu


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU


dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4 845 000 euro na roboty budowlane:

– Wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 35 przy ul.Uczniowskiej 1 w Gdyni.

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223 z 2007 r. poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Szkoła Podstawowa Nr 35 w Gdyni, ul.Uczniowska 1 informuje, że w dniu 12.07.2010r. rozstrzygnięto przetarg i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Oferty były oceniane według kryterium: cena oferty brutto.

Do przetargu nieograniczonego przystąpiły niżej wymienieni wykonawcy:

1. Konsorcjum
Wehrfritz Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
Ul. Przylaszczkowa 60
51-250 Wrocław
Wehrfritz GmbH
August-Grosch-Strasse 28-30
96476 Bad Rodach, Niemcy
Cena oferty: 178 304,32 zł brutto – 100 punktów

2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych JMZ
84-200 Wejherowo, ul.Przemysłowa 20
Cena oferty wynosi: 280 663,73 zł brutto – 63,53 punktów

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy uwzględnieniu kryterium najniższej ceny wybrano ofertę złożoną przez:

Konsorcjum
Wehrfritz Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
Ul. Przylaszczkowa 60
51-250 Wrocław
Wehrfritz GmbH
August-Grosch-Strasse 28-30
96476 Bad Rodach, Niemcy

Za przystąpienie do udziału w przetargu serdecznie dziękujemy.

Plik do pobrania w fornacie ... PDF


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kilichowska
Wprowadził informację: Renata _Ananicz
Ostatnio zmodyfikował: Mirosław Czudowski
Data wytworzenia informacji: 12.07.2010
Data udostępnienia informacji: 12.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2015 20:21 Aktualizacja stylu Mirosław Czudowski
14.07.2010 16:43 Korekta Renata Ananicz
13.07.2010 07:32 Korekta Renata Ananicz
12.07.2010 16:19 Dodanie informacji Renata Ananicz