Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert "Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - prowadzenie i tworzenie klubów Seniora".

                                    Zarządzenie nr  13479/14/VI/R

                                        Prezydenta Miasta Gdyni

                                     z dnia  14 stycznia 2014 roku

 w sprawie: przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - tworzenie i prowadzenie klubów Seniora”.

 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z późn. zm.) w związku z art. 15, ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.    z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), oraz rozdz. 6 §26, Uchwały nr XIV/267/11 Rady Miasta Gdyni z 23 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015, zarządza się co następuje:

                                                               § 1

 

1.      Przyznaje się dotacje na realizację zadań związanych z realizowanym przez Miasto Gdynię przedsięwzięciem: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - tworzenie i prowadzenie klubów Seniora”, następującym podmiotom, zgodnie ze złożonymi przez te podmioty ofertami:

 

1.1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła - nazwa 

        zadania: Prowadzenie klubu Seniora.; kwota dotacji: 10.000,00 zł.

 

      1.2. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół

         „EFFETHA” - nazwa zadania: Integracyjny klub seniora; kwota dotacji: 

         6.000 zł.

 

1.3. Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa - nazwa zadania: Senior 

        Club – to jest życie; kwota dotacji 10.000 zł.

 

1.4. „Klub Seniora” przy parafii p.w. św. A. Boboli - nazwa zadania: 

        Prowadzenie klubu Seniora; kwota dotacji 21.755 zł    

 

1.5. Stowarzyszenie „Przyjaciół Seniora” - nazwa zadania: Prowadzenie

        klubu Seniora; kwota dotacji 6.000 zł

 

1.6. Stowarzyszenie Osób z wadą słuchu „Cisza” - nazwa zadania: Klub

        Seniora - Obłuże; kwota dotacji 6.000 zł

 

1.7. Stowarzyszenie Klub Seniora „Iskierka”  - nazwa zadania: Prowadzenie

        klubu Seniora; kwota dotacji 4.040 zł

 

       1.8. Polski Komitet Pomocy Społecznej – Pomorski Zarząd Wojewódzki

                nazwa zadania: Prowadzenie klubów Seniora; kwota dotacji 23.800 zł

 

                                                                 § 2

Zobowiązania wynikające z niniejszego zarządzenia, w wysokości 87.595,00 złotych (słownie: osiemdziesięciu siedmiu tysięcy pięciuset dziewięćdziesięciu pięciu złotych), zostaną pokryte ze środków zaplanowanych w projekcie budżetu Miasta Gdyni na rok 2014 w dziale 758. rozdz. 75818  § 2360.

 

                                                                 § 3

 

Formę i terminy przekazania środków określą umowy.

 

                                                                 § 4

 

Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania publicznego przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego sprawuje Centrum Aktywności Seniora

 

                                                                 § 5

 

Do podpisania umowy upoważnia się:

 

  1. Wiceprezydenta Michała Gucia
  2. Dyrektora CAS – Bożenę Zglińską

 

                                                                  § 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                            Prezydent Miasta Gdyni

                                                           dr Wojciech Szczurek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Sławomir Walkowski
Ostatnio zmodyfikował: Sławomir Walkowski
Data wytworzenia informacji: 15.01.2014
Data udostępnienia informacji: 15.01.2014
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.01.2014 14:41 Aktualizacja treści Sławomir Walkowski
15.01.2014 14:37 Dodanie informacji Sławomir Walkowski