Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193.000 euro "Dostawa i montaż mebli szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.

Szkoła Podstawowwa nr 20
81-575 Gdynia ul. Starodworcowa 36
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 193.000 euro
na dostawe i montaż mebli szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 20.
Numer ogłoszenia: 266914 - 2010; data zamieszczenia: 26.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 20 , ul. Starodworcowa 36, 81-575 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 629-39-30, faks 058 669-03-19.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp20gdynia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka budżetowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż mebli szkolnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w Gdyni.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli szkolnych o parametrach nie gorszych niż przedstawione w załączniku nr 1 do SIWZ zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
3.2 Meble muszą być fabrycznie nowe i kompletne oraz objęte co najmniej 24 miesięczną gwarancją Wykonawcy, liczoną od daty bezusterkowego, protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia.
3.3 W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania bezpłatnych napraw dostarczonych mebli lub wymiany ich na wolne od wad, w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych.
3.4 Jeżeli w okresie gwarancji dostarczone meble ulegną uszkodzeniu, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawy w ciągu 7 dni od chwili zgłoszenia. Po dokonaniu 3 napraw lub w przypadku, gdy naprawa okaże się niemożliwa, Wykonawca zobowiązany będzie do ich wymiany na nowe.
3.5 Meble wykonane wadliwie, Wykonawca zobowiązuje się odebrać własnym transportem i wymienić na meble bez wad, zgodne z wymogami SIWZ w ciągu 7 dni.
3.6 Wszystkie szuflady winny być wyposażone w system prowadnic.
3.7 Szuflady i drzwiczki w meblach winny być wyposażone w uchwyty bądź inne rozwiązania umożliwiające wysuwanie szuflad bądź otwieranie drzwiczek.
3.8 Przedmiot zamówienia winien posiadać certyfikat jakości lub deklaracje zgodności z normami UE, potwierdzające dopuszczenie produktów do stosowania w placówkach edukacyjnych.
3.9 Wszystkie dostarczone meble winny być wykonane zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie, a w szczególności spełniać normę PN-EN 1729-1 :2007 - Meble - Krzesła i stoły dla instytucji edukacyjnych.
3.10 Koszty transportu, za i wyładunku, montażu oraz inne koszty niezbędne do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.
3.11 W przypadku, gdy opis zamawianych mebli nie zawiera jakiś istotnych dla Wykonawcy szczegółów, ma on zastosować się do ogólnie przyjętych standardów w zakresie, w którym opis jest niewystarczający, pod warunkiem, że odstępstwa te zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego oraz nie spowodują dostarczenia mebli gorszej jakości.
3.12 Miejscem dostawy jest Szkoła Podstawowa Nr 20 w Gdyni, ul. Starodworcowa 36.
3.13 Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [PLN].
3.14 Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i zamontowany w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
3.15 Dostawa i montaż Przedmiotu zamówienia nastąpi sukcesywnie w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, jednak nie później niż przed upływem ostatecznego terminu określonego w 3 § umowy. O dokładnym terminie dostawy i montażu Zamawiający zostanie poinformowany przez Wykonawcę, nie później niż na 2 dni robocze przed planowaną dostawą i montażem.
3.16 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia substancji budynku (uszkodzenia tynku ścian, uszkodzenia podłóg).
3.17 Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie.
3.18 Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wskazaną w ofercie część zamówienia powierzoną podwykonawcom.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 Dostawa i montaż mebli w szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni (nie więcej niż 20% wartości podstawowego przedmiotu zamówienia)
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI: Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw polegających na dostawie mebli szkolnych, o wartości netto minimum 50.000 zł każda z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane prawidłowo. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia III.6)
- INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- W celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda certyfikatów jakości lub deklaracji zgodności z normami UE, potwierdzających dopuszczenie produktów do stosowania w placówkach edukacyjnych.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W odniesieniu do art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakresie: -terminu realizacji - pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy: przedłuża się procedura postępowania będąca wynikiem zastosowania środków ochrony prawnej -wykonania dostaw zamiennych - pod warunkiem, że mieszczą się w przedmiocie zamówienia, -wynagrodzenia umownego - pod warunkiem, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. - zmiany stawki podatku VAT- gdy taka zostanie wprowadzona stosownym aktem prawnym
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4857_.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa nr 20 81-575 Gdynia ul. Starodworcowa 36.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa nr 20 - sekretariat 81-575 Gdynia ul. Starodworcowa 36.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 SIWZ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Barbara Dysarz
Wprowadził informację: Ewa Malottke
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Malottke
Data wytworzenia informacji: 27.08.2010
Data udostępnienia informacji: 27.08.2010
Ostatnia aktualizacja: 27.08.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.08.2010 13:48 Aktualizacja treści Ewa Malottke
27.08.2010 13:26 Dodanie informacji Ewa Malottke