Rozstrzygnięcie postępowania dot. przetargu na prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych

Gdynia 20.12.2013


ZAMAWIAJĄCY
Centrum Aktywności Seniora
ul. 3 Maja 27-31
Gdynia
Tel/fax (58) 661-55-38

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA DOT. PRZETARGU NR 2/2013


Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w/w postępowanie zostało rozstrzygnięte. 

Liczba złożonych ofert – 2 (w tym Część nr 1, 2, 3, 5,6,7:1; Część nr 4 i 8: 1)
Liczba wykonawców wykluczonych – 0
Liczba ofert odrzuconych – 0

1. W postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert była cena. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w każdym z Zadań przyjęto, iż najtańsza złożona oferta otrzyma 100 punktów.

2. Zamawiający w Części nr 1 uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

„ALFA”  Hanna Zmitrowicz
ul. Śląska 76 C/4, 80-389 Gdańsk
na kwotę: 16.000,00 zł. wraz z 23% podatkiem VAT

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona w postępowaniu – ofercie przyznano maksymalną ilość punktów – 100; oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Zamawiający w Części nr 2 uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

„ALFA”  Hanna Zmitrowicz
ul. Śląska 76 C/4, 80-389 Gdańsk
na kwotę: 9 600,00 zł. wraz z 23% podatkiem VAT

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona w postępowaniu – ofercie przyznano maksymalną ilość punktów – 100; oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Zamawiający w Części nr 3 uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

„ALFA”  Hanna Zmitrowicz
ul. Śląska 76 C/4, 80-389 Gdańsk
na kwotę: 10 880,00 zł. wraz z 23% podatkiem VAT

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona w postępowaniu – ofercie przyznano maksymalną ilość punktów – 100; oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. Zamawiający w Części nr 4 uznał za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: 

„Aktywna Gdynia” Magdalena Szelezińska
ul. Haffnera 47/1A, 81-708 Sopot
na kwotę: 14 400,00 zł. wraz z 23% podatkiem VAT

Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta złożona w postępowaniu – ofercie przyznano maksymalną ilość punktów – 100; oferta spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Postępowanie dla Części nr 5, 6, 7, 8 zostało unieważnione, bowiem cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych t.j. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Sławomir Walkowski
Ostatnio zmodyfikował: Sławomir Walkowski
Data wytworzenia informacji: 20.12.2013
Data udostępnienia informacji: 20.12.2013
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2013
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.12.2013 09:48 Dodanie informacji Sławomir Walkowski