Przetarg nieograniczony "Przebudowa i remont kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni""

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
 
Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 20, 81-575 Gdynia, ul. Starodworcowa 36.
Telefon/Fax/e-mail
tel.: (0 58) 6293930
fax: (0 58) 6690319
internet: www.sp20gdynia.pl
e-mail: dwudziestka@sp20gdynia.pl
Godziny urzędowania 8.00 – 15.00 (oprócz sobót, niedziel i świąt ustawowo wolnych od pracy).
 
Przedmiot zamówienia: Robota budowlana:
„Przebudowa i remont kuchni wraz z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni”.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy               z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zakres robót budowlanych:
CPV – 45000000-7 Roboty budowlane,
CPV – 45214100-1 Roboty budowlane w zakresie obiektów szkolnych,
CPV – 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,
CPV – 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
CPV – 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
CPV – 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe,
CPV – 45321000-3 Izolacja cieplna,
CPV – 45310003-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
–       dokumentacja projektowa – do pobrania ze strony internetowej szkoły,
–       specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – do pobrania ze strony internetowej szkoły,
–       SIWZ – do pobrania ze strony internetowej szkoły.
Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36 miesięczną gwarancję. Zamawiający wymaga aby okres rękojmi był równy okresowi gwarancji.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Termin zakończenia robót – do dnia 30.11.2017 r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu                  z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca winien złożyć:
·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·        aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki art.22 ust. 1 ustawy
 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Ofertę należy złożyć do dnia 10.08.2017 r., godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdyni ul. Starodworcowa 36, w sekretariacie szkoły.
Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.08.2017 r., godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdyni ul. Starodworcowa 36, w stołówce szkolnej.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert    i ich wagą:

a)     Cena oferty brutto:               60%
b)     Termin wykonania robót:     30%
c)     Okres udzielonej gwarancji: 10%
                                            ------------------
                                                        100 %
Dla każdego z kryteriów wyszczególnionych w pkt a – c ustala się punktację od 0 do 10.
Ad. a) Cena oferty brutto:
Najniższa cena otrzyma 10 punktów. W pozostałych przypadkach ilość punktów za cenę będzie obliczana według następującego wzoru:
 cena oferty najniższej
C =  ------------------------------------- x 10 
 cena oferty badanej
Ad. b) Wymagany termin zakończenia robót: 30.11.2017 r. Punkty przydzielane wg tabeli:


Zakończenie robót                    Punkty
15 - 30.11.2017                           1
02 – 14.11.2017                          4
16 – 30.10.2017                          7
przed 16.10.2017                        10

Ad. c) Okres udzielonej gwarancji:
Wymagany minimalny okres gwarancji 36 miesięcy. Punkty przydzielane wg tabeli:

Okres gwarancji                           Punkty
36 – 43 miesiące                             1
44 – 51 miesięcy                             4
52 – 59 miesięcy                             7
co najmniej 60 miesięcy                 10

 
Uzyskane w ten sposób punkty będą pomnożone przez współczynnik odpowiadający wadze tego kryterium.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą
z zsumowania punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
 
Uwaga!

Urządzenia:
· piec konwekcyjno-parowy,
· lodówka AGD A++ (mięso)
· część okapu kuchennego

należy traktować jako istniejące i wyłączyć ze sporządzanego kosztorysu ofertowego i oferty.
 
 
Kliknij, aby przejść do listy dokumentów


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marta Szymańska
Wprowadził informację: Ewa Malottke
Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Wieczerzyńska
Data wytworzenia informacji: 20.07.2017
Data udostępnienia informacji: 20.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 04.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.08.2017 12:42 Aktualizacja treści Agnieszka Wieczerzyńska
20.07.2017 23:03 Aktualizacja treści Agnieszka Wieczerzyńska
20.07.2017 20:55 Aktualizacja treści Ewa Malottke
20.07.2017 20:52 Aktualizacja treści Ewa Malottke
20.07.2017 20:49 Aktualizacja treści Ewa Malottke
20.07.2017 20:39 Aktualizacja treści Ewa Malottke