Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert "Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja"

                                   Zarządzenie nr 13478/14/VI/R

                                        Prezydenta Miasta Gdyni

                                      z dnia  14 stycznia 2014 roku

 

w sprawie: przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja”.

 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z późn. zm.) w związku z art. 15, ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.    z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz rozdz. 6 §26, Uchwały nr XIV/267/11 Rady Miasta Gdyni z 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015, zarządza się co następuje:

 

                                                                   § 1

 

1.      Przyznaje się dotacje na realizację zadań związanych z realizowanym przez Miasto Gdynię przedsięwzięciem: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja”, następującym podmiotom, zgodnie ze złożonymi przez te podmioty ofertami:

 

             1.1. Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich

             1.1.1 nazwa zadania: Choreoterapia czyli psychoterapia tańcem;

                 kwota dotacji 3.500 zł

             1.1.2 nazwa zadania: Terapia manualna przez sztukę, organizacja czasu

                 wolnego; kwota dotacji 2.400 zł

 

             1.2. Fundacja Ochrony Praw Dziecka „Angel” – nazwa zadania: Aktywni 

               55+; kwota dotacji: 10.000 zł

 

             1.3. TKKF „Gdynianka” - nazwa zadania: Zajęcia dla Seniorów – zdrowy

                kręgosłup; kwota dotacji 6.000 zł

 

             1.4. Fundacja „Zachowaj sprawność”

             1.4.1 nazwa zadania: Senior – mężczyzna aktywny;

                       kwota dotacji 4.250 zł

             1.4.2 nazwa zadania: Zachowaj sprawność; kwota dotacji 4.300 zł

 

             1.5. Fundacja wsparcia osób z zaburzeniami komunikacji „Między

                słowami”

             1.5.1 nazwa zadania: Joga na krześle dla niepełnosprawnych

                      Seniorów 55+; kwota dotacji 3.500 zł

             1.5.2 nazwa zadania: Śpiewać każdy może – głos dla niepełnosprawnych

                      Seniorów55+; kwota dotacji 2.500 zł

             1.5.3 nazwa zadania: Spotkanie z operetką – wycieczka dla

                       niepełnosprawnych Seniorów 55+ do Opery Nova w Bydgoszczy;

                       kwota dotacji 2.000 zł

 

              1.6. PTTK Oddział Marynarki Wojennej w Gdyni – nazwa zadania: 

                      Turystyka kajakowa dla Seniorów; kwota dotacji 2.500 zł

 

              1.7. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - nazwa zadania: 

                      Wycieczki dla Seniorów; kwota dotacji 12.300 zł z zastrzeżeniem   

                      ograniczenia udziału każdego uczestnika zadania do dwóch   

                      wycieczek.

 

              1.8. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i 

                       Przyjaciół „EFFETHA” - nazwa zadania: Wesoły autobus; kwota  

                       dotacji: 6.000 zł z zastrzeżeniem ograniczenia udziału każdego

                       uczestnika zadania do dwóch wycieczek.

 

              1.9. Fundacja Fly – nazwa zadania: Wycieczki edukacyjne z Fundacją Fly; 

                      kwota dotacji 11.200 zł z zastrzeżeniem ograniczenia udziału

                      każdego uczestnika zadania do dwóch wycieczek.

 

              1.10. PTTK - Oddział Morski – nazwa zadania: Wycieczki dla Seniorów;

                       kwota dotacji 15.000 zł z zastrzeżeniem ograniczenia udziału

                       każdego uczestnika zadania do dwóch wycieczek.

 

              1.11. Fundacja Nadaktywni – nazwa zadania: Manual Faktory –

                        dzierganie z sercem; kwota dotacji 1.850 zł z zastrzeżeniem

                        wyłączenia spod dotacji poczęstunku.

 

        1.12. Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrowy – Dąbrówki - nazwa zadania:  

                  Miło, wesoło, kulturalnie ze sportem, turystyką i rekreacją; kwota

                 dotacji 4.500 zł z zastrzeżeniem wyłączenia spod dotacji punktów

                 oferty nr 3, 5, 8, 9, 10 i 17. 

 

              1.13. Stowarzyszenie Turystyki „Bez barier”  - nazwa zadania: Aktywni

                        Cały rok – warsztaty dla Seniorów; kwota dotacji 14.200 zł z

                        zastrzeżeniem ograniczenia udziału każdego uczestnika zadania do

                        dwóch wycieczek.

 

              1.14. Polski Komitet Pomocy Społecznej – Pomorski Zarząd

                        Wojewódzki - nazwa zadania: Rehabilitacja dla Seniorów Gdyni;

                        kwota dotacji 4.000 zł

 

                                                                 § 2

 

Zobowiązania wynikające z niniejszego zarządzenia, w wysokości 110.000,00 złotych (słownie: stu dziesięciu tysięcy złotych), zostaną pokryte ze środków zaplanowanych w projekcie budżetu Miasta Gdyni na rok 2014 w dziale 758. rozdz. 75818  § 2360.

 

                                                                 § 3

 

Formę i terminy przekazania środków określą umowy.

                                                        

                                                                 § 4

Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego sprawuje Centrum Aktywności Seniora

 

                                                                 § 5

 

Do podpisania umowy upoważnia się:

 

  1. Wiceprezydenta Michała Gucia
  2. Dyrektora CAS – Bożenę Zglińską

 

                                                             § 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                            Prezydent Miasta Gdyni

                                                              dr Wojciech Szczurek

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Sławomir Walkowski
Ostatnio zmodyfikował: Sławomir Walkowski
Data wytworzenia informacji: 15.01.2014
Data udostępnienia informacji: 15.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.01.2014 14:39 Dodanie informacji Sławomir Walkowski