Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. U .UE. L 2016.119.1) oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018, poz. 1000 ze zm.), wobec uzyskania od Pani/Pana danych osobowych, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 31 w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Chylońska 227 81-007 Gdynia, e-mail: sp31@sp31gdynia.pl

2. Inspektorem ochrony danych jest Aleksandra Nodzyńska, e-mail: iod.edu@gdynia.pl

3. Celem przetwarzania jest postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz art. 8 i art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz.1986 z późn. zm.).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane w celu wykonania obowiązku prawnego.

5. ADO nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. ADO nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania
w oparciu o otrzymane dane osobowe.

7. Czas przetwarzania danych osobowych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

8. Posiada Pani/Pan prawo:
-       dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
-       prawo ich sprostowania,
-       prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

9. ADO informuje, iż ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksander Kuźmin
Wprowadził informację: Karol Nowaczyk
Ostatnio zmodyfikował: Karol Nowaczyk
Data wytworzenia informacji: 01.08.2022
Data udostępnienia informacji: 01.08.2022
Ostatnia aktualizacja: 19.08.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.08.2022 14:41 Aktualizacja treści Karol Nowaczyk