Remont i przebudowę kuchni, zmywalni, przygotowalni, obieralni oraz korytarza II etapROZSTRZYGNIĘCIE

dot.: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro na  remont i przebudowę kuchni, zmywalni, przygotowalni, obieralni oraz korytarza w budynku Szkoły Podstawowej  Nr 16  w Gdyni. II etap

 

 W wyniku przeprowadzonego dnia 23.04.2012 przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000 euro wybrano

Firmę  P.W. HYDRO ul. Śląska 49 A, 81-310 Gdynia.

Firma ta przedstawiła ofertę na kwotę 112.442,70 zł -   65 miesięcy gwarancji.

 

Pozostali oferenci –

  1. P.U.P. „WIKON” sp. z o.o., 81-198 Pierwoszyno ul. Brzoskwiniowa 7 – kwota oferty 145.268,50 zł , 65 miesięcy gwarancji,
  2. P.U.I.D. Witold Labuda , 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 3 - kwota oferty 164.700,84  zł , 60 miesięcy gwarancji,
  3. Z.B. RAF-BUD Rafał Rasielewski, 83-300 Kartuzy  os. Wybickiego 10/18, kwota oferty 141.136,79 zł , 60 miesięcy gwarancji,
  4. F.B.”GAMA” Maciej Wielochowski , 81-601 Gdynia ul. Równoległa 43, kwota oferty 139.135,08 zł , 65 miesięcy gwarancji,
  5. TERBUD Komorowski i wspólnicy sp.j., 80-518 Gdańsk ul. Gdańska 30, kwota oferty 218.044,00 zł , 65 miesięcy gwarancji,
  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

NR OGŁOSZENIA 119348-2012 Z DNIA 16.04.2012

Szkoła Podstawowa nr 16 w Gdyni ogłasza zmianę ogłoszenia z dnia 30.03.2012 r. dotyczącego  przetargu  nieograniczony o wartości poniżej 5.000.000 euro na  remont i przebudowę kuchni, zmywalni, przygotowalni, obieralni oraz korytarza w budynku Szkoły Podstawowej  Nr 16  w Gdyni. II etap  .Nr ogłoszenia w BZP 99404-2012

Nastąpiła zmiana terminu składania ofert z 18.04.2012 r. na 23.04.2012 r..  Godzina pozostaje bez zmiany, tj. 9.00

Zmiana terminu spowodowana jest koniecznością ujęcia w przedmiarze okapu, który jest ujęty w projekcie i SST, a nie ma takiej pozycji w przedmiarze.
Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni
ul. Chabrowa 43 tel. 058 623 85 67
 
ogłasza  przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.000.000 euro na  remont i przebudowę kuchni, zmywalni, przygotowalni, obieralni oraz korytarza w budynku Szkoły Podstawowej  Nr 16  w Gdyni.

II etap

Nr ogłoszenia w BZP 99404-2012

Wymagany termin realizacji:
Rozpoczęcie robót :21.06.2012r
Zakończenie robót - 20.08.2012r
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.

Termin związania ofertą wynosi  30 dni  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
· Spełnia wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu ( znajdujące się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ)
·  posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym wykonali co najmniej 3 roboty budowlanych w zakresie j remont i przebudowę kuchni, zmywalni, przygotowalni, obieralni oraz korytarza , o wartości netto minimum 150 000 zł z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz miejsca wykonania, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
/W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców/
·  dysponują osobami które posiadają następujące uprawnienia:
- kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi
· Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być podwykonawcą w realizacji zamówienia w takiej części zamówienia dla której Wykonawca polega na jego wiedzy i doświadczeniu.
·  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
· Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły w godz. 08ºº-15ºº lub na stronie http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4872_.html
 
Ofertę należy złożyć do dn. 18.04.2012 r., do godz.9.00 w siedzibie Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa Nr 16 / sekretariat /81-079 Gdynia, ul. Chabrowa 43
 
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.04 2012r, godz. 10ºº w  siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 16 / sekretariat /81-079 Gdynia, ul. Chabrowa 43
/ gabinet dyrektora /
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
 
            a) kryterium: cena oferty brutto             -waga -  90 %
            b) kryterium gwarancja                         -waga -  10 %
 
Pracownik uprawnionym  do kontaktu jest Sylwia Rzeszótko.


SIWZ

Umowa do SIWZ
Przedmiar budowlany
Przedmiar elektryka
Przedmiar wodno-kanalizac.
SST-budowlane
SST-elektryka
SST - sanitarne
Projekt budowlany
Projekt- opis techniczny konstrukcji
Projekt wentylacja
Opis technologia
Projekt wodno-kanalizacyjny
Opis architektoniczny
Opis techniczny elektryczny
Inwentaryzacja
Projekt
Przekrój AA
Zestawienie stolarka
Rysunek K1
Rysunek K2
Rysunek T1


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Bębenek
Wprowadził informację: Sylwia Rzeszótko
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Rzeszótko
Data wytworzenia informacji: 30.03.2012
Data udostępnienia informacji: 30.03.2012
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.04.2012 13:45 Dodanie informacji Sylwia Rzeszótko
16.04.2012 14:03 Dodanie informacji Sylwia Rzeszótko
16.04.2012 14:03 Dodanie informacji Sylwia Rzeszótko
30.03.2012 12:31 Aktualizacja treści Sylwia Rzeszótko
30.03.2012 11:21 Dodanie informacji Sylwia Rzeszótko
30.03.2012 10:33 Dodanie informacji Sylwia Rzeszótko