Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - 223008


Ogloszenie o udzieleniu zamówienia - 223008


Numer ogłoszenia: 223008 - 2010; data zamieszczenia: 23.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 167478 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 35, ul. Uczniowska 1, 81-647 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6240974, faks 058 6243930.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4845000 euro na roboty budowlane - wykonanie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 35 w Gdyni, ul.Uczniowska 1.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.14.00.00-4, 45.11.00.00-1, 45.23.32.00-1, 45.11.27.10-5, 45.34.20.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Wehrfritz Sp. z o.o. Lider konsorcjum, ul. Przylaszczkowa 60, 51-250 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
• Wehrfritz GmbH, August-Grosch-Strasse 28-30, Bad Rodach, kraj/woj. Niemcy.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):
151798,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 146151,08
• Oferta z najniższą ceną: 146151,08 / Oferta z najwyższą ceną: 230052,24
• Waluta: PLN.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kilichowska
Wprowadził informację: Renata _Ananicz
Ostatnio zmodyfikował: Mirosław Czudowski
Data wytworzenia informacji: 26.07.2010
Data udostępnienia informacji: 26.07.2010
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2015 19:56 Aktualizacja stylu Mirosław Czudowski
26.07.2010 04:19 Dodanie informacji Renata Ananicz