Wynik postępowania przetargowego w SP nr 20

INFORMACJA   O   WYBORZE   NAJKORZYSTNIEJSZEJ   OFERTY
Dotyczy:  postępowania  w trybie przetargu nieograniczonego  o wartości  poniżej 193 000 euro na dostawę:„Dostawa i montaż mebli szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni”. 
Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr  223, poz. 1655 z późn. zm.)   Szkoła Podstawowa nr 20 w Gdyni , ul. Starodworcowa 36 , informuje o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu :
1.       Wybór najkorzystniejszej oferty:
Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 6 złożoną przez:   Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź , oferującą wykonanie   przedmiotu zamówienia za kwotę zł 70.288,12  brutto.    Uzasadnienie wyboru: Oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała spośród ofert ważnych najwyższą ilość punktów przyznawanych na podstawie przyjętego kryterium.Wykonawcy, którzy złożyli ważne oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą ilość punktów:
Numer ofertyNazwa wykonawcyLiczba pkt. w kryterium „CENA”
6.Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź10
1.

Pro-Kall-Hand Sp. z o.o., ul. Marszałkowska 80,

00-517 Warszawa
8,96
5.

„Moje Banbino” Sp. z o.o. sp.k., ul. Gdańska 80,

90-613 Łódź

8,42
3.

Staldrew M.Czwarnok, G.Woźniak-Głażewska Sp.j., Ostrów-Kania 21A, 05-311 Dębe Wielkie

8,35
4.

Biuro Techniczno-Handlowe Rafał Rytwiński,

os. Kosmonautów 1/17, 61-621 Poznań

7,75
2.

Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Gdańska 41, 83-300 Kartuzy

7,42
 
2.       Informacja o ofertach odrzuconych wraz z uzasadnieniem:W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej  oferty.
3.       Informacja o wykonawcach wykluczonych z postępowania wraz z uzasadnieniem:W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
4.       Informacja o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż w przedmiotowym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców i nie odrzucono żadnej oferty.   
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Dysarz
Wprowadził informację: Ewa Malottke
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Malottke
Data wytworzenia informacji: 23.09.2010
Data udostępnienia informacji: 23.09.2010
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.09.2010 11:25 Aktualizacja treści Ewa Malottke
23.09.2010 11:24 Aktualizacja treści Ewa Malottke
23.09.2010 11:20 Dodanie informacji Ewa Malottke