Modernizacja węzła c.o. i c.w.u. w budynku Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Szkoły Podstawowej nr 16 w Gdyni
ul. Chabrowa 43 tel. 058 623 85 67
 
ogłasza  przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4.845.000 euro na  modernizację węzła co i cwu w budynku Szkoły Podstawowej  Nr 16  w Gdyni.   Wymagany termin realizacji:
Rozpoczęcie robót -08.07.2010r
Zakończenie robót - 15.09.2010r
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Nie przewiduje się wnoszenia wadium.
Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.Termin związania ofertą wynosi  30 dni  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
· Spełnia wymagane przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu ( znajdujące się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ)
·  posiadają wiedzę i doświadczenie tzn.:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym wykonali co najmniej 5 robót budowlanych w zakresie modernizacji węzła co, o wartości netto minimum       120 000 zł z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz miejsca wykonania, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających , że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
/W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców/
·  dysponują osobami które posiadają następujące uprawnienia:
- kierownik budowy z uprawnieniami budowlanymi
· Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być podwykonawcą w realizacji zamówienia w takiej części zamówienia dla której Wykonawca polega na jego wiedzy i doświadczeniu.
·  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
· Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem wykonawcy.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie szkoły w godz. 08ºº-16ºº lub na stronie http://www.gdynia.pl/bip 
Ofertę należy złożyć do dn. 28.06.2010 r., do godz.9³º w siedzibie Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa Nr 16 / sekretariat /81-079 Gdynia, ul. Chabrowa 43
 
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.06 2010r, godz. 10ºº w  siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 16 / sekretariat /81-079 Gdynia, ul. Chabrowa 43
/ gabinet dyrektora /
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie
 
            a) kryterium: cena oferty brutto             -waga -  80 %
            b) kryterium gwarancja                         -waga -   20%
 
            Dla każdego z kryteriów ustala się punktację od 0 - 10
 
            Ocena będzie następowała wg wzorów:
 
             kryterium: cena oferty brutto:
              cena oferty najniższej
C = ------------------------------ x 10
cena oferty badanej
 Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego                    kryterium
 
 Kryterium gwarancja:
Wymagany minimalny okres gwarancji - 36 miesięcy
Punkty przydzielane będą według tabeli:   
OKRES GWARANCJIPUNKTY
36 - 48 miesięcy 3
49 - 60 miesięcy7
Powyżej 60 miesięcy 10
 Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z sumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

SIWZ
SIWZ umowa
Ogólna specyfikacja techniczna
Szczegółowa specyfikacja techniczna
Przedmiar robót
Projekt węzła
Przekrój węzła
Rzut piwnicy
Rzut węzła
Schemat węzła
Projekt budowlany


WYNIK PRZETARGU

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Dorota Bębenek
Wprowadził informację: Sylwia Rzeszótko
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Rzeszótko
Data wytworzenia informacji: 14.06.2010
Data udostępnienia informacji: 14.06.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.06.2010 14:48 Dodanie informacji Sylwia Rzeszótko
16.06.2010 08:00 Aktualizacja treści Sylwia Rzeszótko
16.06.2010 07:58 Aktualizacja treści Sylwia Rzeszótko
14.06.2010 14:39 Dodanie informacji Sylwia Rzeszótko
14.06.2010 14:25 Dodanie informacji Sylwia Rzeszótko
14.06.2010 14:01 Dodanie informacji Sylwia Rzeszótko
14.06.2010 13:48 Dodanie informacji Sylwia Rzeszótko