Przetarg 2021/2022

Ogłoszenie nr 759378-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 04.01.2021r. do dnia 31.12.2022r.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, krajowy numer identyfikacyjny 88700300000000, ul. ul. płk. Dąbka  277 , 81-155  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 254 855, e-mail sosw1@sosw1.eu, faks 586 254 855.
Adres strony internetowej (URL): http://www.sosw1.edu.gdynia.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)Tak
https://bip.um.gdynia.pl/specjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-nr-1,1458/sepcjalny-osrodek-szkolno-wychowawczy-nr-1-gdynia,501772
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
http://www.sosw1.edu.gdynia.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
ElektronicznieNie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
81-155 Gdynia, ul. płk. St. Dąbka 277, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępneNie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 04.01.2021r. do dnia 31.12.2022r.”
Numer referencyjny: SOSW1/ZP-1/01-2020’
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozowej na terenie Gminy Miasta Gdynia transportem własnym, polegającej na: dowozie i odwozie dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do SOSW Nr 1 w Gdyni, na trasie: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 ul. płk. St. Dąbka 277 Gdynia - miejsce zamieszkania uczniów –do Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1 ul. płk. St. Dąbka 277 Gdynia. Długość trasy ustalono w przedziale na ok. 140-170 km dziennie, a szacunkową ilość dni w ciągu dwóch lat na ok.: 370. Usługa świadczona będzie w dni robocze w ciągu roku szkolnego z wyłączeniem dni wolnych od nauki takich jak: wakacje letnie, przerwy świąteczne, ferie zimowe, inne dni wolne od zajęć szkolnych, dni w których zajęcia w Ośrodku nie będą się odbywały z powodu zdarzeń o charakterze nieprzewidywalnym, nadzwyczajnym, nagłym i niezależnym od woli Zamawiającego (m.in. strajki, zaostrzenie sytuacji epidemiologicznej, potrzeba zmiany organizacji pracy Ośrodka i związane z tym przejście na pracę zdalną itp.), a także wszystkie inne zdarzenia wykraczające poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego, od dnia 4 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2022r.
II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60130000-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 04.01.2021   lub zakończenia: 31.12.2022
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, uprawnienia oceniane będą odrębnie). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże się posiadaniem niezbędnej aktualnej licencji do wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób na podstawie ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019. poz. 2140 z późn. zm.) – w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę (na czas trwania umowy), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny). Zamawiający wymaga dysponowania: - środkami transportu przystosowanymi do przewozu uczniów niepełnosprawnych, sprawnymi technicznie, z aktualnymi badaniami technicznymi i ubezpieczeniem OC i NW, wyposażonymi w atestowany sprzęt zabezpieczający, specjalnie oznakowanymi, z homologacją, wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa oraz w windy i/lub rampy i/lub najazdy i stacjonarne atestowane mocowanie wózków inwalidzkich (także spacerowych), do transportu (w wyznaczonym w ofercie czasie) około: 50 uczniów dziennie wraz z opiekunami, których zatrudnia Zamawiający (minimum jeden opiekun na autobus/bus) oraz ok. 5 uczniów na wózku inwalidzkim (w tym na wózkach inwalidzkich spacerowych). 2. Posiadają zdolność zawodową tj. dysponują kierowcami zdolnymi do wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał osobowy). Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje kierowcami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj. dysponuje osobami, które będą pełnić funkcję kierowców, posiadających odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdów określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia., czyli dysponuje co najmniej 3 kierowcami, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia szczególności: posiadającymi prawo jazdy odpowiednio kat. D, D1 i B, z aktualnymi badaniami psychologicznymi i zdrowotnymi, odpowiedzialnymi za świadczenie usług, z minimum 2 letnim doświadczeniem, o wysokiej kulturze osobistej wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, kwalifikacji zawodowych- niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3.Wykonawca wykonuje lub wykonywał co najmniej 2 usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert polegające na przewozie osób niepełnosprawnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp - zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.– Kodeks pracy, tj. kierowców. Zatrudnienie kierowców wskazanych przez Wykonawcę, a tym samym w zał. nr 5 do SIWZ, powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji zamówienia. Zamawiający będzie uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia kierowców. Wykonawca obowiązany będzie na każde żądanie Zamawiającego przestawić w terminie 7 dni od otrzymania żądania - aktualne oświadczenie, że wskazane osoby są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę wspomnianego powyżej oświadczenia w terminie wskazanym będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt. 3.7.1 SIWZ. Jeżeli z przyczyn o charakterze obiektywnym osoby te nie będą w stanie wykonywać niniejszego zamówienia, Wykonawca w ramach zastępstwa i po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego, będzie uprawniony do powierzenia wykonywania prac innym osobom spełniającym określone powyżej wymagania. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia: - w przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów, o których mowa w pkt. 3.7.1 SIWZ Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 500,00zł - w przypadku niezatrudnienia na umowę o pracę przy realizacji zamówienia liczby osób wymaganej przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej wysokości 50,00zł za każdy dzień niezatrudnienia osoby/osób (za każdą z osób oddzielnie), po upływie wyznaczonego terminu za zatrudnienia osoby/osób.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie zobowiązany złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni na podstawie art. 26.2 lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp: a. Ważna licencja na wykonanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019r. poz.2140 ze zm.), o której mowa w pkt. 6.2.1. b. wykaz co najmniej 2 usług wykonanymi lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert polegające na przewozie osób niepełnosprawnych. c. Wykaz kierowców skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego odpowiedniego do warunku określonego w pkt. 6.2.2, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. d. Wykaz pojazdów (taboru) dostępnych Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia odpowiednio do warunku określonego w pkt. 6.2.3 wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6 do SIWZ. e. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż: 100.000,00 zł. f. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust 5 pkt. 1 ustawy Pzp. g. W przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie zobowiązany złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni na podstawie art. 26.2 lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 2f ustawy Pzp: a. Ważna licencja na wykonanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019r. poz.2140 ze zm.), o której mowa w pkt. 6.2.1 b. wykaz co najmniej 2 usług wykonanymi lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert polegające na przewozie osób niepełnosprawnych. c. Wykaz kierowców skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego odpowiedniego do warunku określonego w pkt. 6.2.2, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. d. Wykaz pojazdów (taboru) dostępnych Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia odpowiednio do warunku określonego w pkt. 6.2.3 wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 6 do SIWZ. e. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; w przypadku, gdy rejestr jest dostępny publicznie nie wymaga się złożenia tego dokumentu (dotyczy np. rejestru przedsiębiorców KRS, CEIDG). f. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wraz z dowodami, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu) zgodnie z zał. 7 do SIWZ – składane bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej. g. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.7, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.1. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nd.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) Oferta składa się z: a. Formularza oferty (wzór formularza oferty został określony został w załączniku nr 1 do SIWZ). b.Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). c.Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ). d.Dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez podmiot trzeci na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp., o ile Wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania spełnienia warunków (załącznik nr 8 do SIWZ). e.Dowodów, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, na to, że mimo zaistnienia podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności; w szczególności mogą udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy; przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu – jeżeli dotyczy. f.Dokumentu potwierdzającego zasady reprezentacji Wykonawcy, o ile nie jest on dostępny w publicznych otwartych bezpłatnych elektronicznych bazach danych, których adres internetowy Wykonawca wskazał w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku, niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać Wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. g.Pełnomocnictwa wskazującego, że osoba występująca w imieniu Wykonawcy lub Wykonawca występujący w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest do tego upoważniona, jeżeli nie wynika to dokumentów potwierdzających zasady reprezentacji; pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie potwierdzonej kopii. Ponadto w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w miejscu o którym mowa w pkt 13.1 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena (c)
60,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii
40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 
Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
a. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w ilości dzieci i uczniów, miejsca dowozu/adresów zamieszkania dzieci i uczniów, tras (modyfikacja tras, ilości zrealizowanych kilometrów, ilości kursów) oraz zmiany godzin przewozów bez konieczności aneksowania umowy o czym zostanie Wykonawca poinformowany za pomocą poczty elektronicznej. b. Zamawiający dopuszcza zmianę pojazdów w stosunku do tego/tych, który/e Wykonawca zawarł w ofercie, ale tylko wtedy gdy pojazd/y zmieniony/e na inny będzie/będą charakteryzować się nie gorszymi parametrami technicznymi (rok produkcji) nie wykazanymi/ego w ofercie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
- Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia dołączone do niej są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Dokumenty stanowiące informacje zastrzeżone winny być: a) spięte i włożone w oddzielną nieprzezroczystą kopertę (okładkę); b) specjalnie opisane na kopercie (okładce); c) wewnątrz koperty (okładki) winien być spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. Na podstawie art. 8 ust.3 ww. ustawy Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku nie zabezpieczenia w w/w sposób informacji niejawnych Wykonawca oświadcza, iż wszystkie informacje w ofercie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 09.12.2020, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 10.01.2021 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12 2020. godz. 11:00. w siedzibie Zamawiającego, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 adres: Gdynia, ul. płk. St. Dąbka 277. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert w siedzibie Zamawiającego, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 adres: Gdynia, ul. płk. St. Dąbka 277 lub za pośrednictwem transmisji on – line pod adresem spotkania „Przetarg dowozy uczniów 2021-2022” kod dostępu: 944720; link: https://uczezdomu.pl/b/bea-vw6-pv7

 

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie Dyrektora SOSW1
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Marcin Rożniecki
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Rożniecki
Data wytworzenia informacji: 30.11.2020
Data udostępnienia informacji: 30.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 01.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.12.2020 10:23 Zmiana załącznika Marcin Rożniecki
30.11.2020 20:11 Zmiana załącznika Marcin Rożniecki
30.11.2020 17:18 Zmiana załącznika Marcin Rożniecki