wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych

                                                                                                           Gdynia dn.03.09.2010r.

                                                    OGŁOSZENIE  Gimnazjum nr 1  81-364 Gdynia, ul. 10Lutego 26 tel/fax 620-33-16 /gim1gdy@gd.pl/ ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4.845.000 EURO na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych 

Wymagany termin realizacji 31.10.2010r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena 100%

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego oraz udostępniona jest w internecie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej /277602/ ,                                                   

Uprawniona do kontaktu z oferentami jest kier.adm. szkoły Halina Jacewicz-Malinowska.

Oferty należy składać w Gimnazjum Nr 1  w Gdyni ul. 10Lutego 26 , sekretariat                                                         w godz.9.00 do14.00 od dnia publikacji ogłoszenia do dn.22.09.2010r.,godz.12.00

Termin składania ofert upływa dnia 22.09.2010r., godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.09.2010r.,godz.12.00 w gabinecie dyrektora Gimnazjum nr 1 w Gdyni ul. 10 Lutrgo 26.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie 24 Ustawy o Zamówieniach Publicznych, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

izolacja przetarg 2010

Załączniki:

Zal. 1

Zał. 2

Zał. 3

Zał. 4

Zał. 5

Gdynia, dn.22.09.2010r.

                                        Informacja o wyborze oferty  

          W dn. 22.09.2010r., godz.12.00 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych  Gimnazjum nr 1 w Gdyni.

 

Zamawiający podaje, że na wykonanie zadania posiada kwotę 150 tys.zł brutto.(sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

Wpłynęły 3 ważne oferty firm:

1.Firma remontowo-budowlana „Land” 81-212 Gdynia, ul.Hutnicza 3 na kwotę 176 285,32 zł brutto (sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 32/100).

 

2.”Jandar”Pośrednictwo Finansowe i Usługi Budowlane 81-005 Gdynia, ul.Kcyńska 3/174 na kwotę  148 495,47 zł brutto (sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć zł 47/100).

 

3.Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ”SERWBUD” 84-230 Rumia, ul.Kolejowa 10 na kwotę 147 894,97 zł brutto (sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery zł 97/100).

 Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego”SERWBUD” ze względu na najniższą cenę. Termin wykonania zamówienia do 31.10.2010r.

Okres gwarancji, 72 miesiące.

Płatność w terminie 30 dni od złożenia faktury.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Wołowska
Wprowadził informację: Tadeusz _Bury.
Ostatnio zmodyfikował: Tadeusz _Bury.
Data wytworzenia informacji: 06.09.2010
Data udostępnienia informacji: 06.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.09.2010 11:30 Aktualizacja treści Tadeusz _Bury.
06.09.2010 00:33 Korekta Tadeusz _Bury.
06.09.2010 00:27 Aktualizacja treści Tadeusz _Bury.
06.09.2010 00:12 Dodanie informacji Tadeusz _Bury.