Przetargi 2010 r.

Przetarg na remont pomieszczeń sanitarnych

Dyrektor Gimnazjum nr 11
81-392 Gdynia
ul. Słowackiego 53
tel./fax: 058 621-72-24
Email: gim11gdynia@poczta.fm
www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4853_35789.html 

Ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro
          

„ REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH 
W  PAWILONIE  SYRENA ORAZ  ZUCH”
CPV 45111000-8,45453000-7,45232460-4,45330000-945310000-3

Wymagany termin realizacji:  06 grudnia 2010r.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
SIWZ można pobrać ze stron : www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4853_35789.html
www.gim11gdynia.pl/

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do dnia 21.10.2010r. do godz.09:30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, dnia 21.10.2010r.o godz. 10:00. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Kierownik Administracyjny p. Małgorzata Szymańska , tel.( 058) 621-72-24 codziennie od 08:00 do 15:00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Nie przewiduje się wnoszenia wadium. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena oferty 100%.
Informujemy, że ogłoszenie umieszczone jest na stronie BZP Nr 276313-2010 z dnia 06.10.2010r.


Dokumentacja do przetargu

dokumentacja projektowa pobierz

dokumentacja projektowa robót budowlanych pobierz

przedmiar pobierz

przedmiar Gimnazjum11 pobierz

specyfikacja pobierz

SST - roboty budowlane pobierz

SST - wodno- kanalizacyjne pobierz


Rysunki

rysunek 1 pobierz
rysunek 2 pobierz
rysunek 3 pobierz

ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU                             

Dyrektor Gimnazjum nr 11 z siedzibą w Gdyni, ul. Słowackiego 53 informuje,

że w wyniku przeprowadzonego przetargu na remont pomieszczeń sanitarnych

w pawilonie „ZUCH” oraz pawilonie „SYRENA” nastąpiło rozstrzygnięcie :

 
  1. Jako najkorzystniejszą ofertę na remont pomieszczeń sanitarnych
      została wybrana oferta złożona przez:                           
FIRMA BUDOWLANA
„SULIMA”Z. Sulima, A. Sulima, M. Sulima Sp.J.81-214 Gdynia ul. Opata Hackiego 14B

Kryterium 100 % cena.

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oferta nie podlega odrzuceniu.Oferta została złożona na kwotę  97 870,28 zł  brutto.Słownie : (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt  zł 28/100)2.Pozostałe złożone oferty:    1.TERBUD-Kamrowski i Wspólnicy SP.J       80-518 Gdańsk ,ul. Gdańska 30      Oferta złożona została na kwotę : 148 719,00 zł bruttoSłownie:( sto czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewiętnaście zł 00/100)       
2.
Zakład Usług Remontowo – Budowlanych ”APOLLO” Piotr Lubecki       83-400 Kościerzyna ,Nowa Wieś 39/1        Oferta złożona została na kwotę : 128 033,80 zł bruttoSłownie:(sto dwadzieścia trzy tysiące trzydzieści trzy zł 80/100)    
3.
Zakład Handlowo-Usługowy „ GRAMAL ”-bis       84-239 Bolszewo, ul. Bukowa 27      Oferta złożona na kwotę : 104 289,96 zł bruttoSłownie: (sto czterdzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć zł 96/100 zł)   Gdynia, dnia 22-10.2010r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Szczęśniak
Wprowadził informację: Danuta Maliszewska
Ostatnio zmodyfikował: Danuta Maliszewska
Data wytworzenia informacji: 06.10.2010
Data udostępnienia informacji: 06.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.10.2010 09:17 Aktualizacja treści Danuta Maliszewska
22.10.2010 19:21 Dodanie informacji Danuta Maliszewska
06.10.2010 20:42 Korekta Danuta Maliszewska
06.10.2010 20:34 Aktualizacja treści Danuta Maliszewska
06.10.2010 20:04 Dodanie informacji Danuta Maliszewska