Przetargi 2011 r.

Dyrektor Gimnazjum nr 11
81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 53,

tel./fax: 058 621-72-24,

Email: gim11gdynia@poczta.fm

www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4853_35789.html


Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4·845·000 euro

Część A „Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 11 w Gdyni”

Część B „ Remont posadzki –parkiet w Gimnazjum nr 11 w· Gdyni”

CPV 45111300-1,45000000-7,45421000-4,454320000-4

Wymagany termin realizacji:

Część A-wymiana stolarki· okiennej ················10-08-2011r. do· 20-08-2011r.

Część B- remont posadzki-parkiet··· ·················10-08-2011r. do· 30-08-2011r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki

art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SIWZ można pobrać ze stron : www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4853_35789.html

www.gim11gdynia.pl/

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie podpisanej ,której części przetargu dotyczy do dnia 27.05.2011r. do godz.10:00 w sekretariacie szkoły

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 27.05.2011r.o godz.11:00

w gabinecie Dyrektora Szkoły

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest :

Kierownik Administracyjny p. Małgorzata Szymańska , tel.( 058) 621-72-24 codziennie od 08:00 do 15:00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Nie przewiduje się wnoszenia wadium.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.


Informujemy, że ogłoszenie umieszczone jest na stronie

BZP 130211 z dnia 2011-05-05

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu - tutaj

Dokumentacja projektowa - tutaj

SST - tutaj

ST - tutaj

SIWZ - tutaj

Rysunek okna - tutaj

Rysunek posadzki - tutaj

Przedmiar - okna - tutaj

Przedmiar - posadzki - tutaj

Gdynia, dnia 01.06.2011r.

                            Zawiadomienie o rozstrzygnięciu  przetargu                             


Dyrektor Gimnazjum nr 11 z siedzibą w Gdyni, ul. Słowackiego 53 informuje,

że w wyniku przeprowadzonego przetargu na


Część A-WYMIANA OKIEN

(kwota brutto przeznaczona na finansowanie zamówienia:   33 871,76 zł)

 

Część B- WYMIANA POSADZEK

 (kwota brutto przeznaczona na finansowanie zamówienia:  33 953,60 zł)

 
  1. Jako najkorzystniejszą ofertę na cześć A – wymianę okien
      została wybrana oferta złożona przez:
WIN BUD s.cBogdan Jaś ,Tomasz Jarzembinski84-100 Puck ,ul. Wejherowska 14

Kryterium 100 % cena.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta nie podlega odrzuceniu.Oferta została złożona na kwotę : 26 898,36 zł  brutto.Słownie : (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem zł 36/100)
 

   2.Jako  najkorzystniejszą ofertę na część B- wymiana posadzek

      została wybrana oferta złożona przez:

Limex Plus sp.z O.O.85-766 Bydgoszcz ,ul. Fordońska 393

Kryterium 100 % cena.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta nie podlega odrzuceniu.Oferta została złożona na kwotę :33 852,60 zł  brutto.Słownie : (trzydzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa zł 60/100) Pozostałe złożone oferty:Część A-okna 1.”ELMIR” s.c81-007 Gdynia ul. Chylońska 176cOferta została złożona na kwotę: 26 993,58 zł2.”Bob-Rollo Sp.z o.o.84-230 Rumia ul. Młyńska 8Oferta została złożona na kwotę: 30 755,92 zł 3.Przedsiębiorstwo Budowlane „Rybak”84-242 Luzino ul. Krótka 1Oferta została złożona na kwotę: 31 458,69 zł4.PHU ‘Pol - Plast” Anetta Naczk84-230 Strzebielino ul. S. Wyspiańskiego 16Oferta została złożona na kwotę: 33 896,94 złczęść B podłogi


wpłynęła 1 oferta firmy


Limex Plus Sp. z O.O.

85-766 Bydgoszcz ul. Fordońska 393

Oferta została złożona na kwotę:33 852,60 zł                                                                                

Dyrektor Gimnazjum
                                                                                                                                     
mgr Krystyna Szczęśniak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Szczęśniak
Wprowadził informację: Danuta Maliszewska
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Maliszewska
Data wytworzenia informacji: 06.05.2011
Data udostępnienia informacji: 08.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 03.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.06.2011 13:16 Korekta Danuta Maliszewska
03.06.2011 13:11 Dodanie informacji Danuta Maliszewska
09.05.2011 10:13 Korekta Danuta Maliszewska
08.05.2011 10:37 Aktualizacja treści Danuta Maliszewska
08.05.2011 10:24 Korekta Danuta Maliszewska
08.05.2011 10:24 Dodanie informacji Danuta Maliszewska