ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Gdynia, dnia 29.05.2019r.
 
 
Dotyczy:      przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na dostawę pn.:  Dostawa mebli wraz z montażem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdyni przy ulicy Wiczlińskiej 50A
 
 
Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 
 
I.      Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu, w związku z czym zmianie ulega treść pkt, 14.1, 14.4, 14.8 SIWZ, które otrzymują brzmienie:
 
 14.1. Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w pkt. 3.4 SIWZ lub złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy 10 Lutego 26, w sekretariacie szkoły do dnia 05.06.2019r. do godziny 09:00. Sekretariat szkoły pracuje w godzinach od 07:30 do 15:30
14.4. Opakowanie (kopertę) należy zaadresować następująco.
XVII Liceum Ogólnokształcące
ul. 10 Lutego 26
81-364 Gdynia
Oferta w przetargu nieograniczonym na:
„Dostawę mebli wraz z montażem dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ulicy Wiczlińskiej 50A”
Nie otwierać przed 05.06.2019r. do qodz. 1100
 
 
Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i modyfikuje
jej treść w sposób prowadzący do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Witold Chudyszewicz
Wprowadził informację: Bożena Wodzak
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 29.05.2019
Data udostępnienia informacji: 29.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 29.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.08.2019 09:43 zmiana kategorii na właściwą Michał Kowalski