Informacja o wyborze oferty

   Gdynia, dnia 7 stycznia 2013 roku  
Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego
w Gdyni
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej
ul. Żwirki i Wigury 14
81-394 Gdynia
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego z fabrycznie nowym wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - znak: MSPR/ZP/N/07/2012.
 
Dyrektor Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni, działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) [dalej Ustawa PZP] informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego z fabrycznie nowym wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - znak: MSPR/ZP/N/07/2012 wybrana jako najkorzystniejsza została oferta złożona wspólnie przez wykonawców:
 
„ZESZUTA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łużycka 8
03-638 Warszawa
 
i
 
Mercedes-Benz Leasing Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-640 Warszawa
 
Dane dotyczące zwycięskiej oferty:
cena brutto: 417.809,34 zł.
 
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Wybrana oferta jest jedyną ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu.
 
W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę.

Numer
oferty
Nazwa Wykonawcy
Wskazana w ofercie cena brutto
Łączna ilość punktów uzyskanych przez Wykonawcę
1.
„ZESZUTA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łużycka 8
03-638 Warszawa
i
Mercedes-Benz Leasing Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-640 Warszawa
417.809,34  zł
100 pkt.
kryterium cena - 70 pkt.
kryterium parametry techniczno-użytkowe ambulansu sanitarnego i wyposażenia  - 30 pkt.
 
 
Żaden Wykonawca nie został wykluczony. Żadna oferta nie została odrzucona.
 
Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta w terminie zgodnym z przepisem art. 94 Ustawy PZP.
 
 
 
 
 
..............................................
Pieczęć i Podpis Dyrektora
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marian Kentner
Wprowadził informację: Iwona _Jordan
Ostatnio zmodyfikował: Iwona Jordan
Data wytworzenia informacji: 08.01.2013
Data udostępnienia informacji: 08.01.2013
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2013 07:48 Dodanie informacji Iwona Jordan