Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obiektów sportowych na terenie SP nr 44 przy ul.Sucharskiego 10 w Gdyni

Ogłoszenie nr 540121356-N-2020 z dnia 07-07-2020 r.
Gdynia:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 554440-N-2020
Data: 25/06/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-13, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-07-14, godzina: 09:30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 5. Przed przystąpieniem do fazy projektowania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach dokumentacji o której mowa w ust. 2 pkt 1 (...) 3) Koncepcję sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji sporządzonej na podstawie: - wykonanej opinii geotechnicznej, - mapy do celów projektowych, - wytycznych z ZDiZ stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ, - zaleceń Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdynia pismo nr TM/W/579/2020 z dnia 05.03.2020r. stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ, - dokumentacji powykonawczej (raport) z inspekcji kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji stanowiącej załącznik nr 15 do SIWZ. (Uwaga! Nagrania video z inspekcji znajdują się pod adresem: http://gofile.me/6CGCb/KSoFvIzUm Wykonawca przedstawi ww. koncepcję Zamawiającemu w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy (1 egzemplarz w wersji papierowej i w wersji elektronicznej *pdf), która będzie przedstawiać w szczególności: a) rozmieszczenie obiektów sportowych na terenie inwestycji wymienionych w ust. ust.2 pkt.1 lit. a-g), b) bilans wód opadowych z terenu inwestycji, c) najkorzystniejszy system zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji w formie schematu sieci deszczowej i/lub rozmieszczeniem urządzeń wodnych. (...)
W ogłoszeniu powinno być: 5. Przed przystąpieniem do fazy projektowania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach dokumentacji o której mowa w ust. 2 pkt 1 (...) 3) Koncepcję sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji sporządzonej na podstawie: - wykonanej inwentaryzacji zieleni na terenie inwestycji, - wykonanej opinii geotechnicznej, - mapy do celów projektowych, - wytycznych z ZDiZ stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ, - zaleceń Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdynia pismo nr TM/W/579/2020 z dnia 05.03.2020r. stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ, - dokumentacji powykonawczej (raport) z inspekcji kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji stanowiącej załącznik nr 15 do SIWZ. (Uwaga! Nagrania video z inspekcji znajdują się pod adresem: http://gofile.me/6CGCb/KSoFvIzUm - wytycznych z Wydziału Ogrodnika Miasta pismo nr UD.600.21.2020.PS z dnia 18.06.2020r. stanowiących załącznik nr 17 do SIWZ, Wykonawca przedstawi ww. koncepcję Zamawiającemu w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy (1 egzemplarz w wersji papierowej i w wersji elektronicznej *pdf), która będzie przedstawiać w szczególności: a) rozmieszczenie obiektów sportowych na terenie inwestycji wymienionych w ust. ust.2 pkt.1 lit. a-g), b) bilans wód opadowych z terenu inwestycji, c) najkorzystniejszy system zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji w formie schematu sieci deszczowej i/lub rozmieszczeniem urządzeń wodnych, d)miejsca na terenie inwestycji, gdzie ww. obiekty sportowe ingerują w istniejącą zieleń w zakresie m.in przycięcia gałęzi albo korony drzew, przesadzenia lub wycięcia drzew i krzewów. (...)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 8. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności: (...) 3) kompletu uzgodnień, opinii, zwolnień z zakazów, postanowień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych w tym m.in.: - uzgodnienia w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni - w przypadku odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do istniejącej sieci deszczowej– jeżeli dotyczy, - uzgodnienie z gestorami sieci – jeżeli dotyczy, - uzgodnienie z Ekspertem ds. Dostępności Miasta Gdyni Dokumentacji projektowej na etapie przygotowania projektu budowlanego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), - uzgodnienie z Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia, - uzgodnienie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM Gdyni (ZUDP) - w przypadku zasilenia oświetlenia z zewnętrznego złącza, oraz konieczności usunięcia kolizji z siecią gazową - jeżeli dotyczy, - uzgodnienia z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową im. Komuny Paryskiej w Gdyni – w przypadku odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do istniejącej sieci deszczowej– jeżeli dotyczy, - uzgodnienie z Polską Spółką Gazowniczą – Oddział Zakładu Gazowniczego w Gdańsku w przypadku konieczności usunięcia kolizji z siecią gazową- jeżeli dotyczy. 4) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektowaniem, 5) inwentaryzacji zieleni ze wskazaniem niezbędnych wycinek drzew i krzewów wchodzących w kolizję z inwestycją lub ze względu na zły ich stan zdrowotny, uzgodnionej z odpowiednimi jednostkami (jeżeli dotyczy), 6) zezwoleń na usunięcia drzew i krzewów (jeżeli dotyczy), (...)
W ogłoszeniu powinno być: 8. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności: (...) 3) kompletu uzgodnień, opinii, zwolnień z zakazów, postanowień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych w tym m.in.: - uzgodnienia w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni - w przypadku odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do istniejącej sieci deszczowej– jeżeli dotyczy, - uzgodnienie z gestorami sieci – jeżeli dotyczy, - uzgodnienie z Ekspertem ds. Dostępności Miasta Gdyni Dokumentacji projektowej na etapie przygotowania projektu budowlanego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), - uzgodnienie z Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia, - uzgodnienie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM Gdyni (ZUDP) - w przypadku zasilenia oświetlenia z zewnętrznego złącza, oraz konieczności usunięcia kolizji z siecią gazową - jeżeli dotyczy, - uzgodnienia z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową im. Komuny Paryskiej w Gdyni – w przypadku odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do istniejącej sieci deszczowej– jeżeli dotyczy, - uzgodnienie z Polską Spółką Gazowniczą – Oddział Zakładu Gazowniczego w Gdańsku w przypadku konieczności usunięcia kolizji z siecią gazową- jeżeli dotyczy, - uzgodnienie z Wydziałem Ogrodnika Miasta w Gdyni. 4) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektowaniem, 5) inwentaryzacji zieleni na terenie inwestycji sporządzonej zgodnie z wymogami art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, przedstawiającej spis ilościowy oraz jakościowy szaty roślinnej na terenie inwestycji , ocenę ich stanu i wskazanie jednostek do wycinki lub do przesadzenia (wycinki sanitarnej lub kolidującej z inwestycją) - jeżeli dotyczy, 6) zezwoleń na usunięcia drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń rekompensacyjnych (jeżeli dotyczy), (...)
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenie nr 554440-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie SP nr 44 przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 10 w dzielnicy Obłuże w Gdyni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9 , 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.gdynia.pl/bip/gcs
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gdynia.pl/bip/gcs
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego
Adres:
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie SP nr 44 przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 10 w dzielnicy Obłuże w Gdyni
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.27.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 1) 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego; 2) 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 3) 71332000-4 - geotechniczne usługi inżynieryjne; 4) 71325000-2 - usługi projektowania fundamentów, 5) 71244000-0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów; 6) 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi; 7) 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją. 2. Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie SP nr 44 przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego w dzielnicy Obłuże w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o nr ewidencyjnym: 233, 235 i 236 obręb 0020 Obłuże, w zakresie budowy: a) boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą o wymiarach 30x60 m wraz z infrastrukturą i wyposażeniem, b) boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki, siatkówki, tenisa i badmintona o wymiarach 16x30 m wraz z infrastrukturą i wyposażeniem, c) boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 16x8 m otoczonym wolną strefą o szerokości min 2 m wraz z infrastrukturą i wyposażeniem, d) bieżni prostej 3 torowej o nawierzchni poliuretanowej o dystansie biegu około 100 mb, e) rozbiegu do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej z zeskocznią wypełnioną piaskiem wraz z infrastrukturą i wyposażeniem, f) koła oraz rzutni do pchnięcia kulą, g) trybun z siedziskami sportowymi, h) instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego oraz urządzeń elekt. tj. słupów i opraw oświetleniowych dla boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego wraz z systemem sterowania oświetleniem zewnętrznym (o napięciu znamionowym poniżej 1kV) zgodnie z prawomocną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RAA. 6733.1.7.2020. WGN-1095/10 stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ oraz w oparciu o dokumentację pomiarową - analiza oświetlenia stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ, i) systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z obiektów sportowych na terenie inwestycji na podstawie wytycznych z ZDiZ stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. 2) pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji projektowej. 3. W ramach zamówienia wskazanego w ust. 2 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać dzieło w postaci: 1) projektu budowlanego wielobranżowego (w szczególności branża architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczna) wraz z informacją BIOZ dla obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 1, przygotowanego w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 2) analizy nawierzchni sportowych projektowanego obiektu, na podstawie minimum 3 kart technicznych każdego wybranego rodzaju nawierzchni wraz z załączeniem analizowanych kart technicznych. W przypadku braku możliwości przedłożenia kart technicznych nawierzchni Wykonawca dołączy do analizy stosowne wyjaśnienie. 3) dla obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 1) lit. a-g: a) projektu wykonawczego branży architektoniczno-budowlanej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), b) kosztorysu inwestorskiego (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiaru robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), 4) dla zakresu określonego w ust. 2 pkt 1) lit i): a) projektu wykonawczego branży sanitarnej (każdy w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg) b) kosztorysu inwestorskiego (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiaru robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), 5) dla elementu określonego w ust. 2 pkt 1) lit. h): a) projektu wykonawczego branży elektrycznej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), dla obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit a-b): a.1) boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, a.2) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki, siatkówki, tenisa i badmintona, b) kosztorysu inwestorskiego (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiaru robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), zwanych dalej łącznie „Dokumentacją projektową”. 4. Zamawiający zakłada podłączenie projektowanego oświetlenia do zasilenia w energię elektryczną na terenie szkoły na nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ewidencyjnych nr. 233,235 i 235 obręb 0020 Obłuże. W przypadku konieczności wykonania podłączenia zasilenia w energię elektryczną poza ww. działkami niezbędne będzie wykonanie nowej mapy do celów projektowych oraz opinii geotechnicznej dla terenu pod trasą nowego przyłącza elektroenergetycznego i uzyskania warunków przyłączenia od zakładu energetycznego. 5. Przed przystąpieniem do fazy projektowania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach dokumentacji o której mowa w ust. 2 pkt 1: 1) opinię geotechniczną, która będzie stanowić część projektu budowlanego, o którym mowa w ust 3 pkt 1), i w tym celu należy przeprowadzić niezbędne badania nośności gruntu i warunków gruntowo-wodnych terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję, przy czym Zamawiający wymaga dokonania odwiertów o głębokości minimum 2 m na terenie objętym projektowaniem w co najmniej pięciu punktach dla boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, w co najmniej trzech punktach dla bieżni, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska do siatkówki plażowej, co najmniej jednym punkcie dla rzutni do pchnięcia kulą oraz rozbiegu do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej; Opinia geotechniczna musi zawierać m.in.: a) określenie kategorii geotechnicznej, b) ocenę warunków wodno-gruntowych, c) dokumentację fotograficzną pobranych próbek, d) ocenę możliwości posadowienia obiektu, e) wskazówki co do sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji; 2) inwentaryzację terenu inwestycji, która będzie stanowić część opisową dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej: a) zwięzłą ocenę stanu istniejącego terenu przeznaczonego na inwestycję, b) inwentaryzację i ocenę zieleni, c) szczegółową dokumentację fotograficzną, d) proponowane rozwiązania techniczno-funkcjonalne. 3) Koncepcję sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji sporządzonej na podstawie: - wykonanej opinii geotechnicznej, - mapy do celów projektowych, - wytycznych z ZDiZ stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ, - zaleceń Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdynia pismo nr TM/W/579/2020 z dnia 05.03.2020r. stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ, - dokumentacji powykonawczej (raport) z inspekcji kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji stanowiącej załącznik nr 15 do SIWZ. (Uwaga! Nagrania video z inspekcji znajdują się pod adresem: http://gofile.me/6CGCb/KSoFvIzUm Wykonawca przedstawi ww. koncepcję Zamawiającemu w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy (1 egzemplarz w wersji papierowej i w wersji elektronicznej *pdf), która będzie przedstawiać w szczególności: a) rozmieszczenie obiektów sportowych na terenie inwestycji wymienionych w ust. ust.2 pkt.1 lit. a-g), b) bilans wód opadowych z terenu inwestycji, c) najkorzystniejszy system zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji w formie schematu sieci deszczowej i/lub rozmieszczeniem urządzeń wodnych, Koncepcję sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający pisemnie zatwierdzi koncepcję w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia jej przekazania przez Wykonawcę. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę w zatwierdzonej koncepcji przez Zamawiającego urządzeń wodnych jako części systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnych: 233, 235 i 236 obręb 0020 Obłuże. Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić operat wodno prawny zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2020. poz.310 z późn. zm.). Zamawiający na podstawie sporządzonego operatu wodnoprawnego wystąpi o pozwolenie wodnoprawne do Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 6. W związku z tym, iż Dokumentacja projektowa: - stanowić będzie podstawę do wszczęcia procedury zgłoszenia robót budowlanych; - stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót nią objętych, przedmiot zamówienia musi zostać wykonany: 1) na mapie do celów projektowych zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w umowie; 2) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności: a) projektowane obiekty powinny spełniać wymogi stawiane dla obiektów sportowych oraz być przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym muszą być wykonane zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696) oraz z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni. Zarządzenie dostępne jest na stronie: http://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf; 3) wszelkie wyposażenia obiektów muszą być zgodne z aktualnymi normami oraz posiadać atesty i certyfikaty; 4) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129) , rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) oraz zgodna z obowiązującymi normami; 5) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności z art. 29 ustawy dotyczącym zasad opisywania przedmiotu zamówienia: Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny''. 6) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z warunkami i założeniami określonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RAA.6733.1.7.2020.WGN-1095/10 z dnia 24.03.2020 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Gdyni na wykonanie oświetlenia obiektów stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ; 7. Opis techniczny, będący elementem projektu budowlanego, powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) podstawę opracowania, 2) cel i zakres opracowania, 3) materiały wyjściowe do opracowania, 4) rodzaj i skalę przedsięwzięcia, 5) lokalizację, 6) stan istniejący wraz z dokumentacją zdjęciową zawierający dane liczbowe i układ przestrzenno-funkcjonalny, istniejące rozwiązania techniczno-materiałowe, 7) istniejące warunki gruntowe, 8) dojazd na plac budowy i zastosowanie niezbędnego sprzętu, 9) opis prac rozbiórkowych, demontażowych, ich przebieg, etapy rozbiórek – postępowanie z odpadami, 10) opis stanu projektowanego, w szczególności przyjęte rozwiązania techniczne oraz sposób wykonania kolejnych etapów robót; 11) opis robót ziemnych wraz ze wskazaniem ich prowadzenia i za pomocą jakiego sprzętu, 12) wymagania i warunki odbioru kolejnych etapów robót i odbioru końcowego, 13) opis stanu projektowanego: a) lokalizacja, b) dane liczbowe zakresu prac, ilości, c) układ przestrzenno-funkcjonalny, d) rozwiązania techniczne, e) sposób wykonania kolejnych etapów robót, f) opis zadania zawierający miedzy innymi: określające minimalne parametry, opis wymaganych dokumentów potwierdzających jakość nawierzchni, elementy wszelkiego wyposażenia; g) rozwiązania materiałowe w tym min. rodzaj i skład nawierzchni, frakcja kruszyw, rodzaj i klasa betonów fundamentów, rodzaj traw, rodzaj ziemi, rodzaje prefabrykatów, rodzaj zbrojenia wraz z warunkami do spełnienia, wyposażenie wraz rodzajami zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzaje wykończenia; h) wykaz zbrojenia, i) specyfikacje materiałów, j) wymagania dotyczące podłoża gruntowego i sposób jego przygotowania, k) rozwiązania dotyczące zagospodarowania wód deszczowych, l) rysunki: plan stanu istniejącego, plan sytuacyjny nowo projektowany wraz legendą czytelną z opisem, przekroje poprzeczne i podłużne nawierzchni projektowanej wraz z otaczającym terenem w tym szczegółowe rysunki połączeń nawierzchni projektowanej z nawierzchnią istniejącą oraz szczegółowe rysunki montażu urządzeń do nawierzchni. 8. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności: 1) aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej swoim zakresem cały obszar objęty przedmiotem zamówienia, wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie przez podmiot posiadający niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (o treści obejmującej min. elementy wskazane w § 6 w/w rozporządzenia), 2) warunków technicznych od gestorów sieci – jeżeli dotyczy, 3) kompletu uzgodnień, opinii, zwolnień z zakazów, postanowień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych w tym m.in.: - uzgodnienia w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni - w przypadku odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do istniejącej sieci deszczowej– jeżeli dotyczy, - uzgodnienie z gestorami sieci – jeżeli dotyczy, - uzgodnienie z Ekspertem ds. Dostępności Miasta Gdyni Dokumentacji projektowej na etapie przygotowania projektu budowlanego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1), - uzgodnienie z Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia, - uzgodnienie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM Gdyni (ZUDP) - w przypadku zasilenia oświetlenia z zewnętrznego złącza, oraz konieczności usunięcia kolizji z siecią gazową - jeżeli dotyczy, - uzgodnienia z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową im. Komuny Paryskiej w Gdyni – w przypadku odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do istniejącej sieci deszczowej– jeżeli dotyczy, - uzgodnienie z Polską Spółką Gazowniczą – Oddział Zakładu Gazowniczego w Gdańsku w przypadku konieczności usunięcia kolizji z siecią gazową- jeżeli dotyczy. 4) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektowaniem, 5) inwentaryzacji zieleni ze wskazaniem niezbędnych wycinek drzew i krzewów wchodzących w kolizję z inwestycją lub ze względu na zły ich stan zdrowotny, uzgodnionej z odpowiednimi jednostkami (jeżeli dotyczy), 6) zezwoleń na usunięcia drzew i krzewów (jeżeli dotyczy), 9. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do dokonywania wszelkich ustaleń z Zamawiającym, w szczególności dotyczących zastosowanych materiałów wraz z przedstawieniem wstępnej kalkulacji kosztów zadania. Dodatkowo Wykonawca uzgodni z Zamawiającym koncepcję zaproponowanych rozwiązań. 10. W przypadku braku dojazdu do placu budowy wykonawca ma obowiązek zaprojektować możliwość drogi dojazdowej. 11. Wykonawca oraz osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadające uprawnienia do projektowania w wymaganej specjalności, na etapie projektowania zobowiązani będą do udzielania na życzenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych z przedstawionymi rozwiązaniami, a także do uczestniczenia w dodatkowych spotkaniach i debatach nad projektem. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do uczestnictwa w spotkaniach z Ekspertem ds. Dostępności Miasta Gdyni i przedstawicielami Zamawiającego na wstępnym etapie przygotowania dokumentacji projektowej, w celu określenia założeń do projektowania. 12. Dokumentacja projektowa wykonana będzie w wersji elektronicznej umożliwiającej jej otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji, za wyjątkiem plików z rozszerzeniem dwg i ath. 13. Założenia projektowe do dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 obejmują: 1) przygotowanie, oczyszczenie i zabezpieczenie terenu, (rozbiórki, usunięcia, wywozy, utylizacja), 2) wykonanie robót ziemnych i wywozu urobków, 3) usunięcie kolizji i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej na terenie inwestycji m.in. w przypadku konieczności usunięcia kolizji z istniejącą siecią gazową a projektowanymi obiektami sportowymi, zgodnie z Warunkami Technicznymi NR 1020/BR/OTI/2020/WT wydanymi z Polskiej Spółki Gazowniczej – Oddział Zakład Gazowniczy Gdańsk stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ, 4) dla boiska do piłki nożnej wykonanie nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy wraz z liniami, zgodnej z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną wraz z piłkochwytem o wysokości 6 m, 5) dla boiska wielofunkcyjnego wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej wraz z liniami, zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną wraz z piłkochwytem o wysokości 4 m, 6) dla bieżni 3-torowej o długości biegu około 100 m wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej wraz z liniami, zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną oraz wykonanie zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Lekkoatletycznego, 7) dla rozbiegu do skoku w dal wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej wraz z liniami, zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną oraz zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Lekkoatletycznego, 8) wykonanie boiska od siatkówki plażowej o nawierzchni piaszczystej wraz z wykonaniem piłkochwytów o wysokości 4 m , zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Siatkowej 9) wykonanie koła oraz rzutni do pchnięcia kulą wraz ze schematem wyznaczenia sektora rzutów, wraz z wykonaniem piłkochwytów o wysokości 4 m, zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Lekkoatletycznego, 10) wykonanie na projektowanych nawierzchniach tj. boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni logo „Gdynia Sport” zgodnie z księgą znaku Gdynia Sport, 11) dostawę i montaż sprzętu sportowego w postaci: a) dla boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą: a.1) dwóch bramek do piłki nożnej posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 748+A1:2018-04, PN-EN 749:2006 lub równoważną a.2) kpl chorągiewek, b) dla boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej: b.1) dwóch uniwersalnych słupków do siatkówki, tenisa i badmintona, posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01 lub równoważną, b.2) dwóch koszy do koszykówki, posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z norma PN-EN 1270:2006 lub równoważną, c) dla boiska do siatkówki plażowej: c.1) dwóch uniwersalnych słupków do siatkówki posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z norma PN-EN 1271:2015-01 lub równoważną, 12) dostawę i montaż małej architektury w postaci: a) ławek młodzieżowych przy bieżni, b) trybuny z siedziskami sportowymi dla boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki, siatkówki, tenisa i badmintona, c) koszy na śmieci, d) stojaków rowerowych, e) tablic informacyjnych z regulaminem dla każdego obiektu sportowego osobno sporządzonych na podstawie wytycznych Prezydenta Miasta Gdyni stanowiących załącznik nr 16 do SIWZ. 13) dla każdego z obiektów sportowych możliwość dojścia poprzez zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej, 14) wykonanie oświetlenia typu sportowego dla boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki, siatkówki, tenisa i badmintona, zgodnie z normą PN-EN 12193:2019-01 lub równoważną, 15) wykonanie systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z obiektów sportowych na terenie inwestycji. 14. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 13 pkt. 4 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) być zgodna z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną, 5) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 6) wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 15. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 13 pkt. 5 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolite kolory: a) boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa i badmintona RAL 5010 wg producenta – niebieski Chagall (gentian blue), b) za liniami ograniczającymi boisko do gry w koszykówkę RAL 5015 wg. producenta - niebieski średni (sky blue), 5) być zgodna z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, 6) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 7) wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 16. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 13 pkt. 6 i 7 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki do biegania w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor, 5) być zgodna z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, 6) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny. 7) posiadać certyfikat IAAF, 8) wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 17. Nawierzchnia piaszczysta, o której mowa w ust. 13 pkt. 8 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 2) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny. 3) wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 18. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w Dokumentacji projektowej obowiązku umieszczenia przez podmioty wykonujące roboty budowlane logo Gdynia Sport na tablicy informacyjnej z regulaminem. Logo Gdynia Sport musi być zgodne ze wzorem submarki zawartej w Księdze znaku promocyjnego Gdynia Moje Miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni. Ostateczna treść tablic musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 19. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następujących terminach: 1) Aktualną mapę do celów projektowych, opinię geotechniczną wraz z kompletnym Projektem budowlanym wielobranżowym, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1- należy wykonać w terminie 160 dni od dnia zawarcia umowy, 2) Analizę nawierzchni sportowych, o której mowa w ust. 3 pkt 2 – należy wykonać w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, 3) Koncepcję zagospodarowania wód opadowych i roztopowych , o której mowa w ust. 5 pkt 3 - należy wykonać w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy 4) Projekt wykonawczy wielobranżowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) – 5) – należy wykonać w terminie 190 dni od dnia zawarcia umowy, 5) Pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej – od dnia przekazania placu budowy kierownikowi budowy do dnia 31 grudnia 2021 roku. Przekazanie dokumentacji zostanie każdorazowo potwierdzone na piśmie. 20. Przekazując projekt budowlany wielobranżowy o którym mowa w ust. 19 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć i załączyć oświadczenie zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 (Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019. poz. 1186 z późn. zm.) projektanta projektu budowlanego inwestycji, w którym oświadcza, iż projekt sporządzono zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zasadami wiedzy technicznej, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi, Polskim Normami i normatywami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i może być skierowany do realizacji. 21. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę danej części Dokumentacji projektowej zobowiązany jest sprawdzić zgodność z umową dostarczonej przez Wykonawcę danej części Dokumentacji projektowej. Po sprawdzeniu strony sporządzą protokół odbioru danej części Dokumentacji projektowej. 22. W trakcie czynności odbiorowych, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do danej Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania jej poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jednakże brak w przekazanego przez Wykonawcę Dokumentacji, o której mowa w ust 3 pkt 1 niezbędnych uzgodnień wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych nie powoduje przedłużenia terminu określonego w ust 19 pkt 1. Po dostarczeniu przez Wykonawcę uzupełnionego i poprawionej danej części Dokumentacji, strony sporządzą protokół odbioru. 23. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji i rękojmi za wady do dokonywania bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia: 1) niezbędnych uzupełnień Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1 w trakcie i w celu uzyskiwania zgłoszenia robót budowlanych, 2) odpowiadania na zapytania do Dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 3 Wykonawców występujących w postępowaniu/ach dotyczącym/ch wykonania robót objętych Dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 3 pkt 1-5. 24. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi za wady zobowiązany będzie do dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z Ustawą. Zamawiający przewiduje maksymalnie dwie aktualizacje każdego kosztorysu. W związku z powyższym Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie, określone w umowie obejmuje koszt ewentualnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 25. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej z chwilą odbioru przez Zamawiającego danej części Dokumentacji projektowej bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w zakresie: 1) powielania wszelką techniką bez zgody autora, 2) rozpowszechniania i udostępniania dokumentacji w celach związanych z inwestycją dla której została wykonana, w tym w szczególności udostępniania w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz podmiotom wykonującym roboty objęte projektem, 3) zamieszczania na swoich materiałach informacyjno-reklamowych, w tym stronie internetowej w celach informacyjno-promocyjnych. 4) Wykonawca zobowiązany będzie przenieść na Zamawiającego uprawnienie do wykonywania autorskich praw zależnych do Dokumentacji projektowej o których mowa w ust. 3 pkt 1-5. 26. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania modernizacji Dokumentacji projektowej, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5 wyłącznie przez osoby uprawnione. Po dokonaniu modernizacji Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstały w ten sposób projekt. 27. Dokumentacja projektowa nie może być wykorzystywana dla potrzeb innych inwestycji niż ta, dla potrzeb której została wykonana. 28. Wykonawca we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy powinien kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego w umowie lub Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu. 29. Wykonawca nie jest upoważniony do kontaktowania się i rozmawiania w sprawach związanych z realizacją Umowy z innymi osobami poza tymi, o których mowa w ust. 28. 30. Wykonawca ma zakaz przekazywania do publicznej wiadomości poprzez publikowanie informacji i zamieszczania wykonanej Dokumentacji projektowej między innymi na stronach internetowych. Po odbiorze całej Dokumentacji projektowej Wykonawca może zamieszczać informacje o fakcie i zakresie wykonanej przez niego Dokumentacji projektowej. 31. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie zamówienia wyłącznie osobom posiadającym niezbędne uprawnienia i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. 32. Wykonawca zobowiązuje się stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego sprawować nadzór autorski nad robotami budowlanymi, dla których Dokumentacje projektowe, o których mowa w ust. 3 pkt 1 - 5 zostały wykonane. 33. Wykonawca, w trakcie realizacji budowy w ramach wynagrodzenia za sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego określonego w § 9 ust. 2 umowy: 1) ma prawo wstępu na teren budowy, 2) stwierdza zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacją projektową, 3) wprowadza i opiniuje rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej; w zakresie obowiązku uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego, w stosunku do przewidzianych w projekcie, Wykonawca dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, przyznając mu charakter istotnego bądź nieistotnego. Wykonawca zamieszcza w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczące odstąpienia oraz w przypadku zmian powodujących istotne zmiany w projekcie sporządza projekt zamienny, dokonuje jego uzgodnienia; 4) wyjaśniania wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym między innymi: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację projektową, o której mowa w ust. 3 pkt 1-5, 5) dokonuje zmian rozwiązań projektowych na żądanie Zamawiającego, 6) poprawia błędy projektowe, 7) bierze udział w naradach, odbiorach robót ulegających zakryciu bądź zanikających, w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych oraz końcowym odbiorze zadania, 8) z każdorazowego pobytu na budowie sporządza protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Wzoru umowy lub protokół zbiorczy z pobytów na budowie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Wzoru umowy. 34. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego w sposób nie powodujący powstania przeszkód czy opóźnień w realizacji robót budowlanych dla, których powstała Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt 1-5 w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności, o których mowa w ust. 33 pkt. 3-6 w terminie 24 godzin od dnia wezwania przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 35. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1-5 w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. 36. Zmiany rozwiązań projektowych do Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1- 5 będą wprowadzane w szczególności w postaci: 1) stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1- 5, 2) rysunków zamiennych, 3) nowych projektów wraz ze stosownym opisem, w takim przypadku tak powstała Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt. 1-5 musi odpowiadać wszystkim wymaganiom stawianym kompletnej dokumentacji projektowej, 4) inne dokumenty podpisane przez strony. 37. Wielobranżowy nadzór autorski sprawowany będzie przez osobę/y posiadającą/ce odpowiednie uprawnienia, począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego robót. 38. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności wielobranżowego nadzoru autorskiego m.in. poprzez pobyt na terenie budowy podczas wykonywania robót budowlanych, a także na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym: pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu w ciągu realizacji robót budowlanych; każdy musi być potwierdzony protokołem stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy lub protokołem zbiorczym z pobytów na budowie stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 39. Zamawiający przewiduje, że roboty budowlane rozpoczną się w roku 2021. 40. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 2 lat licząc od daty odbioru końcowego Dokumentacji projektowej. 41. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 42. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 43. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 44. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 45. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 46. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
71332000-4
71325000-2
71244000-0
71247000-1
71248000-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy stanowiących nie więcej niż 80 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 190
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: 1) Aktualną mapę do celów projektowych, opinię geotechniczną wraz z kompletnym Projektem budowlanym wielobranżowym, o którym mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 1) - należy wykonać w terminie 160 dni od dnia zawarcia umowy, 2) Analizę nawierzchni sportowych, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt 2) – należy wykonać w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, 3) Koncepcję zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 5 pkt. 3 - należy wykonać w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy, 4) Projekt wykonawczy wielobranżowy, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt 3 – 5) – należy wykonać w terminie 190 dni od dnia zawarcia umowy. 5) pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do 31 grudnia 2021 roku.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia w tym : a.1) jedno zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy boiska zewnętrznego o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni min. 1500 m2, a.2) jedno zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy boiska zewnętrznego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 400 m2, (dokumentacja mogła być realizowana w ramach jednego zamówienia lub dwóch niezależnych zamówień); b) dysponuje co najmniej: b.1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej w co najmniej ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego; b.2) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego; b.3) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego; Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 poz. 220).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), zawierającego co najmniej dwa zamówienia w tym: a.1) jedno zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy boiska zewnętrznego o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni min. 1500 m2 , a.2) jedno zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy boiska zewnętrznego o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 400 m2, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w postaci: A. referencji bądź innego dokumentu wystawionego przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, lub B. oświadczenia Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt. A; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). tj. dane: b.1) jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej w co najmniej ograniczonym zakresie, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego. b.2) jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego. b.3) jednej osoby posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, którą skieruje do realizacji zamówienia publicznego. Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.). Dopuszcza się ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach okrseślonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 poz. 220).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ), 3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1 i 2, b) składa w oryginale pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ), zawierające w swojej treści, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dodatkowo: b.1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b.2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. c) w przypadku, gdy w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w lit b), Wykonawca nie zawrze informacji opisanych w lit. b.1)-b.4), Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności informacje opisane w lit. b.1)-b.4). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena oferty brutto
60,00
Okres rękojmi za wady i gwarancji
20,00
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy boisk zewnętrznych o nawierzchni ze sztucznej trawy o powierzchni min. 1500 m2
10,00
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy boisk zewnętrznych o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 400 m2
10,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy oraz na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w sytuacjach, gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w szczególności w następujących przypadkach: 1) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3) konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, 4) konieczności zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 5) jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 6) zmiana wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług, 7) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8) zmiany terminów wykonywania przedmiotu umowy wynikającą z działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: a) w wyniku przekroczenia zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., b) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 9) zmiana terminów wykonywania umowy wynikająca ze szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do projektowania. 10) innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia, 11) zmiany terminu i zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności wykonania nowej mapy do celów projektowych oraz opinii geotechnicznej dla terenu pod trasą nowego przyłącza elektroenergetycznego w celu wykonania podłączenia zasilenia projektowanego oświetlenia w energię elektryczną poza nieruchomością oznaczoną jako działka o nr ewidencyjnym 233, 235 i 236 obręb 0020 Obłuże, 12) zmiany terminu i zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku konieczności wykonania operatu wodnoprawnego dla zaprojektowanych urządzeń wodnych na terenie inwestycji, celem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego przez Zamawiającego, 13) w przypadku nierozpoczęcia lub nieukończenia robót budowlanych dla których dokumentacja projektowa została wykonana w terminie określonym w Rozdziale 3 ust. 39 SIWZ, zmianie ulegnie termin wykonania nadzoru autorskiego, 14) zmiany osób, które Wykonawca skierował do realizacji zamówienia na inne niż wskazane w ofercie pod warunkiem, że będą one spełniać odpowiednie wymagania określone w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b) SIWZ oraz w przypadku osoby o której mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 lit. b.1) SIWZ posiadać doświadczenie nie mniejsze niż wskazane w ramach kryterium oceny ofert przez Wykonawcę w ofercie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-13, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58 622-11-64, 622-35-74; 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@gdyniasport.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne co wynika z zapisów umowy, wykorzystywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:s a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca, jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 25.06.2020
Data udostępnienia informacji: 25.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 07.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.07.2020 13:43 Aktualizacja treści Tomasz Klein