Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - dowozy uczniów do SOSW nr 1

Ogłoszenie nr 500307023-N-2018 z dnia 27-12-2018 r.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 02.01.2019r. – 31.12.2020r.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 657355-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1, Krajowy numer identyfikacyjny 88700300000, ul. ul. płk. Dąbka  277, 81155   Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 254 855, e-mail sosw1@sosw1.eu, faks 586 254 855.
Adres strony internetowej (url): http://www.sosw1.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 02.01.2019r. – 31.12.2020r.”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SOSW1/ZP-1/011-2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: dowozach uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania (czyli trasa: miejsce zamieszkania – SOSW Nr 1 ul. płk. St. Dąbka 277 Gdynia – miejsce zamieszkania) na terenie Gminy Miasta Gdynia transportem własnym, w dni robocze w ciągu roku szkolnego z wyłączeniem dni wolnych od nauki takich jak: wakacje letnie, przerwy świąteczne, ferie zimowe, inne dni wolne od zajęć szkolnych, od dnia 02.01.2019r. - 31.12.2020r. Długość trasy ustalono w przedziale na ok. 140-170 km dziennie, a szacunkową ilość dni w ciągu 2 lat na ok: 369.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV: 60130000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług przewozowych odpowiednio oznakowanymi pojazdami (wyposażone w tablice zgodnie z przepisami), posiadającymi homologację, przystosowanymi do przewozu osób i uczniów niepełnosprawnych, wyposażonymi w pasy bezpieczeństwa, stacjonarne atestowane mocowanie wózków inwalidzkich oraz ogrzewanie niezależne. Wykonawca winien zapewnić środki transportu przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych, które posiadają aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu drogowego. Zamawiający przed podpisaniem umowy będzie żądał okazania aktualnych dokumentów dopuszczających dany pojazd do ruchu (dowodów rejestracyjnych potwierdzających stan techniczny pojazdów), a w przypadku, gdy Wykonawca nie jest właścicielem danego pojazdu – również dokument potwierdzający dysponowanie tym pojazdem oraz dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia OC i NW oraz stosownych zezwoleń uzyskanych zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania dodatkowych przeglądów stanu technicznego pojazdów, niezależnie od przeglądów dokonywanych na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Niezależnie od tego upoważniony pracownik Zamawiającego może kontrolować czy usługi wykonywane są zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca umożliwi pracownikowi Zamawiającego lub upoważnionej przez niego osobie wstęp do pojazdu i bezpłatny przejazd w charakterze obserwatora. Zamawiający informuje, iż w czasie przewozu uczniów w każdym autobusie lub busie opiekę sprawuje co najmniej jeden opiekun, którego zatrudnia Zamawiający. Opiekunem nie może być kierowca autobusu lub busa. Za właściwe sprawowanie opieki nad dziećmi podczas przewozów jest odpowiedzialny Zamawiający.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 w Gdyni do szkoły oraz z powrotem do miejsca zamieszkania od dnia 02.01.2019r. – 31.12.2020r.”
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 289185.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: SPTS Marcin Kosow
Email wykonawcy: info@gdybus.pl
Adres pocztowy: ul. Władysława IV 28
Kod pocztowy: 81-361
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 312395.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 312395.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 609735.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Marcin Rożniecki
Data wytworzenia informacji: 27.12.2018
Data udostępnienia informacji: 27.12.2018