ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na dostawę co i cw

Numer ogłoszenia: 18378 - 2014; data zamieszczenia: 16.01.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Cylkowskiego 5, 81-465 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6221434, faks 058 6228333.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządowa - szkola.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa energii cieplnej i CW.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa CO i CW do budynku szkoły.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE   
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.12.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Opata Chackiego 14, 81-213 Gdynia, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 652803,00PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ     
Cena wybranej oferty: 652803,00        
Oferta z najniższą ceną: 652803,00
Oferta z najwyższą ceną: 652803,00
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK

I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
    
1. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.· 
       
2. Uzasadnienia wyboru trybu. Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dostawa energii cieplnej może być wykonywana z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze tylko przez jednego wykonawcę, ponieważ jest on właścicielem sieci ciepłowniczej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Żelechowski
Wprowadził informację: Sylwia Kassin
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Kassin
Data wytworzenia informacji: 16.01.2014
Data udostępnienia informacji: 16.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.01.2014 13:06 Aktualizacja treści Sylwia Kassin
16.01.2014 13:03 Dodanie informacji Sylwia Kassin