Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4.845.000 euro na robotę budowlaną w Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni.

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 4.845.000 euro na robotę budowlaną
 "Wymiana posadzek w salach lekcyjnych, na korytarzu i  w pokoju nauczycielskim n I piętrze budynku Szkoly Podstawowej nr 20 w Gdyni"
Gdynia: Wymiana posadzek w salach lekcyjnych, na korytarzu i w pokoju nauczycielskim na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.
Numer ogłoszenia: 95865 - 2010; data zamieszczenia: 23.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 20 , ul. Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 629-39-30, faks 058 669-03-19.·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp20gdynia.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka budżetowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana posadzek w salach lekcyjnych, na korytarzu i w pokoju nauczycielskim na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni..II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana posadzek w salach lekcyjnych, na korytarzu i w pokoju nauczycielskim na I piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 20 . Prace rozbiórkowe : rozbiórka posadzek z wykładziny PCV (korytarz i pokój nauczycieli), rozbiórka posadzek parkietowych ułożonych na subicie wraz z listwami przyściennymi, skucie warstwy cementowej gr. 3cm.,oczyszczenie podłoża, skucie występujących nierówności, naprawę uszkodzeń i rys, oczyszczenie ściany do wysokości cokolika tj. 10cm od posadzki, wykonanie dylatacji konstrukcyjnych, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. Roboty wykończeniowe : warstwa wyrównująca z zaprawy cementowej na gładko gr 3cm, zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi, wykonanie posadzki samopoziomującej gr. 2mm, przeszlifowanie wylewki, ułożenie wykładziny rulonowej HPL-iQPUR homogenicznej z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym na klej, zgrzewanej o grubości min. 2mm, jednorodnie ścieralnej na całej grubości ( należy przewidzieć łączenie kolorów oraz wywinięcie cokołów na ścianie wys. 10cm.), montaż listew metalowych - progów na łączeniach posadzek. Kolorystyka wykładziny do uzgodnienia z inwestorem..II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.11.13.00-1, 45.43.21.11-5.II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.08.2010.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.2) ZALICZKI·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nieIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW·           III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuo                   W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowemu zamówieniu (tzn. polegających na wykonaniu posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych) i mogą udokumentować ich należyte wykonanie, o wartości netto minimum 50.000 zł każda.III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone ·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nieSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) ZMIANA UMOWYCzy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: takDopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmianZamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy / Zamawiającego w następujących przypadkach: konieczność wykonania części robót innymi sposobami niż założono w projekcie, pod warunkiem że zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4857_35785.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 20 81 -575 Gdynia ul. Starodworcowa 36.IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.05.2010 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 20 81 -575 Gdynia ul. Starodworcowa 36 - sekretariat szkoły..IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

SWIZ
Ogólna charakterystyka robót budowlanych.
Przedmiar robót.
SST.
ST.
Strona tytulowa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Dysarz
Wprowadził informację: Ewa Malottke
Data wytworzenia informacji: 23.04.2010
Data udostępnienia informacji: 23.04.2010