Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby przedszkola

Budowa placu zabaw
Dodano: wtorek, 18 września 2018 roku
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Gdyni ul. Chwaszczyńska 26 informuje, że dnia 18 września 2018 roku została podpisana umowa na budowę placu zabaw dla Przedszkola nr 57 z firma WT BONSAI z Gdańska. Termin realizacji budowy- 7 grudnia 2018 roku


Informacja

Dodano: poniedziałek, 28 maja 2018 r. 
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 26 informuje, że w dniu 28.05.2018 r. do godz.12:00 nie wpłynęła żadna oferta na ogłoszony przetarg nieograniczony „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby przedszkola” z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw dla potrzeb Przedszkola Nr 57 wraz z robotami towarzyszącymi, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gdyni, ul.Chwaszczyńska 26.Gdynia 10 maja 2018 r.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Gdyni ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby przedszkola z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw dla potrzeb Przedszkola Nr 57 wraz z robotami towarzyszącymi, przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gdyni.
 I. Nazwa i adres zamawiającego:
   Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
   ul. Chwaszczyńska 26
   81-571 Gdynia
   telefon 58 629 12 69 
   fax. 58 629 12 69 
   adres strony internetowej: www.zsp4gdynia.pl 
   email: zsp4gdynia@gmail.com 
   godziny pracy:8:00 – 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:
    Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów   ustalonych na podstawie art. 11 ust.8 Prawo zamówień publicznych.

III. Zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Kod Wspólnego Słownika Zamówień: 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych oraz częściowych.

IV. Termin realizacji zamówienia: 20.08.2018 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki w postępowaniu, określone w SIWZ, między innymi:


- posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
- posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny,
- realizację (  wykonanie ) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie należycie zgodnie z prawem budowlanym i prawidłowo ukończył - co najmniej dwie roboty na budowę placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń
- wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – polisa na kwotę niemniejszą niż 500 000 zł
- wymagane jest aby wykonawca potwierdził posiadanie środków finansowych lub zdolności  kredytowej w wysokości 200 000 zł       


2.  Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp, art.24 ust. 5 pkt.4, 7, 8 ustawy
      
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
         1. Szczegółowy wykaz  dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w SIWZ jako stosowne załączniki.

VII. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie.

         Cena – waga kryterium 60
         okres udzielanej gwarancji- waga kryterium 20
         termin wykonania zamówienia- waga kryterium 20

VIII. Składanie ofert. 
          Oferty należy składać do dnia 28.05.2018 r. do godz.12:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 ul. Chwaszczyńska 26 81-571 Gdynia Sekretariat pok.66 z opisem:

„Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na potrzeby przedszkola” 
z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw dla potrzeb 
Przedszkola Nr 57 wraz z robotami towarzyszącymi, 
przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4  w Gdyni, ul.Chwaszczyńska 26     
"Nie otwierać przed 28.05.2018. r. godz. 12.00”.   


Oferta winna być sporządzona w języku polskim. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi            w SIWZ. Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny , na maszynie do pisania lub komputerze  lub czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone        
  
IX. Termin związania ofertą. 
       Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oferty  z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
XI. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr  556091-N-2018. Data zamieszczenia ogłoszenia-10.05.2018. 

 

Dokumentacja projektowa znajduje się na stronie internetowej naszej placówki:

www.zsp4gdynia.pl
 

Zapytanie nr1 do przetargu-plac zabaw -przedszkole nr 57 w Gdyni

W związku z koniecznością nasadzenia drzew, czy wykonawca winien ująć w swojej ofercie sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej nasadzonych drzew (z podaniem dokładnej daty wykonania nasadzeń, gatunków, wysokości, obwodów pni, mapy z zaznaczeniem miejsca ich nasadzenia wraz z dokumentacją fotograficzną)?

Odpowiedz na zapytanie nr1

Tak wykonawca winien ująć w swojej ofercie sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej nasadzonych drzew (z podaniem dokładnej daty wykonania nasadzeń, gatunków,wysokości, obwodów pni,mapy z zaznaczeniem miejsca ich nasadzeń wraz z dokumentacją fotograficzną) zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego-Departament Środowiska i Rolnictwa pismo DROŚ-PZ .7120.353.2017
Dyrektor Andrzej Gogola


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Andrzej Gogola
Wprowadził informację: Marek Pauli
Ostatnio zmodyfikował: Marek Pauli
Data wytworzenia informacji: 18.11.2011
Data udostępnienia informacji: 17.02.2009
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.09.2018 19:24 Aktualizacja treści Marek Pauli
28.05.2018 20:21 Aktualizacja treści Marek Pauli
28.05.2018 20:21 Aktualizacja treści Marek Pauli
28.05.2018 20:21 Aktualizacja treści Marek Pauli
23.05.2018 21:55 Aktualizacja treści Marek Pauli
10.05.2018 17:13 Aktualizacja treści Marek Pauli
10.05.2018 17:12 Aktualizacja treści Marek Pauli
10.05.2018 17:11 Aktualizacja treści Marek Pauli
15.11.2017 18:05 Aktualizacja treści Marek Pauli
15.11.2017 18:04 Aktualizacja treści Marek Pauli
15.11.2017 18:03 Aktualizacja treści Marek Pauli
15.11.2017 18:02 Aktualizacja treści Marek Pauli
16.10.2017 19:32 Aktualizacja treści Marek Pauli
16.10.2017 19:31 Aktualizacja treści Marek Pauli
16.10.2017 19:29 Aktualizacja treści Marek Pauli
03.10.2017 17:35 Aktualizacja treści Marek Pauli
03.10.2017 17:33 Aktualizacja treści Marek Pauli
26.03.2013 20:01 Korekta Marek Pauli
26.03.2013 19:59 Korekta Marek Pauli
21.11.2011 20:34 Korekta Marek Pauli
21.11.2011 20:32 Korekta Marek Pauli
21.11.2011 13:35 Korekta Marek Pauli
21.11.2011 13:35 Korekta Marek Pauli
21.11.2011 13:34 Korekta Marek Pauli
21.11.2011 13:32 Dodanie informacji Marek Pauli
03.11.2011 19:49 Dodanie informacji Marek Pauli
12.08.2011 13:09 Korekta Marek Pauli
12.08.2011 13:08 Dodanie informacji Marek Pauli
28.07.2011 21:19 Korekta Marek Pauli
28.07.2011 21:19 Korekta Marek Pauli
28.07.2011 21:18 Dodanie informacji Marek Pauli
27.07.2011 13:55 Korekta Marek Pauli
27.07.2011 13:55 Korekta Marek Pauli
27.07.2011 13:54 Korekta Marek Pauli
27.07.2011 13:53 Korekta Marek Pauli
27.07.2011 13:52 Dodanie informacji Marek Pauli
25.07.2011 09:40 Korekta Marek Pauli
25.07.2011 09:35 Korekta Marek Pauli
22.07.2011 12:59 Korekta Marek Pauli
22.07.2011 12:58 Aktualizacja treści Marek Pauli
22.07.2011 12:58 Aktualizacja treści Marek Pauli
11.07.2011 15:06 Aktualizacja treści Marek Pauli
11.07.2011 15:05 Aktualizacja treści Marek Pauli
11.07.2011 15:04 Aktualizacja treści Marek Pauli
11.07.2011 15:01 Aktualizacja treści Marek Pauli
11.07.2011 14:56 Dodanie informacji Marek Pauli
08.07.2011 16:42 Aktualizacja treści Marek Pauli
08.07.2011 16:41 Aktualizacja treści Marek Pauli
08.07.2011 16:39 Dodanie informacji Marek Pauli
01.06.2011 13:06 Aktualizacja treści Marek Pauli
01.06.2011 13:05 Aktualizacja treści Marek Pauli
11.05.2011 20:03 Aktualizacja treści Marek Pauli
11.05.2011 20:01 Aktualizacja treści Marek Pauli
23.11.2010 13:32 Aktualizacja treści Marek Pauli
15.11.2010 18:22 Korekta Marek Pauli
15.11.2010 18:21 Korekta Marek Pauli
15.11.2010 18:20 Dodanie informacji Marek Pauli
30.09.2010 17:01 Aktualizacja treści Marek Pauli
30.09.2010 17:00 Aktualizacja treści Marek Pauli
30.09.2010 16:58 Dodanie informacji Marek Pauli
30.09.2010 16:52 Dodanie informacji Marek Pauli
30.09.2010 16:47 Dodanie informacji Marek Pauli
30.09.2010 16:46 Dodanie informacji Marek Pauli
15.09.2010 21:10 Aktualizacja treści Marek Pauli
15.09.2010 21:10 Aktualizacja treści Marek Pauli
15.09.2010 21:05 Dodanie informacji Marek Pauli
15.09.2010 20:58 Dodanie informacji Marek Pauli
15.09.2010 20:57 Dodanie informacji Marek Pauli
15.09.2010 20:56 Dodanie informacji Marek Pauli